نویسنده = رضا طباطبایی کلور
بررسی تخلیه منابع و هزینه‌های اجتماعی در مدیریت‌های مختلف برنج و کاه

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 787-799

10.22059/ijbse.2019.278619.665174

علی متولی؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور


اثر مواد حجیم بر کیفیت کمپوست ضایعات غذایی در راکتورهای خانگی

دوره 50، شماره 3، آبان 1398، صفحه 615-631

10.22059/ijbse.2019.266902.665102

زهرا نادری مایوان؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور؛ محمد یونسی الموتی


بررسی سطوح مختلف عمق و شدت پادلینگ بر خواص مهندسی خاک لومی رسی

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 367-374

10.22059/ijbse.2018.225241.665068

ناهید عقیلی ناطق؛ مهتاب رضایی؛ رضا طباطبایی کلور


ارزیابی مواجهه کاربر با ارتعاش و صدای تولید شده توسط یک روتوتیلر باغی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 139-148

10.22059/ijbse.2017.227805.664909

رضا طباطبایی کلور؛ مجید خسروی بیزکی؛ سید رضا موسوی


تاثیر خشک‌کردن بر قوه‌ی نامیه بذر ذرت

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 347-352

10.22059/ijbse.2017.210005.664793

حسین جرگون؛ بهمن نجفی؛ ضرغام فاضل نیاری؛ ترحم مصری؛ رضا طباطبایی


بررسی اثر رطوبت و بسامد بر برخی خواص دی‌الکتریکی دو رقم شلتوک

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 51-61

10.22059/ijbse.2016.58477

محمد طهماسبی؛ رضا طباطبایی کلور؛ جعفر هاشمی