عوامل موثر بر برداشت ماشینی پسته در ایران (مطالعه موردی استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

3 آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده پسته جهان است. از این رو، پایداری تولید این محصول استراتژیک از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هزینه­ بالای برداشت دستی پسته، درآمد پسته­کاران را کاهش داده و انگیزه تولید این محصول را با چالش جدی مواجه ساخته است. لذا در این تحقیق، عوامل موثر بر برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان به عنوان قطب تولید این محصول در ایران، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین­منظور از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. دلفی یک فرآیند گروهی است که هدف از اجرای آن، کشف و جمع­آوری نظرات تخصصی گروهی از افراد مجرب و آگاه در یک زمینه تخصصی است. بر این اساس، 25 نفر از کارشناسان پسته و باغداران بزرگ پسته شهرستان­های رفسنجان و کرمان به عنوان اعضاء گروه تحقیق دلفی در نظر گرفته­شدند. نتایج نهایی تحقیق نشان داد عوامل "بهبود کارایی مصرف آب با حمایت از اجرای روش­های نوین آبیاری درختان پسته" و "تخصیص اعتبارات مناسب جهت فراگیرشدن برداشت مکانیکی پسته" به ترتیب با کسب 96 و 95 درصد از توافق اعضاء گروه تحقیق، اولین و دومین محرک­های توسعه برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان بودند. همچنین، عوامل "اجرای طرح­های الگویی مکانیزاسیون برداشت پسته" و "ارائه سیاست­های تشویقی جهت توسعه برداشت مکانیکی در میان پسته­کاران استان کرمان" نیز با 91 درصد توافق، به طور مشترک در جایگاه دوم اولویت­های توسعه برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان قرار گرفتند. بررسی موانع برداشت مکانیکی پسته نیز نشان داد که عوامل "نظام خرده­مالکی اغلب باغات پسته" و "تک­پایه یا تک­­تنه نبودن درختان پسته در منطقه" به ترتیب با درصد توافق 97 و 94 درصد در جایگاه­های اول و دوم جای گرفتند. بنابراین، حمایت مالی ویژه از پیاده­سازی شیوه­های کارآمد آبیاری، اصلاح و نوسازی باغات قدیمی و برپایی طرح­های الگویی برداشت مکانیکی پسته امری اجتناب­ناپذیر است. همچنین، تجمیع باغات پسته کوچک در قالب تعاونی­های کشاورزی به منظور افزایش توان مالی گروهی به عنوان پشتوانه اصلاح باغات قدیمی و تامین تجهیزات برداشت پسته از موارد ضروری به شمار می­روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Agents Affecting the Mechanical Harvesting of Pistachio Nuts in Iran (Case Study of Kerman Province)

نویسندگان [English]

  • Saeed Firouzi 1
  • Mohammad Ali Rostami 2
  • Mohammad Javad Ramezani 1
  • Amir Hossein Bazyar 3
1 Department of Agronomy, Rasht Branch, Islamic Azad University
2 Department of Agricultural Engineering, Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
3 Sama Technical and Vocational training College, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
چکیده [English]

Iran is the world's largest pistachio producer and exporter. Hence, the sustainability of the production of this strategic product is of particular importance. The high cost of pistachio harvesting has reduced the income of pistachio growers and created a serious challenge to the motivation of producing the pistachios. So, in this research, the contributing factors of mechanical harvesting of pistachio nuts in Kerman Province as the pole of pistachio production in Iran were studied. For this purpose, the Delphi method was used in three stages. Accordingly, 25 experts of pistachio cultivation experts and big growers of Rafsanjan and Kerman cities were considered as the research panel of the study. The final results of the research showed that the factors "Improving water use efficiency by supporting the implementation of new methods for irrigation of pistachio trees" and "allocating suitable credits for the pistachio nuts harvesting" with 96.00% and 95.00% agreements of the research panel’s members were the first and second stimulants for the development of pistachio harvesting in Kerman Province. Also, the factors of "implementation of pattern projects for mechanized pistachio harvesting", and "Providing incentive policies for the development of mechanical harvesting among the pistachio growers" with 91.00% of the agreement, jointly ranked as the second priorities. Investigating the barriers to the mechanical harvesting of pistachio also showed that the factors of the "smallness of most pistachio gardens" and "not being single-base or single-nesting of pistachio trees in the region" with the 97.00% and 94.00% agreements got the first and second ranks, respectively. Therefore, special financial supports for implementation of efficient irrigation systems, modification and renovation of old gardens, and the establishments of pattern projects for mechanized pistachio harvesting are inevitable. Also, consolidation of small pistachio gardens in the form of agricultural cooperatives in order to increase the group's financial strength as a backbone for the modifying the old gardens and the provision of pistachio harvesting equipments are indispensable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural mechanization
  • harvesting
  • harvesting machines
  • nuts
Abedi, H., Firouzi, S. & Allahyari, M.S. (2017). Analysis of factors affecting the mechanical olive harvesting in Guilan Province. Journal of Agricultural Machinery, 7(1), 48-60. (In Farsi).
Anonymous (2016). World Pistachio Trade 2016. Schramm, Williams & Associates, Inc. October 2016, First Edition, p, 155.
Arabnejad, A. & Shamsi, M. (2014).  Evaluating the performance of a contact method pistachio harvester. 8th National Congress on Agricultural Machinery (Bio Systems) and Mechanization of Iran. Ferdosi University Mashhad. January 29-30, 2014. (In Farsi).
Bulló, M., Juanola-Falgarona, M., Hernández-Alonso, P. &  Salas-Salvadó, J. (2015). Nutrition attributes and health effects of pistachio nuts. British Journal of Nutrition, 113(S2), S79-S93.
Clarke, L. J., Morrison, T. A., Juricek, J. & Studenik, B. (1993). The Slovak Republic: Agricultural mechanization strategy, a review. Retrieved January 21, 2007, from http:// www. fao. org/ agris/ Centre.asp?Content.
Erdoğan, D., Guner, M., Dursun, E., & Gezer, I. (2003). Mechanical harvesting of apricots. Biosystems Engineering, 85, 19–28.
Eivani, A., Afzali Gorooh, H., Kermani, A. M., Shamabadi, Z., Tamhidi, F., Younesi Alamouti, M., Sharifi, A., Ebadi, A., Feizi, H., Javanshah, A., Sorajeh, H. & Shahpari, A. (2017). Identification and introduction of pistachio harvesting machine. Agricultural Engineering Research Institute, AREEO, Karaj, Iran, Pub. No. 50612. (In Farsi).
Ferguson, L., Glozer, K., Reyes, H., Rosa, U.A. & Castro-Garcia, S. (2014). Evaluating California pistachio trunk shaking harvesters. Acta Hort. (ISHS), 1028, 377-380.
Firouzi, S., Allahyari, M.S., Hadizadeh, F. & Koundinya, V. (2017). Factors affecting the development of hazelnut harvesting mechanization in Guilan Province of Iran.  Journal of Nuts, 8(1), 1-10.
Ghosh, B. K. (2010). Determinants of farm mechanization in modern agriculture: A case study of Burdwan districts of west Bengal. International Journal of Agricultural Research, 5(12), 1107-1115.
Heiko, A. (2012). Consensus measurement in Delphi studies: review and implications for future quality assurance. Technological Forecasting and Social Change, 79(8), 1525-1536.
Hsu, C. & Sandford, B. A. (2007). The Delphi Technique: Making Sense of Consensus, Practical Assessment, Research and Evaluation, 12(10), 1-8. Available from http://pareonline.net/pdf/v12n10.pdf [Accessed 28 September 2010].
Iran pistachio association. Special Issue March 2014, No. 105. n.d.: http://iranpistachio. org/fa/newsletter/2448–93–105.
Loghavi, M. & Rahimi, H. (2007). Effects of shaking amplitude and frequency on nut and cluster detachment of two varieties of pistachio. Journal of Water and Soil Science, 11(40), 109-123. (In Farsi).
Ludwig, B. (1997). Predicting the future: Have you considered using the Delphi methodology? Journal of Extension, 35 (5), 1-4. Retrieved November 6, 2005 from http://www.joe.org/joe/1997 october/tt2.html
Mobli, H. (2007). Optimization and evaluation of a trunk shaking pistachio harvester prototype. Iranian journal of agricultural science (Journal of agriculture), 38(3), 491-497. (In Farsi).
Mobli, H. Tavakouli hashtjin, T., Oghabi, H. & Alimardani, R. (2003). Study of the Strength Properties of Pistachio Nuts and Cluster Stem Joints for the Design and Development of a Harvesting Machine. Journal of Agricultural Science and Technology, 5, 99-104.
Mobli, H., Tavakoli-Hashtjin, T. and Rostami, M. A. (1999). Determination of nut and cluster detachment from ten cultivars of pistachio trees shaken by mechanical shaker. Iranian Journal of Agricultural Sciences (Journal of Agriculture), 30(1), 19-24. (In Farsi).
Mohammadi, H & mehry, M. (2015). An Analysis of Improving Energy Use with Data Envelopment Analysis in Horticultural Products in Yazd Province: Case Study Pistachio. Quarterly Energy Economics Review, 12(46),113-134. (In Farsi).
Mohammadi Mohammad-Abadi, A., Hosseinifard, S. & Sedaghati, N. (2008). Effect of change from the conventional (flooding) to subsurface irrigation system on mature pistachio trees in Kerman. Journal of Crop Production and Processing, 12(43), 29-45. (In Farsi).
Pereira, R.D.M. & Alvim, N.A.T. (2015). Delphi technique in dialogue with nurses on acupuncture as a proposed nursing intervention. Escola Anna Nery, 19(1), 174-180. 
Tajabadipoor, A., Arzani, K., Mobli, H. & Vaezlivari, B. (2000). Use Ethephon to facilitate the mechanical harvesting of pistachios. Pistachio Research Institute, Pub. No. 80/209. (In Farsi).
Polat, R., Acar, I., Cem Bilim, H.I., Saglam, R. & Bekir Erol A.K. (2011). Determination of spring rigidity and fruit detachment force with respect to harvesting technique in pistachio nut trees. African Journal of Agricultural Research, 6(3), 532-537.
Polat, R., Gezer, İ., Güner, M., Dursun, E., Erdoğan, D. & Bilim, H. C. (2007). Mechanical Harvesting of Pistachio Nuts. Journal of Food Engineering. 79(4), 1131-1135.
Polat, R., Toy, M. & Atay, Ü. (2005). Condition of the Pistachio Facilities, Problems and Suggestions for Solution. Journal of Agriculture Faculty of Harran University, 9(4), 43-47. http://ziraat.harran.edu.tr/zirfakdergi/2005
%209(4)/43.pdf , Access Time: August, 2007.
Polat, R., Ülger, P., Saglam, R. & Saglam, C. (2001). A survey on the determination of statues of mechanization of pistachio farming and its problems in Turkey. In: Ak B.E. (ed.). XI GREMPA Seminar on Pistachios and Almonds. Zaragoza: CIHEAM, 2001, Cahiers Options Méditerranéennes, 56, 295-299.
Samizadeh S.M. & Firouzi, S. (2017). The Driving and Inhibiting Factors of Mechanized Tobacco Production in Iran Using the Delphi Technique. International Journal of Agricultural Management and Development, 7(1), 109-119.
Scavarda, A., Zhao, F., Santa, R., Nakhaeinejad, M.,  Cabral Ribeiro, P.C. & Azeredo, A. (2011).  Pistachio Supply Chain Management in Iran. 22nd Productions Operation and Management Society (POMS) Annual Conference, 19 April – 2 May, Nevada, USA. p, 11.
Sedaghati, N. & Hokmabadi, H. (2015). Optimizing pistachio irrigation management using the relationship between echo-physiological characteristics and water stress. Journal of Agricultural Science and Technology, 17, 189-200.
Sessiz, A., Murat, M., Turgut, F. & Pekitkan, G. (2008). Mechanization properties of Siirt cultivar pistachio. Proceedings of 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 October 2008, Antalya, Turkey, 699-704.
Taghizadeh-Alisaraei, A., Alizadeh Assar, H., Ghobadian B. & Motevali, A. (2017). Potential of biofuel production from pistachio waste in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 72: 510–522.
Torregrosa, A., Martı´n, B., Garcı´a Brunton, J., & Bernad, J. J. (2008). Mechanical harvesting of processed peaches. Applied Engineering in Agriculture, 24(6), 723-729.
Tuncer, İ. K. & Özgüven, F. (1989). Bağ bahçe sebze ve endüstri kültürlerinde mekanizasyon uygulamaları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 115 (Translation from Prof. Dr. Ing E Moser), Adana, Türkiye, p, 196.
Yousuf, M.I. (2007). Using Experts’ Opinions through Delphi Technique. Practical Assessment Research & Evaluation, 12(4):1-8. Available online: http://pareonline .net / getvn.asp? v=12& n=4
Yousefzadeh, S. & Firouzi, S. (2016). The study of the factors affecting the development of mechanization of rice cultivation in Guilan province by Delphi technique, Iranian Journal of Biosystem Engineering, 47(1), 83-92.
Zehtab Naebi, R., Firouzi, S. & Ebrahimzadeh. M. R. (2015). Promoters and deterrents of developing mechanization of peanut cultivation in north of Iran. International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 5(1), 1-8.
Zhou, J., He, L., Zhang, Q. & Karkee, M. (2014). Effect of excitation position of a handheld shaker on fruit removal efficiency and damage in mechanical harvesting of sweet cherry. Biosystems engineering, 125, 36-44.