دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 673-791 

مقاله پژوهشی

1. سیستم وزن‌کشی و علامتگذاری هوشمند در مرغداری، به کمک بینایی ماشین

صفحه 673-682

10.22059/ijbse.2019.262047.665074

معراج رجایی؛ مهدیه ایمان پناه؛ مبینا آزادی؛ محمدعلی سلیمانی


13. تأثیر فرایند تغلیظ حرارتی آب‌نارنج بر خواص فیزیکوشیمیایی و شاخصه‌های رنگی عصاره آن

صفحه 805-818

10.22059/ijbse.2020.295238.665255

امیرحسین میرزابه؛ علی حاجی احمد؛ امیرحسین اسداله زاده؛ مرئه اصغربیگی؛ آرش رضایی نودهی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 673-791 علوم و صنایع غذایی پاییز 1399 ماشینهای کشاورزی پاییز 1399 ماشینهای کشاورزی تابستان 1399، صفحه 235-405 علوم و صنایع غذایی تابستان 1399، صفحه 407-484 ماشینهای کشاورزی بهار 1399، صفحه 1-170 علوم و صنایع غذایی بهار 1399، صفحه 171-234