اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا بی همتا

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrghanad/?lang=fa-ir
mrghanadut.ac.ir

سردبیر

کرامت اله رضایی

عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

krezaeeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی رجبی پور

مکانیک ماشینهای کشاورزی استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~arajabi
arajabiut.ac.ir

حمیدرضا قاسم زاده

ماشینهای کشاورزی استاد، دانشگاه تبریز

ghassemzadehtabrizu.ac.ir

حسین مبلی

ماشینهای کشاورزی استاد ، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~hmobli
hmobliut.ac.ir

زهرا امام جمعه

علوم و صنایع غذایی استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~emamj
ememjut.ac.ir

فرامرز خدائیان

علوم و صنایع غذایی استاد، دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/~khodaiyan
khodaiyanut.ac.ir

محسن لبافی مزرعه شاهی

عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mlabbafiut.ac.ir

محمود امید

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

omidut.ac.ir

شاهین رفیعی

عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

shahinrafieeut.ac.ir

محمد حجتی

عضو هیات علمی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

hojjatiasnrukh.ac.ir

صدیف آزادمرد دمیرچی

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

sodeifazadmardyahoo.com

محسن برزگر

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

mbbmodares.ac.ir

علی اسحق بیگی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

esehaghbeygicc.iut.ac.ir

محمدحسین آق خانی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

aghkhaniyahoo.com

احمد بناکار

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

ah_banakarmodares.ac.ir

محمدامین محمدی فر

عضو هیات علمی دانشگاه تکنیکال دانمارک

moamofood.dtu.dk

احمد غضنفری مقدم

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

aghazanfariuk.ac.ir

مدیر داخلی

منیره کریمی

کارشناس- دانشگاه تهران

mnrkarimiut.ac.ir
02632822642