بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

 • جابری معز، مجتبی [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 • جانسوز، پریناز [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زاهدان
 • جرگون، حسین [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی
 • جعفری، رامین [1] استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
 • جعفری، سیدمهدی [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری، سید مهدی [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری، صاحبه [1] دانشگاه ارومیه
 • جعفری، عبدالعباس [1] بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
 • جعفری، عبدالعباس [1] دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • جعفری، عبدالعباس [1] عضو هیئت علمی گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه شیراز
 • جعفری، علی [3]
 • جعفری، علی [1] دانشیار، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] دانشیار، دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] استاد/ دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] استاد ، گروه مهندسی بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] دانشجوی دکتری گروه فنی کشاورزی-پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
 • جعفری، نگین [1] دانشجوی کارشناسی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جعفریان، حسین [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جعفریان، مصطفی [1] دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران
 • جعفربیگلو، حمید [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جعفر پور، خسرو [1] عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
 • جعفری ثمرین، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه ایلام
 • جعفری زاده، هدا [1] دانشیار، گروه صنایع غذایی ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • جعفرزاده حقیقی فرد، نعمت الله [1] استاد، گروه بهداشت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • جعفری ملک آبادی، ایوب [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جعفری نعیمی، کاظم [1] استادیار، بخش مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • جعفری نعیمی، کاظم [1] استادیار بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • جعفری نعیمی، کاظم [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • جعفری نعیمی، کاظم [2] بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • جعفری نعیمی، کاظم [1] عضو هیات علمی و ریاست بخش مهندسی مکانیک بیو سیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • جعفری نعیمی، کاظم [1] هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • جلالی، حسین [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • جلالی، سیدحسین [1] دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی
 • جلالی هنرمند، سعید [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه رازی کرمانشاه
 • جلدانی، شیما [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد
 • جلیلی، روح الله [1] گروه مهندسی ماشین های کشاورزی
 • جلیلی، محسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
 • جلیلی، مریم [1] پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، البرز، ایران
 • جلیلی، مریم [1] عضو هیئت علمی استادیار ،گروه مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • جلیلی، مریم [1] ععضو هیئت علمی، پژوهشکاه استاندارد-پژوهشکده غذایی و کشاورزی، گروه پژوهشی مواد غذایی و کشاورزی، تهران، ایران
 • جم، حسین [1] دانشجو
 • جمالی ماربینی، وحید [1] گروه صنعتی و پژوهشی زر
 • جمشیدی، بهاره [1]
 • جمشیدی، بهاره [1] استادیار مؤسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جمشیدی، بهاره [1] استادیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
 • جمشیدیان، مجید [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جنت خواه، جواد [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جهادی، مهشید [1]
 • جهانی، فیروز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیراز
 • جهانبخشی، احمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • جهان بخشی، احمد [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • جهان بین، کامبیز [1]
 • جهانگیر، یاسر [1] کارشناس ارشد دانشکدۀ مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
 • جوادی، ارژنگ [2]
 • جوادی کیا، پیام [1]
 • جوادی کیا، حسین [1] دانشگاه رازی کرمانشاه
 • جوان نیکخواه، محمد [1] استاد گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • جوکار، اکبر [1] استادیار، بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • جوینده، حسین [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. اهواز، ایران
 • جوینده، حسین [1] عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • جوینده، حسین [1] گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چ

ح

خ

د

ذ

ر

 • راحلی، حسین [1] گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • راسخ، منصور [1] دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی
 • راسخ، منصور [1] دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • راعی، پریسا [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • راعی، مهدی [1] مرکز تحقیقات و نو آوری سازمان اتکا
 • رافت، سید عباس [1] عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
 • رامش، بهلول [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • راوش، نگار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
 • ربانی، حکمت [1] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • ربانی، حکمت [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • ربانی، مینا [1] گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
 • رجایی، معراج [1] استادیار، دپارتمان برق و کامپیوتر،دانشکده شریعتی، دانشگاه فنی حرفه‌ای، استان تهران، ایران
 • رجایی فر، محمدعلی [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران
 • رجبی پور، علی [3]
 • رجبی پور، علی [1] استاد گروه مهندسی ماشین‏های کشاورزی، دانشگاه تهران
 • رجبی‌پور، علی [2] دانشیار، دانشگاه تهران
 • رجبی‌پور، علی [1] استاد گروه مهندسی بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رجبی‌پور، علی [1] استاد، گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رجبی‌پور، علی [1] استاد، گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رجبی‌پور، علی [1] گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رجبى پور، علی [1] استاد گروه مهندسى مکانیک ماشین‌هاى کشاورزى، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رحیمی، ابراهیم [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرکرد
 • رحیمی، سمیه [1] دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • رحیمی، محمدرضا [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • رحیمی، هدایت اله [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • رحمانی، حجت [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدباهنر کرمان
 • رحمتی، ادریس [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رحمتی، محمد هاشم [1] عضو هیأت علمی (دانشیار)/ گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رحمتیان، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک بیوسیستم،بخش مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • رحیمی دمیرچی درسی علیا، عبداله [1] گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رحیمی فرد، علی اکبر [1] دانشجوی مهندسی برق گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران.
 • ریخته‌گری، صادق [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد،
 • رزاقی، سیدالیاس [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • رستمی، امین [1]
 • رستمی، سجاد [1] دانشگاه شهرکرد
 • رستمی، سجاد [1] عضو هیئت علمی
 • رستمی، علی [1] کارشناس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 • رستمی، محمدعلی [1] گروه فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
 • رستم پور، وحید [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران
 • رستم پور، وحید [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رستم پور، وحید [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رسولی، موسی [1] دانشیار، گروه مهندسی باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • رسولخانی، محمدرضا [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رسولخانی، محمدرضا [1] گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رسولی شربیانی، ولی [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رشادصدقی، علی [1]
 • رشید، مرضیه [1] دانشجوی دکترای تخصصی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رشیدی، فرشته [1] دانش آموخته گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران
 • رشیدی، لادن [1] عضو هیئت علمی استادیار ،گروه مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • رشیدی، لادن [1] عضو هیئت علمی، پژوهشکاه استاندارد-پژوهشکده غذایی و کشاورزی، گروه پژوهشی مواد غذایی و کشاورزی، تهران، ایران
 • رشیدی، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • رشیدی نوده، حمید [1] پژوهشگر پسادکترا، گروه مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • رضایی، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه شیراز
 • رضایی، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
 • رضایی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شیرازاز
 • رضایی، کرامت الله [1] استاد تمام گروه علوم و مهندسی صنایع غذائی دانشگاه تهران
 • رضایی، کرامت الله [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رضایی، کرامت الله [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رضایی، کرامت الله [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رضایی، کرامت اله [2]
 • رضایی، کرامت اله [1] استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رضایی، کرامت اله [1] دانشگاه تهران
 • رضایی، کرامت اله [1] استاد گروه صنایع غذایی، دانشگاه تهران
 • رضایی، مهتاب [1] گروه مکانیک واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز، ایران
 • رضایی اصل، عباس [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رضاپور، کوروش [1] مرکز تحقیقات و نو آوری سازمان اتکا
 • رضازاد باری، لعیا [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رضاوردی نژاد، وحید [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضائی، کرامت اله [1] استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رضائی تیره شبانکاره، کرامت اله [1] استاد، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • رضوی، راضیه [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رضوی، سیدمحمدعلی [1] استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوی، سیدهادی [1]
 • رضوی، سیدهادی [1] دانشیار، دانشگاه تهران
 • رضوی، سید هادی [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رضوی، سید هادی [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رضوی، سید هادی [1] استاد،گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • رضوی، سید هادی [1] استاد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رضوی، سید هادی [3] دانشگاه تهران
 • رضوانفر، احمد [1]
 • رضوانی وند فنائی، عادل [1] دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رفیعی، شاهین [9]
 • رفیعی، شاهین [1] استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • رفیعی، شاهین [2] دانشیار، دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد گروه بیوسیستم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد گروه ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد،گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد گروه مکانیک ماشین‏های کشاورزی، دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد گروه مهندسی ماشین‏های کشاورزی دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد گروه مهندسی ماشین‏های کشاورزی دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد گروه مهندسی ماشین‌‌های کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • رفیعی، شاهین [1] استاد، گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد، گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، شاهین [5] دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران، ایران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی درسنگی، زهرا [1] کارشناس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • رمرودی، مریم [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رمضانی، حامد [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رمضانی، محمدجواد [1] گروه زراعت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی
 • رنجبر، سارا [1] کارشناس ارشد،، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین ـ‌ پیشوا
 • رهنما، مجید [1] استادیار، گروه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • رواقی، مریم [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رویتع، غنیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • روحانی، عباس [1] استادیار، گروه مهندسی بیوسیتم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • روحانی، عباس [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • روحانی، عباس [1] گروه مهندسی بیوسیستم-دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد
 • روحانی، عباس [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • رودریگوز-مندز، ماریا لوز [1] استاد گروه مهندسی شیمی، دانشگاه والادولید، اسپانیا
 • روستاپور، امید رضا [1] استادیار بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • روستاپور، امید رضا [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • روشنی، محمود [1] عضو هیئت علمی و استادیار گروه شیمی، دانشگاه ایلام
 • روفی گری حقیقت، شیوا [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات چاپ و برنج کشور
 • روفی گری حقیقت، شیوا [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات چای کشور
 • روفی گری حقیقت، شیوا [1] عضو هیات علمی پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران
 • رئوفت، محمدحسین [1]
 • رئوفت، محمدحسین [1] استاد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیراز

ز

س

 • سادات عربانیان، آتوسا [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی
 • سادات هاشمی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سیادت، سیدعطاءاله [1] استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سیار، زهرا [1] دانشجوی دکتری، گروه صنایع غذایی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • ساریخانی، حسن [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • ساعتچی، آیدا [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • سالاری، سمیه [1] استادیار دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سالاری، مهدیه [1] دانشجوی دکترا دانشگاه تبریز
 • سامانی پور، بابک [1] پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، البرز، ایران
 • سبزه پرور، مجید [1] دکتری رشتۀ مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سپردار، حمیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی،گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • سپهوند، موحد [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ستاری نجف آبادی، فرزانه [1] کارشناسی، دانشگاه گیلان
 • ستاری نجف آبادی، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
 • سجادی، سیدجواد [1]
 • سجادی، سید جواد [1] گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • سجادیه، سید مجید [1] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سیدآبادی، اسماعیل [1] مربی دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل
 • سریزدی، سعید [1] دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سرلکی، احسان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • سرلکی، احسان [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سرلکی، احسان [1] دانشگاه تهران
 • سرمدیان، فریدون [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده فناوری و مهندسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج ایران
 • سعدی، حشمت اله [1] گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • سعیدی، سودابه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سعیدی راد، محمدحسین [1] استادیار، مرکز تحقیقات فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان خراسان
 • سعیدی راد، محمدحسین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • سعیدی راد، محمد حسین [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • سعیدی راد، محمد حسین [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • سعیدی‌راد، محمدحسین [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • سفیدپری، پریا [2] دانشجو
 • سفیدپری، پریا [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • سفرنگیان، علی [1] دانشگاه رازی
 • سلامی، مریم [1] عضو هیات علمی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فن آوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگه تهرران، ایران
 • سلامی، مریم [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • سلطانی، الیاس [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • سلطان زاده، مارال [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • سلطانی فیروز، محمود [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
 • سلطانی کاظمی، مریم [1] دانشگاه رامین خوزستان
 • سلکی چشمه سلطانی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • سلمانی، یوسف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • سلیمانی، جابر [1] پژوهشکر مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا دانشجوی کارشناسی ارشد بخش فنی کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تهران، ایران
 • سلیمانی، محسن [1] استادیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سلیمانی، محمدعلی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه امیر کبیر
 • سلیمانی پور، علیرضا [1] گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سلیمانی فرد، منصوره [2] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سماواتیان، نعیمه [1] گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز.پردیس کشاورزی و منابع طبیغی و دانشگاه تهران. ایران
 • سمیع، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سهرابی، سحر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • سوند رومی، احسان [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران ، کرج، ایران
 • سوند رومی، احسان [1] دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

ش

ص

ض

 • ضامنی، عاکفه [1] کارشناس ارشد دانشکدۀ علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ضیائی فر، امان محمد [1] استادیارگروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ضیائی فر، امان محمد [1] دانشیار گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ط

ظ

 • ظریف نشاط، سعید [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • ظریف نشاط، سعید [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • ظریف نشاط، سعید [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • ظریف نشاط، سعید [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • ظریف نشاط، سعید [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • ظفری، عابدین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لاجوردی، ژاله سادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لاری، امیر [1] دانشجو/دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
 • لایقی، محمد [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، کرج، دانشگاه تهران
 • لبافی مزرعه شاهی، محسن [1] عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فنآوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • لبافی مزرعه شاهی، محسن [1] عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • لشگری، مجید [1] استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • لطفی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه صنایع غذائی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • لطیفی، سمیه [1] گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران
 • لطفی جلال آبادی، امین [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • لغوی، محمد [2]
 • لغوی، محمد [1] استاد گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه شیراز
 • لغوی، محمد [1] استاد گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
 • لغوی، محمد [1] دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی - بخش مهندسی بیوسیستم
 • لقمانپور زرینی، رسول [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • لویمی، نعیم [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فن‌آوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لونی، الهه [1] کارشناس دانشگاه تهران

م

ن

و

 • واحدی، عادل [1] بخش تحقیقات ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی-کرج-ایران
 • واحدی ترشیزی، محمد [1] گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • واعظی زاده، مطهره [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • وحدتی، کورش [1] استاد گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • ویسی، هادی [1] دانشیار گروه اگرو اگولوژی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
 • وصالی، فرشاد [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • وفائی، مهرماه [1] کارشناس ارشد، دانشگاه آزاداسلامی، واحدورامین‌ـپیشوا، گروه علوم و صنایع غذایی، ورامین، ایران
 • ولایی، ماشاالله [1] دانشجو
 • ولیزاده، هادی [1] استاد گروه داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه تبریز
 • ولینگا، تیون [1] محقق ارشد، گروه علوم دامی و محیط زیست، دانشگاه و مرکز تحقیقاتی وخنینگن، هلند

ه

 • هاشمی، جعفر [1] عضو هیئت علمی/گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • هاشمی، سیدجعفر [1] دانشیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • هاشمی، سید جعفر [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • هاشمی، سید جعفر [1] دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم- دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • هاشمی، سید جعفر [1] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • هاشمی، میریوسف [1]