اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا بی همتا

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrghanad/?lang=fa-ir
mrghanadut.ac.ir

سردبیر

سید سعید محتسبی

عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mohtasebut.ac.ir
0000-0002-4031-1095

اعضای هیات تحریریه

فرامرز خدائیان

علوم و صنایع غذایی استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~khodaiyan
khodaiyanut.ac.ir

محسن لبافی مزرعه شاهی

عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mlabbafiut.ac.ir

محمد حجتی

عضو هیات علمی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

hojjatiasnrukh.ac.ir

احمد بناکار

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

ah_banakarmodares.ac.ir

محمدامین محمدی فر

عضو هیات علمی دانشگاه تکنیکال دانمارک

moamofood.dtu.dk

سیدهادی رضوی

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

profile.ut.ac.ir/~srazavi
srazaviut.ac.ir

h-index: 42  

محمدسعید یارمند

گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

profile.ut.ac.ir/fa/~myarmand
myarmandut.ac.ir

h-index: 27  

مرتضی آغباشلو

گروه مهندسی ماشینهای‌ کشاورزی‌، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

maghbashlout.ac.ir

h-index: 70  

حسین موسی زاده

گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

profile.ut.ac.ir/~hmousazade
hmousazadeut.ac.ir

h-index: 25  

اسداله اکرم

گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

profile.ut.ac.ir/~aakram
aakramut.ac.ir

h-index: 34  

محمد شریفی

گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

profile.ut.ac.ir/~m.sharifi
m.sharifiut.ac.ir

h-index: 17  

کامبیز جهان بین

گروه علوم مهندسی و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S682
jahanbinshahroodut.ac.ir

سید محمد هاشم حسینی

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

agri.shirazu.ac.ir/en/~hosseinis
hhosseinishirazu.ac.ir

مهدی قاسمی ورنامخواستی

گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران

www.sku.ac.ir/~mghasemi#
ghasemymahdigmail.com

حسین نوید

گروه ماشینهای کشاوری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?navid
navidtabrizu.ac.ir

ترحم مصری گندشمین

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

www.uma.ac.ir/mesrigtm
mesrigtmuma.ac.ir

حسن ذکی دیزجی

گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

agri.scu.ac.ir/~hzakid
hzakidscu.ac.ir

هومن شریف نسب

مکانیک ماشینهای کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

hsharifnasab.persiangig.com/
hsharifnasabyahoo.com
0000-0001-9521-9686

h-index: 6  

مدیر داخلی

منیره کریمی

کارشناس- دانشگاه تهران

mnrkarimiut.ac.ir
02632822642