امکان سنجی استفاده از ویژگیهای خازنی برای تعیین میزان رسیدگی سیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیراز

2 استاد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز

چکیده

درجه‌بندی محصولات کشاورزی بر اساس رسیدگی برای بسیاری از میوه ها و سبزیجات از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. روش‌های مختلفی برای تشخیص میزان رسیدگی میوه به کار گرفته شده است که بعضی مخرب و برخی دیگر غیر مخرب هستند. در این تحقیق برای تعیین رسیدگی میوه‌ی سیب در دوران انبارمانی بر اساس ویژگی‌های ظرفیت خازنی ابتدا یک سامانه‌ی آزمایشگاهی به منظور اندازه‌گیری ظرفیت حسگر خازنی طراحی و ساخته شد. سپس مدلی برای استخراج ثابت دی‌الکتریک سیب پیشنهاد گردید و در ادامه رابطه‌ی بین ثابت دی‌الکتریک و میزان رسیدگی میوه بررسی شد. نمونه‌ها از سیب پائیزه رقم رد دلیشز و گلدن دلیشز انتخاب شدند. تمام نمونه‌های بالغ در یک روز برداشت شدند و هر کدام از ارقام به سه گروه 45 تایی، و هر گروه به سه دسته 15 تایی کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شدند. ثابت دی‌الکتریک سیب در طی رسیدن میوه در شرایط کنترل شده دما و رطوبت اندازه‌گیری شد. نتایج  این مرحله نشان داد ثابت دی‌الکتریک در طی رسیدن میوه کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر در بسامد kHz 100 ثابت دی‌الکتریک در طی رسیدن میوه روند کاهشی منظمی را دنبال کرده و ازین رو این اطلاعات ذیقیمت است. ادامه­ی مطالعات از جمله بررسی رابطه "زمان رسیدن- میزان مواد جامد محلول" و "زمان رسیدن – استحکام" در این بسامد انجام گرفت. نتایج این مرحله نشان داد که استحکام در طی رسیدن میوه روند کاهشی دارد و میزان مواد جامد محلول (TSS) در طی مراحل رسیدن روند افزایشی را طی می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasability of using electrical capacitance for determining the fruit ripeness of apple

نویسندگان [English]

  • Ali Haiati 1
  • Mohamad Hosein Raofat 2
  • Saadat Kamgar 3
  • Firooz Jahani 1
1 University of Shiraz
2 University of Shiraz
3 University of Shiraz
چکیده [English]

Grading based on product ripeness is important for marketing fruits and vegetables. Various methods have been used to determine fruit ripeness some of which are destructive and some nondestructive. In this study for determining the fruit ripeness of apple during storage an apparatus was designed and fabricated to measure the electrical capacitance of the fruit samples as an indication of fruit ripeness. In the next stage a model was proposed to establish a relationship between the capacitance and ripeness (maturity rate) of the apple fruits. The capacitance unit was used to measure the dielectric constant of two apple varieties; Red delicious and Golden Delicious. For each variety three fruit samples of 45 mature apples were harvested on one day. Each sample was divided into three groups of small, medium and large apples.  Preliminary tests indicated that the capacitance unit can establish a good relationship between dielectric constant and fruit ripeness at a frequency of 100 kHz. Remaining tests were conducted to measure dielectric constants of all samples under controlled conditions of temperature and humidity at this frequency. Analyses of the results indicated that dielectric constant decreases as the fruit ripens. This frequency level was also used to conduct other tests for measuring the fruit hardness and total soluble solids (TSS) during ripening stage. Results indicated that fruit hardness decreases and TSS increases during ripening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apple
  • Capacitive sensors
  • frequency
  • Grading fruit
Abbott, J. A., Bachman, G. S., Childers, N. F., Fitzgerald, J. V. and Matuski, F. J. (1968). Sonic techniques for measuring texture of fruits and vegetables. Food Technology, 22 (5), 101-112.
Bengtsson, N. E. and Risman, P. O. (1971). Dielectric properties of food at 3 GHz as determined by a cavity perturbation technique. Journal of Microwave Power, 6(2), 107-123.
Dunlap, W. C., and Makower B. (1945). Radio frequency dielectric properties of dehydrated carrots. Journal of Physical Chemistry, 49, 601-622.
Jalili, Kh. (2004). Postharvest physiology (Vol. 2). (p 229).Orumieh University. (In Farsi)
Joyce, D. C., Hockings, P. D., Mazucco, R. A., and Shorter A. J. (2002). H-nuclear magnetic resonance imaging of ripening ‘Kensington Pride’ mango fruit. Functional Plant Biology, 29, 873-879.
Kato, K. (1997). Electrical density sorting and estimation of soluble solids content of watermelon. Journal of Agricultural Engineering Research, 67, 161 – 170.
Li, M., Slaughter, C. D. and Thompson, J. F. (1997). Optical chlorophyll sensing system for banana ripening. Postharvest Biology and Technology, 12, 273–283
Nelson, S. O., Guo, W., Trabelsi, S. and J Kays, S. (2007). Dielectric spectroscopy of watermelons for quality sensing. Measurments science technology, 18: 1887–1892. 15.
Sirikulrat, k. and Sirikulrat, N. (2008). Dielectric properties of different maturity soybean. KMITL Science Journal, 8 (2), 12-18.
Talai, A. (1998). Fruit trees physiology in temperate regions. Tehran University publication. (In Farsi)
Zachariah, G. and Louis, C. (1965). Evaluation of some physical methods for determining avocado maturity. Erickson California Avocado Society, Yearbook 49, 110-115.