نویسنده = ابراهیم احمدی
بررسی رفتار مکانیکی گوجه فرنگی در فرآیند حمل ونقل جاده ای

دوره 48، شماره 4، دی 1396، صفحه 445-455

10.22059/ijbse.2017.63810

امیر منصوری آلام؛ ابراهیم احمدی