ساخت استخر خورشیدی و ارزیابی عملکرد آن با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی‌های تجدید پذیر، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توجه به عدم حضور خورشید از غروب تا طلوع، استفاده از سامانه­های ذخیره­سازی انرژی اهمیت قابل توجهی پیدا می‌کنند. در این پژوهش یک استخر خورشیدی با مقطع دایره­ای به ارتفاع 120 و قطر 110 سانتی­متر ساخته شده و استحصال گرما در آن توسط مبدل­های گرمایی داخلی و خارجی از ناحیه پائینی استخر انجام شد. برای دریافت پایدار گرما، در مبدل گرمایی خارجی از پارافین واکس به عنوان ماده تغییر­ فاز دهنده (PCM) استفاده گردید. آزمون­ها در دو روز، بدون ماده PCM و با PCM بررسی و تحلیل شدند. تخلیه گرمایی پارافین واکس حدود 12 ساعت زمان برد. به منظور تحلیل تفاوت­های دمایی نقطه مرجع مبدل گرمایی خارجی، داده­ها با استفاده از آزمون تی در دو گروه مستقل از طریق نرم افزار SPSS 16 در سطح معناداری (P˂ 0.05)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (t= 2.09 , p=0.04) که این اختلاف معنادار شد. بازده انرژی سامانه بدون PCM و با PCM به ترتیب 0/76% و  6/84% بدست آمد لذا در آزمایش با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بازده انرژی بیشتری حاصل شد. همچنین بازده اکسرژی سامانه در آزمایش بدون PCM و با استفاده از PCM به ترتیب 9/11% و 9/15% بدست آمد که نشان می­دهد با مواد تغییر فاز دهنده بازده اکسرژی بیشتری حاصل می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction of a Solar Pond and Evaluation of Its Performance with Phase Change Materials

نویسندگان [English]

  • ehsan farsijani 1
  • Hossein Mobli 2
  • Mortaza Aghbashlo 3
1 . PhD Student, Mechanic of Biosystem Engineering minor in renewable energies, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Mechanical Engineering of Agriculture Machinery, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Mechanical Engineering of Agriculture Machinery, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the absence of the sun from sunset to sunrise, the use of energy storage systems is of considerable importance. In this research, a solar pond with a circular cross-section with a diameter of 110 and a height of 120 cm was constructed. In this pond, to extract heat from its lower area, an internal and external heat exchanger was considered, which transferred heat from the solar pond to the consumer by circulating fluid in this area. To receive stable heat, paraffin wax phase change materials were used in the external heat exchanger. The tests were performed and analyzed in two days, without paraffin wax and with it. The thermal discharge period of paraffin wax lasted about 12 hours. To analyze the temperature difference of the external heat exchanger, the data were analyzed using a t-test in two independent groups using SPSS 16 software at a significant level (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar pond
  • Renewable energy
  • Exergy
  • Energy calculations
  • Phase change materials
Abdullah, A. (2017). Measurements of the performance of the experimental salt-gradient solar pond at Makkah one year after commissioning. Solar Energy, 150(3), 212-219.
Abhat, A. (1983). Low temperature latent heat thermal energy storage: heat storage materials. Solar Energy, 30(4), 313-332.
Agyenim, F., Eames, P. & Smyth., M. (2009). A comparison of heat transfer enhancement in medium temperature thermal energy storage heat exchanger using fins and multitudes. in Proceedings of ISES World Congress, 83(9), 1509-1520.
Al-Waeli, A., Sopian, K., Chaichan, M. (2017). Evaluation of the nanofluid and nano-PCM based photovoltaic thermal (PVT) system: An experimental study. Energy Conversion and Management, 151, 693-708.
Bahram, M. (2013). An over view of renewable energies in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 24(4) 198-208.
Beik, A., Assari, M., Tabrizi, H. (2019). Transient modeling for the prediction of the temperature distribution with phase change material in a salt-gradient solar pond and comparison with experimental data. Energy Storage, 26(5), 101-111.
Cherp, A., & Jewell, J. (2014). The concept of energy security: beyond the four as. Energy Policy, 75(10), 415-421.
Colla. (2017). Nano-PCMs for Enhanced Energy Storage and Passive Cooling Applications. Applied Thermal Engineering, 110(9), 584-589.
Date, A. (2013). Heat extraction from Non-Convective and Lower Convective Zones of the solar pond: A transient study. Solar Energy, 97, 517-528.
Dehghan, A., Movahedi, A., Mazidi, M. (2013). Experimental investigation of energy and exergy performance of square and circular solar ponds. Solar Energy, 97, 273-284.
Duffie, J.A., Beckman, W.A. (2013). Solar Engineering of Thermal Processes, (6th ed.). New Jersey: Wiley.
Ganguly, S., Date, A., & Akbarzadeh, A. (2017). Heat recovery from ground below the solar pond. Solar Energy, 155, 1254–1260.
González, D., Amigo, J., Lorente, S., Bejan, A., & Suárez, F. (2016). Constructal design of salt-gradient solar pond fields. Energy Research, 40(10), 1428-1446.
Jaefarzadeh, M. R. (2006). Heat extraction from a salinity-gradient solar pond using in pond heat exchanger. Thermal Engineering, 26(16), 1858-1865.
Tester, W, J., Drake, E. M., Driscoll, M, J., Gloy, M, W., Peter, W, A., (2005). Sustainable energy: choosing among options. (2nd ed.). London: The MIT Press.
Khalilian, M. (2017). Experimental investigation and theoretical modelling of heat transfer in circular solar ponds by lumped capacitance model. Applied Thermal Engineering, 121, 737-749.
Kumar, A., & Das, R. (2021). Effect of peripheral heat conduction in salt-gradient solar ponds. Energy Storage, 33, 50-62.
Li, B. (2017). Experimental investigation and theoretical analysis on a mid-temperature solar collector/storage system with composite PCM. Applied Thermal Engineering, 124, 34-43.
Liu, Z., Sun, X. (2005). Experimental investigations on the characteristics of melting processes of stearic acid in an annulus and its thermal conductivity enhancement by fins. Energy Conversion and Management, 46(6), 959-969.
Karakilcik, M., Dincer, I. (2008). Exegetic performance analysis of a solar pond. International Journal of Thermal Sciences, 47, 93-102.
Petala, R. (2003). Exergy of undiluted thermal radiations. Solar Energy, 74, 469–488.
Pillai, K. K., & Brinkworth, B. J. (1976). The storage of low grade thermal energy using phase change materials. Applied Energy, 2, 205-216.
Sabetta, F., Pacetti, M., & Principi, P. (1985). An internal heat extraction system for solar ponds. Solar Energy, 34(4-5), 297-302.
Satish, & Satish Kumar. (2015). Effective study on solar pond and its various performances. In: Proceedings of 3rd International Conference on Innovative Research in Engineering and Technology, 9-11 Apr., Anna University, Tamil Nadu, India, pp. 463-474.
Sharam, A., Tyagi, V. V., Chen D, C. R., & Buddhi, D. (2009). Review on thermal energy storage with phase change materials and applications. Renew. Sustain. Energy, 13(2), 318-345.
Tundee, S., Terdtoon, P., Singh, R., & Akbarzadeh, A. (2010). Heat extraction from salinity-gradient solar ponds using heat pipe heat exchangers. Solar Energy, 84(9), 1706-1716.
Valderrama, C., Gibert, O., Arcal, J., Solano, P., Akbarzadeh, A., Larrotcha, E., & Cortina, J. L. (2011). Solar energy storage by salinity gradient solar pond: Pilot plant construction and gradient control. Desalination, 279(1), 445-450.
Victor, D., & Kennel, C. F. (2014). Climate policy: ditch the 2°C warming goal. Nature, 514, 30-31.
Zangrando, F. (1980). A simple method to establish salt gradient solar ponds. Solar Energy, 25(5), 467-470.