نویسنده = حسین جوینده
تاثیر کنجاله کنجد و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های نان بربری

دوره 48، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 333-342

10.22059/ijbse.2017.62475

زهرا توان؛ محمد حجتی؛ بهزاد ناصحی؛ حسین جوینده


ارزیابی تأثیر عصارۀ خوشاریزه (Echinophora cinerea Boiss) و چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) بر خصوصیات کیفی و حسی دوغ

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 327-337

10.22059/ijbse.2015.56873

مریم زارعلی؛ محمد حجتی؛ سعید تهموزی دیده بان؛ حسین جوینده