بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسماندهای روستایی در استان کردستان با استفاده از GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه کردستان

چکیده

بیوگاز یکی از منابع تجدید پذیر انرژی است که توسط باکتری­هایی که موجب تجزیه مواد آلی در شرایط بی­هوازی می‌گردند، تولید می­شود. به منظور تصمیم‌گیری در مورد انتخاب مکان­های مناسب راه اندازی واحد­های بیوگاز، سهولت دسترسی به ضایعات آلی و تخمین مقدار آن­ها حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از اطلاعاتی نظیر تراکم جمعیت روستایی و جمعیت دام در منطقه و نقشه­های کاربری اراضی، مدلی برای تعیین پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسماند­های روستایی، پراکنش آن در سطح استان کردستان و تعیین نقاط مستعد برای احداث واحدهای بیوگاز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارائه شده است. نتایج نشان می­دهد که با تخمیر بی­هوازی فضولات دامی و پسماند­های روستایی در استان کردستان، می­توان به تولید سالانه 272/117 میلیون مترمکعب بیوگاز دست یافت که این میزان انرژی علاوه بر داشتن مزایای زیست محیطی فراوان، می­تواند جایگزین بخشی از انرژی فسیلی مصرفی در استان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on potential of biogas production from livestock and rural wastes using GIS in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Samira Zareei
  • Mohammad Reza Maleki
Assistant Professor
چکیده [English]

Biogas is a renewable energy resource which is produced by the decomposition of organic matter by bacteria under anaerobic conditions. In order to find the appropriate locations for establishment of biogas extraction units, the availability of organic wastes and its amount estimation over the area have to be taken into consideration. The present study addresses on how the utilization of information such as rural and livestock population, and land applicable maps and geographic information system (GIS) could be used to develop a model for evaluation of biogas production from livestock manure and rural waste in Kurdistan Province. The model could be used to figure out the appropriate locations for construction of biogas extraction units. The results showed that 110.622 MMC of biogas could be annually produced using livestock manure and rural wastes in Kurdistan Province which might be a good replacement for conventional energy and lead to reduce environmental impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaerobic digestion
  • Energy
  • environment
  • livestock manure
  • Wastes
Lee, C. T. (2016). Potential of biogas production from farm animal waste in Malaysia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 714-723.
Afazeli, H., Jafari, A., Rafiee, S. & Nosrati, M. (2014). An investigation of biogas production potential from livestock and slaughterhouse wastes, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 34, 380-386.
Agricultural census. (2014). Iran Statistical Centre. (In Farsi)
Aminian, A., Abbaspour Fard, M. H., Aghkhani, M. H. & Edalat, M. H. (2013). Assessment of biomass resources potential in Khorasan Razavi province for bioenergy production, Journal of Environmental Studies, 39 (2), 73 - 82. (In Farsi)
Amiri, L., Abdoli, M. A., Ramezanianpour, M. (2010). The Potentiometry of the Biogas Recovery from Rural Waste (Case study: Yazd County), 5th national congress on waste management, Mashhad, Iran.(In Farsi)
Annual statistics report of Kurdistan province. (2011). Management and planning organization of Kurdistan. (In Farsi)
Hohn, J., Lehtonen, E., Rasi, S. &  Rintala, J. (2014). A Geographical Information System (GIS) based methodology for determination of potential biomasses and sites for biogas plants in southern Finland, Applied Energy, 113, 1-10.
Lonnqvist, T., Sanches-Pereira, A. & Sandberg, T. (2015). Biogas potential for sustainable transport e a Swedish regional case, Journal of Cleaner Production, 108, 1105-1114.
Lopez Moreda, I. (2016). The potential of biogas production in Uruguay, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1580-1591.
Moazed, H. & Delfi, M. (2012). The rural waste management, Iranian municipalities organization, Khajeh Nasireddin Tousi Press, 112 Pages. (In Farsi)
Noorollahi, Y., Kheirrouz, M., Farabi Asl, H., Yousef, H. & Hajinezhad, A. (2015). Biogas production potential from livestock manure in Iran, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50, 748-754.
Omrani, G. A. (1996). Principles of biogas production from urban and rural wastes. University of Tehran Press, 170 Pages. (In Farsi)
Rios, M. & Kaltschmitt, M. (2016). Electricity generation potential from biogas produced from organic waste in Mexico, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 384-395.
Shafiei, M., Ebrahimi Nik, M. A. & Rashki, A. (2013). Assessment of biogas potential in Khorasan Razavi province basis on GIS model. 8th national congress on agricultural machinery engineerin (Biosystems) and mechanization, Mashhad, Iran. (In Farsi)
Sliz-Szkliniarz, B. & Vogt, J. (2012). A GIS-based approach for evaluating the potential of biogas production from Livestock manure and crops at a regional scale: A case study for the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 752–763.
Taheri, M. & Bigdeli, M. (2014). Assessment of biogas potential from Rural Waste (Chaharmahal va Bakhtiari), 6th congress on Renewable and Clean Energies, Tehran, Iran. (In Farsi)
Uddin, W., Khan, B., Shaukat, N., Majid, M., Mehmood, A., Ali, S.M., Younas, U., Anwar, M., Mujtaba, G. & Almeshal, A. M. (2016). Biogas potential for electric power generation in Pakistan: A survey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54,25-33.