دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-159 
3. ظرفیت گرمای ویژه و ضریب هدایت حرارتی کود ورمی کمپوست

صفحه 19-26

10.22059/ijbse.2017.136678.664698

سید امیر ذکی؛ عزت اله عسکری اصلی ارده؛ محمدحسین کیانمهر؛ جواد خزائی


11. شناسایی و تبیین مراحل اجرایی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران با رویکرد دلفی فازی

صفحه 107-120

10.22059/ijbse.2017.227813.664910

سمیه لطیفی؛ حسین راحلی؛ حسین یادآور؛ حشمت اله سعدی؛ سید علی شهرستانی