اثر فرآوری پلاسمای سرد اتمسفری بر ویژگی‌های میکروبی و ارگانولپتیکی خرمای مضافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 بخش مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار گروه لیزر، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

4 بخش فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

آلودگی میکروبی میوه خرما، به عنوان یکی از محصولات کشاورزی مهم و استراتژیک ایران، از عوامل مهم ضایعات این محصول به شمار می­رود. لذا در این پژوهش تاثیر پلاسمای سرد به عنوان یکی از فناوری­های نوین بر حفظ کیفیت و ماندگاری خرمای مضافتی با استفاده از دستگاه تخلیه قوس چرخشی لغزان، برای دو متغیر مدت زمان اعمال پلاسمادهی در 5 سطح (30، 60، 120، 180 و 240 ثانیه)، با هدف رسیدن به زمان بهینه و گاز­های مختلف در 3 سطح (هوا، آرگون و اکسیژن)، با هدف مشخص نمودن بهترین نوع گاز، بررسی شد و سپس ارزیابی بار میکروبی با روش شمارش میکروبی در روزهای صفر، 3، 6 و 9 پس از تیمار پلاسما انجام گرفت. ارزیابی حسی نمونه‌های خرما نیز پس از گذشت 9 روز از اعمال تیمار پلاسما با روش هدونیک 5 نقطه­ای انجام گرفت. نتایج آنالیز میکروبی کاهش 48/0 سیکل لگاریتمی باکتری‌های مزوفیل هوازی در نمونه پلاسمادهی شده با هوا و همچنین کاهش 35/0 سیکل لگاریتمی باکتری‌های مزوفیل هوازی در نمونه پلاسمادهی شده با گاز اکسیژن در مقایسه با نمونه کنترل را نشان داد. اعمال پلاسما با تخلیه قوسی موجب کاهش معنی­دار بار میکروبی شد، به طوری­که گاز­های هوا و اکسیژن با مدت زمان اعمال پلاسمای 240 ثانیه بیشترین تاثیر را در کاهش شمارش­کلی باکتری­های مزوفیل هوازی داشتند. همچنین زمان نگهداری نیز اثر معنی­داری بر بار میکروبی داشت و شمارش کلی باکتری­های مزوفیل هوازی در روز آخر به صورت معنی­داری (p<0.05) بیشتر از روز­های دیگر بود. همچنین ارزیابی حسی تفاوت معنی‌داری بین مشخصه‌های حسی نمونه‌های تیمار شده با پلاسما و نمونه شاهد نشان داد. بر اساس امتیازدهی ارزیاب‌ها، نمونه‌های پلاسمادهی شده با هوا در مشخصه‌های عطر و طعم، بافت، رنگ و پذیرش کلی به ترتیب دارای 59، 45، 8 و 39 درصد امتیاز بیشتر نسبت به نمونه کنترل بودند که این موضوع بیانگر موثر بودن روش پلاسمادهی در حفظ کیفیت خرمای مضافتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of atmospheric cold plasma processing on microbial and organoleptic properties of Mazafati dates

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Sadegh Amir-Mojahedi 1
  • Hossein Maghsoudi 1
  • Mohammad Balvardi 2
  • Alireza Ganjovi 3
  • Majid Taraz 4
1 Department of Biosystems engineering,, Faculty of Agriculture,, Shahid Bahonar University of Kerman,, Kerman,, Iran
2 Food Industry Engineering Department, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman,, Kerman,, Iran
3 Laser Department,, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
4 Department of Physics, Faculty of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman,, Kerman,, Iran
چکیده [English]

Microbial contamination of date fruit, as one of the important and strategic agricultural products of Iran, is one of the important causes of waste of this product. Therefore, in this research, the effect of cold plasma as one of the new technologies for maintaining the quality and durability of Mazafati date using a sliding rotary arc discharge device, in two treatments of plasma application time in 5 levels (30, 60, 120, 180, and 240 s), with the aim of achieving the optimal time and different gases at 3 levels (air, argon and oxygen), with the aim of determining the best type of gas, was investigated. Microbial load evaluation by microbial counting method on 0, 3, 6 and 9 days after plasma treatment were performed. Sensory evaluation of date samples was performed after 9 days of plasma treatment by 5-point hedonic method. The results of microbial analysis showed a reduction of 0.48 logarithmic cycles of aerobic mesophilic bacteria in air-plasma samples and also a reduction of 0.35 logarithmic cycles of aerobic mesophilic bacteria in oxygen-plasma samples compared to the control sample. The lowest mean growth of aerobic mesophilic bacteria was observed in the sample with plasma treated time of 240 s. Plasma treatment with arc discharge device significantly reduced the microbial load, so air and oxygen with duration of plasma treatment of 240 s had the highest effect in reducing the total count of aerobic mesophilic bacteria. Also, storage time had a significant effect on microbial load and the total number of aerobic mesophilic bacteria on the last day of storage was significantly (p <0.05) higher than other days. Sensory evaluation also showed a significant difference between the sensory characteristics of plasma-treated samples and the control sample. Based on the scores of the evaluators, plasma-treated samples with air in the characteristics of flavor, texture, color and overall acceptance had 59, 45, 8 and 39% more scores than the control sample, respectively, which indicates the effectiveness of the plasma-treatment method in maintaining the quality of Mazafati dates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mazafati dates
  • cold plasma
  • shelf life
  • microbial load
  • sensory evaluation
Abbaszadeh, R, Alimohammad, K and Zarrabi Ekbatani, R. (2018a). Application of cold plasma technology in quality preservation of fresh fig fruit (Siyah): a feasibility study. International Journal of Horticultural Science and Technology, 5(2), 165-173.
Abbaszadeh, R, Zarrabi, R and Alimohammad, K. (2018b). The effect of cold plasma on improving the shelf life of carrot pieces.  Processing technology of agricultural products conference, Kerman, Iran. (In Farsi)
Abbaszadeh, R, Zarrabi, R and Alimohammad, K. (2018c). Using cold plasma technology as a new method in maintaining the quality of pomegranate arils.  11th National Congress on Biosystems Engineering and Mechanization., Hamedan, Iran .(In Farsi)
Abdel-Naeem, HH, Ebaid, EM, Khalel, KH, Imre, K, Morar, A, Herman, V and EL-Nawawi, FA. (2022). Decontamination of chicken meat using dielectric barrier discharge cold plasma technology: The effect on microbial quality, physicochemical properties, topographical structure, and sensory attributes. LWT, 165, 113739.
Allende, A, Mcevoy, JL, Luo, Y, Artes, F and Wang, CY (2006). Effectiveness of two-sided UV-C treatments in inhibiting natural microflora and extending the shelf-life of minimally processed ‘Red Oak Leaf’lettuce. Food microbiology, 23, 241-249.
Ambrico, PF, Šimek, M, Rotolo, C, Morano, M, Minafra, A, Ambrico, M, Pollastro, S, Gerin, D, Faretra, F and De Miccolis Angelini, RMJSR (2020). Surface Dielectric Barrier Discharge plasma: A suitable measure against fungal plant pathogens. 10, 1-17.
Bhatt, HK, Prasad, R, Joshi, D and Sagarika, N (2018). Non-Thermal plasma system for decontamination of fruits, vegetables and spices: A review. Int J Chem Stud, 6, 619-627.
Dasan, BG, Mutlu, M and Boyaci, IH (2016). Decontamination of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus spores on hazelnuts via atmospheric pressure fluidized bed plasma reactor. International Journal of Food Microbiology. 216, 50-59.
Golshan Tafti, A and Fouladi, MH (2006). Prevention of moisture loss in Mozafati Rutab using permitted antimicrobial agents. Iranian Journal of Agricultural Sciences., 37, 131-137.
Hertwig, C, Leslie, A, Meneses, N, Reineke, K, Rauh, C and Schlüter, O (2017). Inactivation of Salmonella Enteritidis PT30 on the surface of unpeeled almonds by cold plasma. Innovative food science & emerging technologies, 44, 242-248.
Iranian National Standard (2013). Soft packed dates- Microbiological specification and test methods. INSO 16217. 1st Ed.
Iranian National Standard (2015). Microbiology of the food chain – Comprehensive method for the enumeration of microorganisms - Part 1:Colony count at 30°C by the pour plate technique. INSO 5272-1, 1st Ed.
Jayasena, DD, Kim, HJ, Yong, HI, Park, S, Kim, K, Choe, W and Jo, C (2015). Flexible thin-layer dielectric barrier discharge plasma treatment of pork butt and beef loin: Effects on pathogen inactivation and meat-quality attributes. Food microbiology, 51-57, 46.
Kuzminova, A, Kretková, T, Kylián, O, Hanuš, J, Khalakhan, I, Prukner, V, Doležalová, E, Šimek, M and Biederman, H (2017). Etching of polymers, proteins and bacterial spores by atmospheric pressure DBD plasma in air. Journal of Physics Applied Physics. 50, 135201.
Lacombe, A, Niemira, BA, Gurtler, JB, Fan, X, Sites, J, Boyd, G and Chen, H (2015). Atmospheric cold plasma inactivation of aerobic microorganisms on blueberries and effects on quality attributes. Food microbiology, 46, 479-484.
Lotfy, K, Al-Qahtani, SM, Al-Harbi, NA, El-Absy, KM, Bu Shulaybi, FA, Alali, SA and Mashtoly, Ta (2022). Influence of Non-Thermal Plasma on the Quality and Nutritional Content of Palm Dates. Applied Sciences. 12, 8587.
Mazloom, S, Fallah-Shojaei, M, Kamani, MH and Mirzaei, H (2013). A review of the use of cold plasma technology in the packaging industry. Journal of packaging science and Technology., 4.
Misra, N, Keener, K, Bourke, P, Cullen, PJ (2015). Generation of in-package cold plasma and efficacy assessment using methylene blue. Plasma Chemistry and Plasma Processing. 35, 1043-1056.
Misra, N, Tiwari, B, Raghavarao, K and Cullen, P (2011). Nonthermal plasma inactivation of food-borne pathogens. Food Engineering Reviews, 3, 159-170.
Niemira, BA and Sites, J (2008). Cold plasma inactivates Salmonella Stanley and Escherichia coli O157: H7 inoculated on golden delicious apples. Journal of Food Protection, 71, 1357-1365.
Song, AY, Oh, YJ, Kim, JE, Song, KB, Oh, DH and Min, SC (2015). Cold plasma treatment for microbial safety and preservation of fresh lettuce. Food science and biotechnology, 24, 1717-1724.
Surowsky, B, Froehling, A, Gottschalk, N, Schlüter, O and Knorr, D (2014). Impact of cold plasma on Citrobacter freundii in apple juice: inactivation kinetics and mechanisms. International Journal of Food Microbiology. 174, 63-71.
Waghmare, R (2021). Cold plasma technology for fruit based beverages: A review. Trends in Food Science Technology, 114, 60-69.