کلیدواژه‌ها = فیلم خوراکی
خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم زیست‌تخریب‌پذیر خوراکی حاصل از ثعلب

دوره 45، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 45-51

10.22059/ijbse.2014.51290

محمد اکرامی؛ زهرا امام جمعه؛ مرضیه میرزاخانی


بررسی اثر اسیدهای اولئیک و استئاریک بر ویژگی های مکانیکی، نفوذپذیری و ریز ساختاری فیلم کازئینات سدیم

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 185-377

عاطفه برومند؛ زهرا امام جمعه؛ منوچهر حامدی؛ سیدهادی رضوی