داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
ادریس آرژه صنایع غذایی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فرزاد آزادشهرکی بیوسیستم، پس از برداشت، کنترل کیفی و تکنیکهای غیر مخرب اندازه گیری کیفیت، مکانیزاسیون دانشجوی دکتری فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
صدیف آزادمرد دمیرچی صنایع غذایی عضو هیات علمی
حسن آزرم گروه اقتصاد کشاورزی- دانشگاه شیراز
کیوان آصف پور وکیلیان بیوسیستم استادیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرتضی آغباشلو مکانیک ماشینهای کشاورزی گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
علی آقا خانی
محمد حسین آق خانی خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، کشاورزی دقیق، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی دانشکده کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم
زینب السادات ابراهیم زاده موسوی صنایع غذایی دانشگاه تهران
سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی صنایع غذایی استاد دانشگاه تهران
محمد علی ابراهیمی نیک انزژیهای تجدیدپذیر استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد ابونجمی آلتراسونیک در کشاورزی عضو هیات علمی
ابراهیم احمدی خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی دانشگاه بوعلی سینا - گروه مهندسی بیوسیستم
حجت احمدی ارزیابی ماشینها، کشاورزی دقیق، مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی استاد و محقق و پژوهشگر بخش صنعت
حسن احمدی داتشگاه تربیت درس
پرویز احمدی مقدم پردازش تصویر و ماشین بینایی، خاک ورزی و رابطه ماشین و خاک، کنترل کیفی و تکنیکهای غیر مخرب اندازه گیری کیفیت
علی اسحق بیگی آلتراسونیک در کشاورزی، الکترواسپری نانو ذرات، بیوسیستم، تست، ارزیابی و بهینه سازی ماشینها و ادوات، تکنولوژی انتقال مواد کشاورزی، مکانیک خاک، میدان الکتریکی ولتاژ بالا دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد هادی اسکندری صنایع غذایی رییس بخش صنایع غذایی دانشگاه شیراز
رضا اسماعیل زاده کناری استخراج مواد موثره گیاهان و کاربردهای آنها، صنایع غذایی گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن اسمعیلی صنایع غذایی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
محسن اسمعیلی صنایع غذایی
رقیه اشرفی یورقانلو صنایع غذایی استادیار گروه صنایع غذایی، دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه-ایران
علی اصغری انزژیهای تجدیدپذیر، پردازش تصویر و ماشین بینایی استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامران افصحی تست، ارزیابی و بهینه سازی ماشینها و ادوات، مکانیزاسیون دانشگاه زنجان
هوشنگ افضلی گروه سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان- بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
امیر حسین افکاری سیاح مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
نوشین اقبال
محمد جواد اکبریان میمند صنایع غذایی دانشگاه ملایر
اسداله اکرم بازیافت و ضایعات، مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی استاد ، گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
مرتضی الماسی مکانیزاسیون
هادی الماسی صنایع غذایی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
محمد صادق الهیاری مکانیزاسیون دانشیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
زهرا امام جمعه صنایع غذایی دکتری، صنایع غذایی
محمود امید مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی، هوش مصنوعی استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران کرج ایران
جعفر امیری پریان ماشین بینایی، مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم/دانشگاه بوعلی سینا
رضا امیری چایجان مکانیک ماشینهای کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مهرناز امینی‌فر بافت و ریزساختار، صنایع غذایی، لبنیات، نوشیدنیهای میوه ای مواد غذایی پژوهشکده غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد
فرزانه انصاری صنایع غذایی هیات علمی پژوهشکده استاندارد
علی ایاسه دانشگاه تبریز- مدیر گروه علوم و صنایع غذایی
زهرا ایزدی دانشگاه شهرکرد
عبداله ایمان مهر بررسی خواص مکانیکی و حرارتی مواد، تکنولوژی انتقال مواد کشاورزی، خواص محصولات، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش
مهدی ایمانی
افشین ایوانی دکتری، مباحث نوین، اکوستیک، شبکه عصبی مصنوعی
آریا باباخانی استخراج مواد موثره گیاهان و کاربردهای آنها گروه شیلات، دانشگاه گیلان
حسین باقرپور کشاورزی دقیق دانشگاه بو علی سینا
نیکروز باقری کشاورزی دقیق عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فوژان بدیعی صنایع غذایی عضو هیات علمی
حسن برزگر صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محسن برزگر غذاهای فراسودمند دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی صنایع غذائی
محمد بلوردی صنایع غذایی استادیار، بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
نرگس بنائیان مکانیزاسیون گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
احمد بناکار مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
ناصر بهروزی خزاعی پردازش تصویر و ماشین بینایی، خشک کردن، مکانیک ماشینهای کشاورزی، هوش مصنوعی دانشیار گروه بیوسیستم دانشگاه کردستان
محمدحسین بهشتی کامپوزیتهای پلیمری و مهندسی پلیمر هیات علمی/پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حسین بهفر
هما بهمدی صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
محمد رضا بیاتی پس از برداشت، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار، عضو هیئت علمی / دانشگاه فردوسی مشهد
شهرام بیرقی طوسی صنایع غذایی گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی- پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی
مسعود بیژنی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
اکرم پزشکی نجف ابادی نانوتکنولوژی دانشگاه تبریز
رضوان پوراحمد صنایع غذایی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
زهرا پیراوی ونک صنایع غذایی عضو هیات علمی/پژوهشگاه استاندارد
سجاد پیرسا صنایع غذایی، کاربرد میکروارگانیزمها در فراورده های تخمیری و غیرتخمیری گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
احمد پیری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
سیدحسن پیشگرکومله مکانیزاسیون دانشگاه تهران
سیدهادی پیغمبردوست تکنولوژی غلات استاد تکنولوژی مواد غذایی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
سید حسین پیمان مکانیک ماشینهای کشاورزی گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه گیلان
غزال پیمانپور تکنولوژی غلات، صنایع غذایی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
اورنگ تاکی ارزیابی ماشینها مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
مرتضی تاکی انرژی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیازسیون-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی
عباس تقی پور بیوسیستم، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول-مدیرگروه مکانیک
نوید تقی زادگان کلانتری انزژیهای تجدیدپذیر عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ابراهیم تقی نژاد پس از برداشت عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
جواد توکلی صنایع غذایی گروه صنایع غذایی دانشگاه جهرم
نجمه توکلی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمید توکلی پور صنایع غذایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
فرخی تیمورلو
رامین جعفری بیوسیستم دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
سید مهدی جعفری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالعباس جعفری مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز
علی جعفری طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، مکانیک ماشینهای کشاورزی
مهرنوش جعفری طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی جعفریان انزژیهای تجدیدپذیر گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی-دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی-دانشگاه تهران
هدا جعفری زاده صنایع غذایی مدیر گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کاظم جعفری نعیمی طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، کشاورزی دقیق، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه کرمان
حسین جلالی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
عباس جلیل زاده صنایع غذایی
مریم جلیلی صنایع غذایی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، البرز، ایران
بهاره جمشیدی ماشین بینایی، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مهدی جنوبی
احمد جهان بخشی پردازش تصویر و ماشین بینایی، مکانیک ماشینهای کشاورزی، هوش مصنوعی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
کامبیز جهان بین صنایع غذایی استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
ارژنگ جوادی بیوسیستم، رابطه ماشین و خاک، مکانیک ماشینهای کشاورزی
حسین جوادی کیا پس از برداشت، مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
آرش جوانشیر خوئی مهندسی شیلات
مجید جوانمرد داخلی بسته بندی مواد غذایی سازمان علمی پژوهشی وزارت علوم
شیما جواهری زیست توده فارغ التحصیل اقتصاد انرژی
حسین جوینده صنایع غذایی، لبنیات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
غلامرضا چگینی مکانیک ماشینهای کشاورزی 2. دانشیار گروه فنی کشاورزی- پردیس ابوریحان -دانشگاه تهران
علی حاجی احمد مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیأت علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی
رضا حاجی محمدی فریمانی صنایع غذایی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جعفر حبیبی اصل مکانیک ماشینهای کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمد حجتی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمد حجتی تکنولوژی غلات مدیر گروه علو و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
سلیمان حسین پور مکانیک ماشینهای کشاورزی، هوش مصنوعی دانشگاه تهران
بهرام حسین زاده پس از برداشت استادیار گروه مکانیک بیوسیستم-دانشگاه شهرکرد
بهرام حسین زاده سامانی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد
سیدسعید حسینی صنایع غذایی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
سید محمد هاشم حسینی آلتراسونیک در کشاورزی، بسته بندیهای پلیمری دانشیار بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
جواد حصاری صنایع غذایی دانشگاه تبریز
غلامحسین حقایق دانشگاه زابل
مریم حقیقی صنایع غذایی دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
کبری حیدربیگی پس از برداشت، تعمیر و نگهداری و پایش وضعیت، زبان و بینی الکترونیک، مهندسی ماشینهای صنایع غذایی دانشگاه ایلام
احمد حیدری ارزیابی ماشینها، خاک ورزی و رابطه ماشین و خاک عضو هیات علمی
احمد حیدری بیوسیستم عضو هیئت علمی
بهمن حیدری مکانیک ماشینهای کشاورزی سازمان ملی استاندارد
حسن حیدری استادیار گروه شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محسن حیدری سلطان آبادی بازیافت و ضایعات، مکانیزاسیون استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش
مجید خانعلی انتقال حرارت، خشک کردن، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، مدلسازی، مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
مهدی خانی انزژیهای تجدیدپذیر، خاک ورزی و رابطه ماشین و خاک، مکانیزاسیون استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مهدی خجسته پور انرژی، پس از برداشت، خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی، رفتار مواد الاستوپلاستیک، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی خجسته نژند مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه بناب
فرامرز خدائیان صنایع غذایی هیات علمی دانشگاه تهران
محمداسماعیل خراسانی فردوانی انرژیهای نو، بهینه سازی مصرف انرژی، رباتیک و اتوماسیون، سیستمهای میکروالکترومکانیکی، سنسورها و محرکها، شبکه عصبی، کشاورزی دقیق
سرور خرم دل مکانیزاسیون استادیار گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
جواد خزائی پس از برداشت، خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی، ماشین بینایی دکتری، خواص، تکنولوژی پس از برداشت
کیانوش خسروی راد صنایع غذایی
مرتضی خمیری
محمدهادی خوش تقاضا بیوسیستم، پس از برداشت، خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی استاد گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس.
علیرضا خوشرو مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه یاسوج
فرهاد خوشنام خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی، مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
حمید خیرالدین خاک ورزی و رابطه ماشین و خاک استاد یار
کامران خیرعلی پور انرژی، پردازش تصویر و ماشین بینایی، پس از برداشت، روش اجزای محدود، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیئت علمی/گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه ایلام.
سعید داداشی صنایع غذایی دانشگاه تبریز
محمد جعفر دالوند انزژیهای تجدیدپذیر، رباتیک و اتوماسیون دانشگاه تهران
داریوش داودی بخش نانوتکنولوژی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
زهره دلشادیان صنایع غذایی گروه تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
مسعود دهقانی صوفی انزژیهای تجدیدپذیر، بیودیزل، بیوروانکار، بیوسوخت، طراحی بیورآکتور، طراحی رآکتور، موتورهای درونسوز گروه فنی کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید دولتی مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران
مجید دولتی
مرضیه دولتی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا-ورامین
حماد ذرعی فروش پس از برداشت، سامانه های کنترل خودکار، هوش مصنوعی
حسن ذکی دیزجی پس از برداشت، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، کنترل کیفی و تکنیکهای غیر مخرب اندازه گیری کیفیت گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز
منصور راسخ بررسی خواص مکانیکی و حرارتی مواد، خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی دانشگاه محقق اردبیلی
حکمت ربانی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، کرمانشاه
علی رجبی‌پور خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی، مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
راضیه رحیمی بازیافت و ضایعات استادیار گروه محیط زیست، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
وحید رستم پور صدا و ارتعاش استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه ارومیه
سجاد رستمی کندری طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، موتور دانشگاه شهرکرد
ولی رسولی شربیانی کشاورزی دقیق، مکانیک ماشینهای کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه محقق اردبیلی
علی رشادصدقی کشاورزی دقیق عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طیبعی استان آذربایجان شرقی
لادن رشیدی صنایع غذایی سازمان ملی استاندارد ایران-پژوهشکاه استاندارد-پژوهشکده غذایی و کشاورزی
کرامت الله رضایی صنایع غذایی استاد تمام گروه علوم و مهندسی صنایع غذائی دانشگاه تهران
عباس رضایی اصل مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید محمد علی رضوی خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی، صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتری مهندسی صنایع غذایی
سید هادی رضوی صنایع غذایی دانشگاه تهران
شاهین رفیعی مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران
عادل رنجی مکانیزاسیون باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی واحد تاکستان
مجید رهنما انرژی، بیوسوخت، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، مکانیک ماشینهای کشاورزی، نانوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مریم رواقی صنایع غذایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عباس روحانی الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی، مدلسازی، مکانیزاسیون گروه مهندسی بیوسیستم-دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد
امید رضا روستاپور خشک کردن هیات علمی
مسعود زابلستانی
داریوش زارع انرژیهای نو، مکانیک ماشینهای کشاورزی بخش مهندسی بیوسیتم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
علی رضا زاهدی دانشگاه علم و صنعت
یونس زاهدی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه محقق اردبیلی
عزیز الله زرگران
سهیلا زرین قلمی استخراج مواد موثره گیاهان و کاربردهای آنها، تکنولوژی غلات، صنایع غذایی دانشگاه زنجان/ دانشکده کشاورزی// هیات علمی
شهین زمردی صنایع غذایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محسن زندی صنایع غذایی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذائی، صندوق پستی 45195-313
مرتضی زنگنه تحلیل و بهینه سازی کارایی سیستمهای کشاورزی استادیار دانشگاه گیلان
علی زنوزی انزژیهای تجدیدپذیر، بیودیزل، بیوسوخت، میکروجلبک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
بابک سامانی پور صنایع غذایی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، البرز، ایران
موحد سپهوند مکانیزاسیون دانش آموخته مقطع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تهران
مهدی سعادت فرد سیستمهای فازی، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، کشاورزی دقیق، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدحسین سعیدی راد مکانیک ماشینهای کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
پریا سفیدپری مکانیزاسیون فارغ التحصیل دکتری، دانشگاه تهران
مریم سلامی صنایع غذایی
مریم سلامی (غیرفعال) صنایع غذایی ؟؟؟؟؟
محمود سلطانی فیروز مهندسی ماشینهای صنایع غذایی
مرتضی سیاوشی تکنولوژی غلات استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
اسماعیل سیدآبادی مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیئت علمی
اسماعیل سیدآبادی بیوسیستم استاد تمام وقت و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل، استادیار
محمدمهدی سیدآبادی صنایع غذایی دانش آموخته دکتری، دانشکده صنایع غذایی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا سیفی مکانیک ماشینهای کشاورزی مکانیک بیوسیستم دانشگاه اراک
سعید شاخصی بیوانرژی، بیوسوخت، مکانیک ماشینهای کشاورزی معاون پژوهشی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی
محمد شاکر پس از برداشت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد شاهدی صنایع غذایی
غلامحسین شاهقلی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مرجان شرافتی بررسی خواص مکانیکی و حرارتی مواد، بسته بندی مواد غذایی، بسته بندیهای پلیمری، رئولوژی، صنایع غذایی دانشگاه تهران
انوشه شریفان صنایع غذایی
هومن شریف نسب مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- کرج -ایران
احمد شریفی مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری
محمد شریفی مکانیزاسیون گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
فاروق شریفیان خشک کردن استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه ارومیه
مهدی شعبان زاده خوشرودی استادیار اقتصاد کشاورزی، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران.
علیرضا شفیعی زرگر ارزیابی ماشینها سازمان تحقیقات
رویا شکاری مدیر R&D نمایندگی کارخانه آروماتیک سوئد در ایران
محسن شمسی الکترونیک، سیستمهای فازی، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، کشاورزی دقیق، مکاترونیک، مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده کشاورزی
علیرضا شهاب لواسانی صنایع غذایی، لبنیات مرکز تحقیقات فناوری های نوین تولید غذای سالم، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
ایمان شهابی قهفرخی بسته بندی مواد غذایی، صنایع غذایی استادیار دانشگاه زنجان - گروه صنایع غذایی
فیض اله شهبازی خاک ورزی و رابطه ماشین و خاک، خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی، صدمات مکانیکی، مکانیک ماشینهای کشاورزی، هوادهی دانشگاه لرستان
فروغ شواخی صنایع غذایی عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
روح الله صادقی
مرتضی صادقی پس از برداشت، مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیئت علمی
صمد صبوری صنایع غذایی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
ثمر صحرائی
حسن صدرنیا انتقال حرارت، بیوسیستم، پس از برداشت، طراحی به کمک کامپیوتر، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
شهریار صرامی رباتیک و اتوماسیون، صدا و ارتعاش، ماشین بینایی، مکاترونیک، مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی پژوهشی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محمود صفری انرژی، مکانیزاسیون عضو هیئت علمی/ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی/ سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
علی اکبر صلح جو مکانیک ماشینهای کشاورزی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.
هادی صمیمی استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر بیوگاز و یا بررسی تغییرات اقلیمی در حوزه های دامپروری، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی دانشگاه کردستان
محمود صوتی خیابانی صنایع غذایی دانشگاه تبریز
امانمحمد ضیائیفر
امین طاهری گراوند پردازش تصویر و ماشین بینایی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه لرستان
فریده طباطبایی صنایع غذایی گروه صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا طباطبایی کلور مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیئت علمی/گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد حسن طرازکار دانشگاه شیراز، اقتصاد کشاورزی
جواد طریقی بیوسیستم استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی
محمد طهماسبی پس از برداشت دانشگاه محقق اردبیلی-گروه مهندسی بیوسیستم
سعید ظریف نشاط پس از برداشت، صدمات مکانیکی، مکانیزاسیون عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمدحسین عباسپور فرد ارزیابی ماشینها، انرژی، انرژیهای نو، مهندسی گلخانه گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد
یوسف عباسپور گیلانده مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف عباسپورگیلانده بیوسیستم، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
روزبه عباس زاده الکترومغناطیس، بیوفیزیک، خاک ورزی و رابطه ماشین و خاک، کنترل کیفی و تکنیکهای غیر مخرب اندازه گیری کیفیت، مکانیک ماشینهای کشاورزی، مهندسی ماشینهای صنایع غذایی عضو هیات علمی گروه فناوری های پس از تولید سازمان پوهشهای صنعتی
احمد عباس زاده مایوان انزژیهای تجدیدپذیر مدیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی عباسقلی پور مکانیک ماشینهای کشاورزی مدیر گروه ماشین های کشاورزی و معاون پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بناب
حبیب اله عباسی صنایع غذایی مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور
شمس اله عبداله پور عضو هیئت علمی گروه بیوسیستم دانشگاه تبریز
عباس عبدشاهی بررسی سیستمهای تلفیقی کشاورزی - دامپروری در جهت کاهش هزینه های اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدرضا عدالتیان دوم صنایع غذایی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
هادی عدلو گروه مهدسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
اکبر عرب حسینی پس از برداشت، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران
امیر عزیزپناه مکانیزاسیون استادیار گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه ایلام
رضوان عزیزی صنایع غذایی فارغ التحصیل دکتری
محمد حسین عزیزی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس
عباس عساکره مکانیزاسیون استادیار گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه اهواز
غلامرضا عسکری هیات علمی
عزت اله عسکری اصلی ارده مکانیک ماشینهای کشاورزی استاد دانشگاه محقق اردبیلی
ناهید عقیلی ناطق مکانیک ماشینهای کشاورزی گروه آموزشی مکانیک بیو سیستم دانشگاه رازی
شقایق علوی
محمدرضا علیزاده مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیئت علمی (دانشیار)/ موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
بهروز علیزاده بهبهانی صنایع غذایی خوزستان، ملاثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رضا علیمردانی مکاترونیک، مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری، طراحی و ساخت، مکاترونیک
محمدامین علی یاری صنایع غذایی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه تهران
فاطمه غازیانی کیفیت مواد کشاورزی و غذایی دانشکده مهندسی کشاورزی- دانشگاه تهران
احمد غضنفری مقدم مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد غلامی پرشکوهی مدیریت انرژی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- واحد تاکستان- دانشگاه آزاد اسلامی- تاکستان- ایران
نسا غیبی صنایع غذایی علوم و صنایع غذایی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران
(غیر فعال) (غیر فعال) خاک ورزی و رابطه ماشین و خاک محقق سازمان تحقیقات کشاورزی
حامد فاطمیان صنایع غذایی عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رضا فامیل مومن پس از برداشت، صنایع غذایی عضو هیات علمی- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علی فدوی پس از برداشت، طراحی بیورآکتور، گرمایش اهمی، مهندسی ماشینهای صنایع غذایی دانشگاه تهران
رحمان فرخی روش اجزای محدود دانشگاه ارومیه
جمشید فرمانی بازیافت و ضایعات، صنایع غذایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی فرهودی بسته بندی مواد غذایی
سعید فیروزی مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مازیار فیض اله زاده انرژیهای نو، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
مریم قادری قهفرخی نگهداری مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
سمانه قاسمیان صنایع غذایی
حسن قاسمی مبتکر انزژیهای تجدیدپذیر، مکانیزاسیون استادیار، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
مهدی قاسمی ورنامخواستی زبان و بینی الکترونیک، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد
محمد قحدریجانی مکانیزاسیون دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
سید محمد قریشی
بابک قنبرزاده صنایع غذایی دکتری، رئولوژی، بیوپلیمر
سیدحسین کارپرورفرد مکانیک ماشینهای کشاورزی هیئت علمی / دانشگاه شیراز
مهدی کاشانی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
نواب کاظمی مکانیزاسیون گروه مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
علی ماشاءاله کرمانی پس از برداشت، خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی، رابطه ماشین و خاک، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، مکانیک ماشینهای کشاورزی هیات علمی، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مصطفی کرمی صنایع غذایی ریاست دانشکده صنایع غذایی دانشگاه بوعلی سینا
سیدمحمدحسن کماریزاده اصل طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
علی اصغر کوثری گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی- دانشگاه تهران- کرج - ایران
شهریار کوراوند ساخت در مقیاس میکرو، سیستمهای میکروالکترومکانیکی، سنسورها و محرکها عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمدحسین کیانمهر پس از برداشت، خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی، مکانیک ماشینهای کشاورزی
حسین کیانی صنایع غذایی استاد دانشگاه تهران
شهرام کیانی
مریم کیانی صدر بازیافت و ضایعات استادیار گروه محیط زیست، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
علیرضا کیهانی مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی
محمدعلی کیه بادرودی نژاد انزژیهای تجدیدپذیر Division of Engineering, Saint Mary's University, Halifax, NS, B3H 3C3, Canada
حمیدرضا گازر مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
هیوا گل پیرا مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
محمودرضا گلزاریان پردازش تصویر و ماشین بینایی، کشاورزی دقیق، ماشین بینایی، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد تقی گلمکانی صنایع غذایی هیات علمی/ دانشگاه شیراز
هادی گلی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
محسن لبافی مزرعه شاهی عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی نجات لرستانی پس از برداشت، ماشین بینایی، مکانیک ماشینهای کشاورزی، هوش مصنوعی دانشیار دانشگاه رازی
مجید لشگری صدا و ارتعاش، مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه اراک
نعیم لویمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
حسین مبلی پس از برداشت، مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی
علی متولی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی استادیار دانشگاه گرگان
آرش محبی
سید سعید محتسبی مکانیک ماشینهای کشاورزی استاد، گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
رضا محمدی
رضا محمدی گل شبکه عصبی
حسنی محمدی منور کشاورزی دقیق هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
اصغر محمودی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار گروه مهندسی بیوسیتم دانشگاه تبریز
محمود محمودی اشکفتکی انزژیهای تجدیدپذیر دانشگاه تهران-فوق لیسانس ماشین های کشاورزی
اشکان مددلو نانوتکنولوژی
اشکان مددلو صنایع غذایی
مهدی مرادی بیوسیستم عضو هیئت علمی بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
عارف مردانی کرانی ترامکانیک، مکانیک ماشینهای برون جاده ای، رابطه ماشین و خاک، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، مکاترونیک دانشیار دانشگاه ارومیه
افشین مرزبان مکانیزاسیون عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
جعفر مساح رابطه ماشین و خاک، رباتیک و اتوماسیون، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمدرضا مستوفی سرکاری طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، کشاورزی دقیق، مکانیک ماشینهای کشاورزی محقق و مدرس عضو هیئت علمی
حسن مسعودی رباتیک و اتوماسیون، سامانه های کنترل خودکار، کشاورزی دقیق، مکانیک ماشینهای کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامرضا مصباحی صنایع غذایی
ترحم مصری گندشمین بیوسیستم، کشاورزی دقیق، مدلسازی، مکانیزاسیون گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی
مصطفی مصطفایی بیودیزل استادیار
مریم مصلحی شاد صنایع غذایی، لبنیات دانشگاه آزاد اسلامی
امین اله معصومی مکانیک ماشینهای کشاورزی
رسول معمار دستجردی پس از برداشت استادیار گروه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه علوم کشاوری و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی ، ایران
ندا مفتون آزاد صنایع غذایی
هومن مقدس صنایع غذایی
یحیی مقصودلو صنایع غذایی رئیس دانشکده صنایع غذایی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
حسین مقصودی بهینه سازی مصرف انرژی، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
کاوه ملازاده پردازش تصویر و ماشین بینایی، کیفیت مواد کشاورزی و غذایی، مکانیک ماشینهای کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه کردستان
علی ملکی صدا و ارتعاش، مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
نسیم منجزی تحلیل و بهینه سازی کارایی سیستمهای کشاورزی استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدمهدی مهارلویی بیوسیستم بخش مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
علیرضا مهدویان دانشگاه تربیت مدرس
زهرا مهدی زاده برزکی غذاهای فراسودمند پژوهشگاه استاندارد- پژوهشکده غذایی و کشاورزی- گروه میکروبیولوژی
نفیسه مهدی نژاد
علیرضا مهرگان نیکو صنایع غذایی عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه گیلان
محمدامین مهرنیا نانوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
اسماعیل مهریار استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر بیوگاز و یا بررسی تغییرات اقلیمی در حوزه های دامپروری دانشگاه صنعتی اصفهان
سارا موحد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین - پیشوا، گروه علوم و صنایع غذایی، ورامین، ایران
محمدهادی موحدنژاد پس از برداشت، خواص محصولات، طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی، نانوتکنولوژی گروه بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران
سید رضا موسوی طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدهاشم موسوی اول مکانیزاسیون
حسین موسی زاده مکاترونیک، مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی هیئت علمی- دانشگاه تهران
حسین موسی زاده هیات علمی پردیس کرج دانشگاه تهران
داود مومنی مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی/سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
عباس میرزائی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
فرهاد میرزائی استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر بیوگاز و یا بررسی تغییرات اقلیمی در حوزه های دامپروری، استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور و استفاده از اسانس یا روغن های فرار در فرآورده های لبنی، بررسی سیستمهای تلفیقی کشاورزی - دامپروری در جهت کاهش هزینه های اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی، صنایع غذایی دکتری تخصصی مدیریت تولیدات دامی و محقق ارشدموسسه تحقیقات علوم دامی کشور
اسماعیل میرزائی قلعه بیوسیستم گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
حمیده میرزایی صنایع غذایی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز- شیراز- ایران
اسماعیل میرزایی قلعه ماشین بینایی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین میرزایی مقدم مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین میر سعید قاضی صنایع غذایی، مهندسی ماشینهای صنایع غذایی، نوشیدنیهای میوه ای مواد غذایی دانشگاه تهران-دانشیار
عادل میرمجیدی هشتجین صنایع غذایی، کامپوزیتهای پلیمری و مهندسی پلیمر عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سید احمد میره ای مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیأت علمی
محمدعلی میسمی انتقال حرارت، انرژی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز
جعفر میلانی تکنولوژی غلات، صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سعید مینایی
مجتبی نادری بلداجی بیوسیستم گروه مهندسی مکانیک بیوسستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
فاطمه نادی مکانیک ماشینهای کشاورزی هیت علمی
مصطفی ناظمی زاده
مجید نامداری مکانیزاسیون عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
غلامحسن نجفی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی نجفی بکارگیری اسانسها در نگهداری مواد غذایی، صنایع غذایی، کاربرد میکروارگانیزمها در فراورده های تخمیری و غیرتخمیری، مکانیک ماشینهای کشاورزی، نان و فرآورده های نانوایی، نگهداری مواد غذایی مدیر گروه و عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زابل
لیلا ندرلو مکانیزاسیون، هوش مصنوعی هیئت علمی-دانشگاه رازی- کرمانشاه
محسن نصرتی دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی شیمی
امین نصیری مکانیک ماشینهای کشاورزی فارغ التحصیل مقطع دکتری
سید مهدی نصیری خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی، مکانیک ماشینهای کشاورزی، مهندسی ماشینهای صنایع غذایی بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
محمدامین نعمت اللهی المان محدود، تحلیل معکوس، رباتیک و اتوماسیون، شبکه عصبی، موجک دانشگاه شیراز - بخش مهندسی بیوسیستم - هیأت علمی
نیلوفر نکوئی صنایع غذایی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
هیمن نوربخش صنایع غذایی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه کردستان
مرجان نوری صنایع غذایی دانشگاه تهران
محمد نوشاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مهرداد نیاکوثری دانشگاه شیراز
علی محمد نیکبخت خشک کردن، شبکه عصبی دانشگاه ارومیه گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
سید جعفر هاشمی کیفیت مواد کشاورزی و غذایی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
مریم هاشمی صنایع غذایی رییس بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی/پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
هادی هاشمی صنایع غذایی
مسعود هاشمی شهرکی صنایع غذایی دانشجوی دکتری تکنولوژی صنایع غذایی پژوهشکده صنایع غذایی مشهد (پارک علم و فناوری)
عباس همت مکانیزاسیون، مکانیک ماشینهای کشاورزی
ناصر همدمی صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان
عادل واحدی استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر بیوگاز و یا بررسی تغییرات اقلیمی در حوزه های دامپروری، انرژی، بازیافت و ضایعات، بررسی خواص مکانیکی و حرارتی مواد، پس از برداشت، تحلیل و بهینه سازی کارایی سیستمهای کشاورزی، کشاورزی دقیق، مدیریت انرژی، مکانیزاسیون عضو هیات علمی- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فرشاد وصالی پردازش تصویر و ماشین بینایی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
محمدسعید یارمند صنایع غذایی
شیما یوسفی صنایع غذایی دانشگاه تهران
محمد یونسی الموتی مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیئت علمی/بخش ماشینهای کشاورزی،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج