دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، علوم و صنایع غذایی، بهار 1399، صفحه 171-234 

مقاله پژوهشی

1. تولید فیتونیوزوم به عنوان سیستم لیپیدی جدید برای ریزپوشانی عصاره ساقه انگور

صفحه 183-193

10.22059/ijbse.2019.291096.665236

شیوا بیلانکوهی؛ بابک قنبرزاده؛ امیر پورفرزاد؛ حامد همیشه کار؛ موسی رسولی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 673-791 علوم و صنایع غذایی پاییز 1399 ماشینهای کشاورزی پاییز 1399 ماشینهای کشاورزی تابستان 1399، صفحه 235-405 علوم و صنایع غذایی تابستان 1399، صفحه 407-484 ماشینهای کشاورزی بهار 1399، صفحه 1-170 علوم و صنایع غذایی بهار 1399، صفحه 171-234