نویسنده = سید جعفر هاشمی
بررسی تخلیه منابع و هزینه‌های اجتماعی در مدیریت‌های مختلف برنج و کاه

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 787-799

10.22059/ijbse.2019.278619.665174

علی متولی؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور


اثر مواد حجیم بر کیفیت کمپوست ضایعات غذایی در راکتورهای خانگی

دوره 50، شماره 3، آبان 1398، صفحه 615-631

10.22059/ijbse.2019.266902.665102

زهرا نادری مایوان؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور؛ محمد یونسی الموتی


بررسی اثر پیش‌تیمار شیمیایی کاه برنج با آمونیاک، اوره، و سود بر تولید بیوگاز

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 67-75

10.22059/ijbse.2013.36165

سودابه سعیدی؛ سید جعفر هاشمی؛ سیدیحیی کاظمی