کلیدواژه‌ها = یادگیری ماشین
استفاده از یادگیری ماشین برای پیش‌بینی تولید و کیفیت روغن زیستی از زیست‌توده به روش پیرولیز

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 87-113

10.22059/ijbse.2023.359872.665510

علیرضا شفیع زاده؛ مرتضی آغباشلو؛ میثم طباطبائی؛ حسین مبلی؛ محمدحسین نادیان


طیف‌سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک برای تعیین حجم آب میوه انار

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 215-229

10.22059/ijbse.2022.332781.665456

محمد جمالی فرد؛ سید مهدی نصیری؛ علی محمد شیرزادی فر؛ علیرضا شهسوار