دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 197-392 

مقاله پژوهشی

1. طراحی، ساخت و شبیه‏ سازی عملکرد ماشین نوین کودپاش هلیسی کود دامی

صفحه 197-205

جلیل تقی زاده طامه؛ علی جعفری؛ حسین موسی زاده؛ نازیلا طربی


3. امکان سنجی سامانه تخمین تراکم محصول در مزرعه با روش اپتیکی(نوری)

صفحه 215-220

محمد آینه زاد کاوری؛ محمد حسین آق خانی؛ محد حسین عباسپورفرد


14. بررسی ارتعاشات موتور تراکتور MF285 بر اثر ترکیبات مختلف سوخت بیودیزل، بیواتانول و دیزل به کمک سطح پاسخ

صفحه 329-335

حسین جوادی کیا؛ لیلا ندرلو؛ علی سفرنگیان؛ مصطفی مصطفایی؛ سید سعید محتسبی


15. اندازه‌گیری نیروی لازم برای جدا کردن دانه‌های شلتوک به منظور طراحی هد برداشت برنج

صفحه 337-343

هادی عظیمی نژادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ برات قبادیان؛ سید سالار حسینی


19. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه بندی فندق

صفحه 375-381

علی ماشاءاله کرمانی؛ شهریار کوراوند