کلیدواژه‌ها = نشاسته
اصلاح نوری کامپوزیت نشاسته-اسید اولئیک به عنوان فیلم زیست‌تخریب‌پذیر در بسته‌بندی مواد غذایی

دوره 51، شماره 3، آذر 1399، صفحه 643-654

10.22059/ijbse.2020.286620.665208

حمید جهانگیر اصفهانی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ رحمت اله پورعطا