دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. دانش مقایسه ای تأثیر زانتان و ساکارز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و مورفولوژیکی نشاسته‌ های گندم و ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22059/ijbse.2021.315241.665370

ایدا ذوالعلمین؛ سارا موحد؛ محمد حسین عزیزی؛ حسین احمدی چناربن


2. توسعه خشک‌کن مایکروویو- جریان هوای گرم با سامانه کنترل چگالی توان برای مدل سازی سینتیک خشک شدن برگه موز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/ijbse.2021.310800.665344

معصومه سبزواری؛ ناصر بهروزی خزاعی؛ حسین درویشی


3. طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه فندق شکن مخروطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.22059/ijbse.2021.319365.665391

علی ماشاءاله کرمانی؛ حسین مافی


4. تولید و بررسی خصوصیات فیزیکومکانیکی و ضدمیکروبی فیلم کیتوزان- گوار دی‌آلدئیدی حاوی عصاره رزماری جهت بسته بندی فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22059/ijbse.2021.321934.665403

لیلا یاوری معروفی؛ نسیم شهابی؛ مرجان قربانی


5. ساخت استخر خورشیدی و ارزیابی عملکرد آن با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22059/ijbse.2021.318968.665388

احسان فارسیجانی؛ حسین مبلی؛ مرتضی آغباشلو


6. توسعه و واسنجی یک مدل اجزا گسسته‌ی آزمون نفوذسنج در خاک چسبنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22059/ijbse.2021.323522.665408

مصطفی بهرامی؛ مجتبی نادری بلداجی؛ داود قنبریان