موضوعات = بررسی سیستمهای تلفیقی کشاورزی - دامپروری در جهت کاهش هزینه های اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی
بررسی تخلیه منابع و هزینه‌های اجتماعی در مدیریت‌های مختلف برنج و کاه

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 787-799

10.22059/ijbse.2019.278619.665174

علی متولی؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور


ساخت و ارزیابی سامانه خبره تشخیص حمله زنبورخوار به کندو به منظور کاهش تلفات

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 991-1004

10.22059/ijbse.2019.276290.665165

زهرا عبداله زارغ؛ نواب کاظمی؛ سامان آبدانان مهدی زاده


ارزیابی چرخه حیات صنعت شکر: مطالعه موردی کشت و صنعت امیرکبیر

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 597-608

10.22059/ijbse.2018.245462.665005

فاطمه مرعشی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ نعمت الله خراسانی؛ سید مسعود منوری