تعیین اجزاء بخش آلی زباله جامد شهری در کرج و تأثیر آن بر پتانسیل تولید بیوگاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

هضم بی­هوازی به منظور تولید بیوگاز روشی اثبات شده برای تولید انرژی تجدیدپذیر از زباله­های جامد شهری است. در این تحقیق اجزای بخش آلی زباله جامد شهری در کلان­شهر کرج تعیین شد. اجزاء بخش آلی زباله در پنج دسته ضایعات میوه، چربی و پروتئین، نشاسته، سبزیجات، و سلولزی در دو فصل زمستان و تابستان رصد شد. سپس یک نمونه که بیانگر متوسط مقدار اجزاء زباله باشد سنتز شده و عملکرد بیومتان، شاخص­های هضم­پذیری و پارامترهای مدلسازی سینتیک تولید بیوگاز در آزمون وعده­ای در دمای مزوفیل و در دو سطح غلظت 8 و 15% TS بررسی گردید. بیشترین جزء در بخش آلی زباله به ضایعات میوه و سبزی با مجموع 9/62 و 6/70% در دو فصل زمستان و تابستان تعلق داشت. عملکرد بیومتان در 8 و 15% TS به ترتیب برابر با 2/385 و 2/289 L/kg VS و درصد متان 8/66 و 8/58 تفاوت معناداری داشت، اما تخریب VS با مقادیر 49/87 و 72/84% تفاوت معناداری نداشت. در نتیجه برای زباله تفکیک شده در مبدا هضم بی­هوازی در TSهای پایین­تر، نتایج بهتری نسبت به هضم خشک دارد. هضم پیوسته برای زمان ماند 30 روز برای داشتن تولید ویژه بیومتان و تولید حجمی بالا در شرایط پایدار قابل اجرا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of the Ingredient of Organic Fraction of Municipal Solid Waste in Karaj and Its Impacts on the Potential of Biogas Production

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Salehiyoun 1
  • Mohammad Sharifi 2
  • Mortaza Aghbashlo 2
  • Hamid Zilouei 3
  • Saeed Mofatteh 4
1 Ph.D. student Student in Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor in Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Professor in Department of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 M.Sc. student Student in Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Anaerobic digestion in order to produce biogas is a proven method for producing renewable energy from municipal solid waste. In this research, organic fractions of municipal solid waste compounds were determined in Karaj metropolitan area. The organic waste components were monitored in five categories of fruits, fat and protein, starches, vegetables, and cellulose wastes in the winter and summer seasons. Then, a sample representing the average amount of waste components was synthesized and biomethane yield, digestibility indicators and kinetic modeling parameters of biogas production were investigated in batch tests at mesophilic temperature at two concentrations of 8 and 15 TS%. The most part in the organic fraction was fruit and vegetable waste with a total of 62.9% and 70.6% in winter and summer, respectively. The biomethane yield and methane content at 8% and 15% TS had significant difference with 385.2 and 289.2 L/kg VS and of 66.8 and 58.8%, respectively, but there was no significant difference for VS removal with 87.99% and 84.72%. As a result, for source separated MSW, anaerobic digestion at the lower TSs has better results than dry. Continuous anaerobic digestion at 30 day hydraulic retention time is more effective for specific biomethane production and high volumetric biogas production under stable conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaerobic digestion
  • Municipal solid waste
  • Biogas
  • Batch test
  • modeling
Alibardi, L. and Cossu, R. (2015). Composition variability of the organic fraction of municipal solid waste and effects on hydrogen and methane production potentials. Waste management, 36, pp.147-155.
APHA, (1999). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA-AWWA-WEF, Washington, D.C.
Behrooznia, L., Sharifi, M., Alimardani, R., & Mousavi-Avval, S.H. (2018). Sustainability analysis of landfilling and composting-landfilling for municipal solid waste management in the north of Iran. Journal of cleaner production203, 1028-1038.
Boni, M.R., Sbaffoni, S., Tuccinardi, L. (2013). The influence of slaughterhouse waste on fermentative H2 production from food waste: preliminary results. Waste Manage. 33, 1362–1371.
Brambilla, M., Araldi, F., Marchesi, M., Bertazzoni, B., Zagni, M., & Navarotto, P. (2012). Monitoring of the startup phase of one continuous anaerobic digester at pilot scale level. Biomass and bioenergy36, 439-446.
Campuzano, R. and González-Martínez, S. (2016). Characteristics of the organic fraction of municipal solid waste and methane production: A review. Waste Management, 54, pp.3-12.
Capson-Tojo, G., Trably, E., Rouez, M., Crest, M., Steyer, J.P., Delgenès, J.P. and Escudié, R. (2017). Dry anaerobic digestion of food waste and cardboard at different substrate loads, solid contents and co-digestion proportions. Bioresource technology, 233, pp.166-175.
Cecchi, F., Mata-Alvarez, J., Marcomini, A. and Pavan, P. (1991). First order and step-diffusional kinetic models in simulating the mesophilic anaerobic digestion of complex substrates. Bioresource technology, 36(3), pp.261-269.
Das, S. and Bhattacharyya, B.K. (2013). Municipal solid waste characteristics and management in Kolkata, India. In The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (pp. 1399-1409). Springer, Berlin, Heidelberg.
Davidsson, Å., Gruvberger, C., Christensen, T.H., Hansen, T.L. and la Cour Jansen, J. (2007). Methane yield in source-sorted organic fraction of municipal solid waste. Waste Management, 27(3), pp.406-414.
Di Maria, F., Sordi, A., & Micale, C. (2012). Energy production from mechanical biological treatment and composting plants exploiting solid anaerobic digestion batch: an Italian case study. Energy Conversion and Management56, 112-120.
Dong, L., Zhenhong, Y. and Yongming, S. (2010). Semi-dry mesophilic anaerobic digestion of water sorted organic fraction of municipal solid waste (WS-OFMSW). Bioresource Technology, 101(8), pp.2722-2728.
Drosg, B., (2013). Process monitoring in biogas plants. In IEA Bioenergy Task (Vol. 37).
El-Mashad, H.M. and Zhang, R. (2010). Biogas production from co-digestion of dairy manure and food waste. Bioresource technology, 101(11), pp.4021-4028.
Fernández-Rodríguez, J., Pérez, M. and Romero, L.I. (2016). Semicontinuous temperature-phased anaerobic digestion (TPAD) of organic fraction of municipal solid waste (OFMSW). Comparison with single-stage processes. Chemical Engineering Journal, 285, pp.409-416.
Fonoll, X., Astals, S., Dosta, J. and Mata-Alvarez, J. (2016). Impact of paper and cardboard suppression on OFMSW anaerobic digestion. Waste Management, 56, pp.100-105.
Forster-Carneiro, T., Pérez, M., Romero, L.I. and Sales, D. (2007). Dry-thermophilic anaerobic digestion of organic fraction of the municipal solid waste: focusing on the inoculum sources. Bioresource technology, 98(17), pp.3195-3203.
Ghanimeh, S., El Fadel, M., & Saikaly, P. (2012). Mixing effect on thermophilic anaerobic digestion of source-sorted organic fraction of municipal solid waste. Bioresource technology117, 63-71.
Güelfo, L. F., Álvarez-Gallego, C., Márquez, D. S., & García, L. R. (2011). The effect of different pretreatments on biomethanation kinetics of industrial Organic Fraction of Municipal Solid Wastes (OFMSW). Chemical engineering journal171(2), 411-417.
Hanc, A., Novak, P., Dvorak, M., Habart, J., Svehla, P. (2011). Composition and parameters of household bio-waste in four seasons. Waste Manage. 31, 1450– 1460.
Hansen, T.L., la Cour Jansen, J., Spliid, H., Davidsson, Å. and Christensen, T.H. (2007). Composition of source-sorted municipal organic waste collected in Danish cities. Waste Management, 27(4), pp.510-518.
Hartmann, H. and Ahring, B.K. (2006). Strategies for the anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste: an overview. Water science and technology, 53(8), pp.7-22.
Jiang, Y., Heaven, S. and Banks, C.J. (2012). Strategies for stable anaerobic digestion of vegetable waste. Renewable energy, 44, pp.206-214.
Kafle, G.K. and Kim, S.H. (2013). Anaerobic treatment of apple waste with swine manure for biogas production: batch and continuous operation. Applied Energy, 103, pp.61-72.
Kayhanian, M. and Tchobanoglous, G. (1993). Innovative two-stage process for the recovery of energy and compost from the organic fraction of municipal solid waste (MSW). Water Science and Technology, 27(2), pp.133-143.
Kim, S. H., & Kafle, G. K. (2010). Effective treatment of swine manure with Chinese cabbage silage through two serial anaerobic digestion. Journal of Biosystems Engineering35(1), 53-63.
Kothari, R., Pandey, A.K., Kumar, S., Tyagi, V.V. and Tyagi, S.K. (2014). Different aspects of dry anaerobic digestion for bio-energy: An overview. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 39, pp.174-195.
Lin, J., Zuo, J., Gan, L., Li, P., Liu, F., Wang, K., ... & Gan, H. (2011). Effects of mixture ratio on anaerobic co-digestion with fruit and vegetable waste and food waste of China. Journal of Environmental Sciences23(8), 1403-1408.
Liu, X., Wang, W., Shi, Y., Zheng, L., Gao, X., Qiao, W., Zhou, Y. (2012). Pilot-scale anaerobic co-digestion of municipal biomass waste and waste activated sludge in China: effect of organic loading rate. Waste Manage. 32, 2056–2060.
Matheri, A.N., Ndiweni, S.N., Belaid, M., Muzenda, E. and Hubert, R. (2017). Optimising biogas production from anaerobic co-digestion of chicken manure and organic fraction of municipal solid waste. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80, pp.756-764.
Morris, J., Matthews, H. S., & Morawski, C. (2013). Review and meta-analysis of 82 studies on end-of-life management methods for source separated organics. Waste management33(3), 545-551.
Mu, L., Zhang, L., Zhu, K., Ma, J. and Li, A. (2018). Semi-continuous anaerobic digestion of extruded OFMSW: Process performance and energetics evaluation. Bioresource technology, 247, pp.103-115.
Nabavi-Pelesaraei, A., Bayat, R., Hosseinzadeh-Bandbafha, H., Afrasyabi, H., & Berrada, A. (2017). Prognostication of energy use and environmental impacts for recycle system of municipal solid waste management. Journal of Cleaner Production154, 602-613.
Nielfa, A., Cano, R., Vinot, M., Fernández, E. and Fdz-Polanco, M.,(2015). Anaerobic digestion modeling of the main components of organic fraction of municipal solid waste. Process Safety and Environmental Protection, 94, pp.180-187.
Novarino, D. and Zanetti, M.C. (2012). Anaerobic digestion of extruded OFMSW. Bioresource technology, 104, pp.44-50.
Ortner, M., Leitzinger, K., Skupien, S., Bochmann, G., & Fuchs, W. (2014). Efficient anaerobic mono-digestion of N-rich slaughterhouse waste: Influence of ammonia, temperature and trace elements. Bioresource technology174, 222-232.
Pavi, S., Kramer, L.E., Gomes, L.P. and Miranda, L.A.S. (2017). Biogas production from co-digestion of organic fraction of municipal solid waste and fruit and vegetable waste. Bioresource technology, 228, pp.362-367.
Riber, C., Petersen, C., Christensen, T.H. (2009). Chemical composition of material fractions in Danish household waste. Waste Manage. 29, 1251–1257.
Salehiyoun, A.R., Di Maria, F., Sharifi, M., Norouzi, O., Zilouei, H., & Aghbashlo, M. (2020). Anaerobic co-digestion of sewage sludge and slaughterhouse waste in existing wastewater digesters. Renewable Energy145, 2503-2509.
Salehiyoun, A.R., Sharifi, M., Di Maria, F., Zilouei, H., & Aghbashlo, M. (2019). Effect of substituting organic fraction of municipal solid waste with fruit and vegetable wastes on anaerobic digestion. Journal of Material Cycles and Waste Management21(6), 1321-1331.
Scano, E.A., Asquer, C., Pistis, A., Ortu, L., Demontis, V. and Cocco, D. (2014). Biogas from anaerobic digestion of fruit and vegetable wastes: experimental results on pilot-scale and preliminary performance evaluation of a full-scale power plant. Energy Conversion and Management, 77, pp.22-30.
VDI, V.D.I. (2006). 4630: Fermentation of organic materials, characterisation of the substrate, sampling, collection of material data, fermentation tests. Verein Deutscher Ingenieure (VDI), editor. VDI Handbuch Energietechnik. Berlin: Beuth Verlag GmbH, pp.44-59.
Ware, A. and Power, N. (2017). Modelling methane production kinetics of complex poultry slaughterhouse wastes using sigmoidal growth functions. Renewable Energy, 104, pp.50-59.
Wellinger, A., Murphy, J.D. and Baxter, D. eds. (2013). The biogas handbook: science, production and applications. Elsevier.
Xu, F., Wang, Z.W., Tang, L. and Li, Y. (2014). A mass diffusion-based interpretation of the effect of total solids content on solid-state anaerobic digestion of cellulosic biomass. Bioresource technology, 167, pp.178-185.
Zhao, C., Yan, H., Liu, Y., Huang, Y., Zhang, R., Chen, C. and Liu, G. (2016). Bio-energy conversion performance, biodegradability, and kinetic analysis of different fruit residues during discontinuous anaerobic digestion. Waste Management, 52, pp.295-301.