نویسنده = مرتضی صادقی
تخمین پارامترهای کیفی لیموشیرین (Citrus limetta) با استفاده از روش غیرمخرب طیف‌سنجی Vis/SWNIR

دوره 47، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 603-613

10.22059/ijbse.2017.61991

شهرام موم کش؛ سید احمد میره ای؛ مرتضی صادقی؛ مجید ناظری


ترک خوردگی تنشی شلتوک تحت تأثیر شرایط فرآیندهای خشک کردن و استراحت‌دهی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 278-269

10.22059/ijbse.2016.58776

مرتضی صادقی؛ علی قاسمی؛ سیداحمد میره ای


اندازه‌گیری رطوبت خرما با روش غیر مخرب دی‌الکتریک

دوره 45، شماره 2، مهر 1393، صفحه 97-104

10.22059/ijbse.2014.52637

رحمت‌اله باقری؛ سید احمد میره ای؛ مرتضی صادقی؛ امین‌اله معصومی؛ شهرام موم‌کش