مطالعه تغییرات روند مصرف انرژی و شاخص‌های زیست‌محیطی در تولید محصولات زراعی با رویکرد ارزیابی چرخه زندگی طی سال‌های 1401-1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تغییرات مصرف انرژی و شاخص‌های زیست‌محیطی در تولید محصولات زراعی، شامل نیشکر، گندم، کلزا و آفتابگردان در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بود. اطلاعات مربوطه از طریق آمار ثبت شده در مدیریت برنامه‌ریزی کشت و صنعت امام خمینی (ره) گردآوری شد. با استفاده از این آمار و منابع، وضعیت تولید محصولات کشت و صنعت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، در مزارع نیشکر، مصرف انرژی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با 05/131، 47/142، 16/152، 45/155 و 71/161 گیگاژول بر هکتار محاسبه شد. همچنین، در مزارع گندم در دوره موردنظر مصرف انرژی به ترتیب برابر با 49/30، 70/32، 10/35، 52/36 و 02/38 گیگاژول بر هکتار بهدست آمد. در مقابل، برای تولید محصول کلزا در سال‌های 1397 تا 1401 متغیر بوده است و به ترتیب برابر با 44/19، 81/20، 68/22، 83/23 و 86/24  گیگاژول بر هکتار بوده است. در مزارع آفتابگردان در همان بازه زمانی انرژی مصرفی به ترتیب برابر با 19/44، 14/82، 15/61، 16/20 و 16/76 گیگاژول بر هکتار برآورد گردید. نتایج اثرات زیست‌محیطی نشان می‌دهد که بیشترین مقدار آلایندگی ناشی از اثر منابع در تولید نیشکر به ترتیب در سال‌های مذکور 08/12، 64/12، 91/12، 40/12 و 47/12 USD2013 می‌باشد. همچنین، این شاخص در تولید گندم از 96/61 به 23/68، در تولید کلزا از 86/79 به 51/85 و در نهایت، در تولید آفتابگردان از 82/61 به 73/65 افزایش یافته است. بر اساس رتبه‌بندی محصولات فرعی، آفتابگردان، گندم و کلزا به ترتیب از رتبه اول تا سوم جهت کشت اولویت‌بندی شده‌اند. استفاده بهینه از نهاده‌های الکتریسیته، سوخت دیزل و کودهای شیمیایی می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی زیست‌محیطی کمک کند. به منظور کاهش مصرف انرژی در تولید محصولات کشت و صنعت، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند الکتریسیته تولید شده از منابع خورشیدی توسط سامانه‌های فتولتائیک توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of changes in energy consumption trend and environmental indicators in the production of agricultural crops using a life cycle assessment approach in the years 2018-2022

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghasemi Mobtaker 1
  • Mohammad Sharifi 1
  • Ali Kaab 2
1 Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agriculture, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate changes in energy consumption and environmental indicators in the production of crops, including sugarcane, wheat, canola and sunflower during the years 2018 to 2022. Relevant information was collected through statistics recorded in planning management of Imam Khomeini Sugarcane Agro-Industrial Company in Khuzestan province. Using these statistics and sources, the production situation of agriculture and industry products was investigated. Based on the obtained results, in sugarcane fields, energy consumption in the years 2018 to 2022 was calculated as 131.05, 142.47, 152.16, 155.45 and 161.71 GJ ha-1 respectively. Also, energy consumption was equal to 30.49, 32.70, 35.10, 36.52, and 38.02 GJ ha-1 in wheat fields in the considered period. On the other hand, for the production of canola in the years 2018 to 2022, it varied and was equal to 19.44, 20.81, 22.68, 23.83 and 24.86 GJ ha-1 respectively. Also, in sunflower fields in the same period of time, it was estimated as 44.19, 82.14, 61.15, 20.16 and 76.16 GJ ha-1 respectively. The results of environmental effects showed that the highest amount of pollution caused by the effect of resources in sugarcane production is in the mentioned years of 12.08, 12.64, 12.91, 12.40 and 12.47 USD2013. Also, in wheat production this index increased from 61.96 to 68.23, in canola production increased from 79.86 to 85.51, and finally, in sunflower production increased from 61.82 to 65.73. Based on the ranking of the by-products, sunflower, wheat and canola are prioritized for cultivation from the first to the third place respectively. Optimal use of electricity inputs, diesel fuel and chemical fertilizers can help reduce energy consumption and environmental pollution. In order to reduce energy consumption in the production of agricultural and industrial products, it is recommended to use renewable energy sources such as electricity produced from solar sources by photovoltaic systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Environmental impacts
  • Sustainability
  • Agricultural crops

A study of changes in energy consumption trend and environmental indicators in the production of agricultural crops using a life cycle assessment approach in the years 2018-2022

Extended Abstract

 

 

Introduction

In today's world, the escalating environmental crises and growing demand for natural resources have underscored the importance of evaluating the entire life cycle of products and their production processes. The primary objective of this approach is to enhance the sustainability of products and their production processes by minimizing environmental effects and optimizing resource consumption. By employing life cycle assessment, one can effectively plan and optimize products and services, minimize adverse impacts on the environment, and boost profitability. To conduct a life cycle assessment, it is essential to utilize accepted methods such as the ISO 14040 standard. Additionally, computational analysis and evaluation should be carried out at each stage of the life cycle. This study focuses on examining the various stages of the life cycle of specific products and evaluating their energy consumption over a 5-year period. Additionally, it investigates energy trends and various environmental impacts associated with these products, while also offering potential solutions to mitigate them. Furthermore, the study aims to rank secondary products (wheat, canola, and sunflower) based on their energy consumption and environmental impacts.

 

Materials and Methods

This research was conducted in Khuzestan province, Shushtar city, Shoaibieh region, Imam Khomeini Sugarcane Agro-Industrial Company, one of the important agriculture and industries in Iran. To gather data on the production status of agricultural and industrial products between 2018 and 2022, a series of steps were taken. Initially, experts in the field were interviewed to gather their insights on the topic. These interviews were conducted through specially designed questionnaires. Throughout the research process, various sources of information in the field of agriculture were utilized, including agriculture and industry planning management statistics and energy balance sheets. These sources provided the necessary data to analyze and evaluate the production status of agricultural and industrial products. The primary focus of this research was on sugarcane, which serves as the main product of cultivation and industry. Additionally, during the cropping season, other crops such as wheat, canola, and sunflower were cultivated, resulting in increased productivity and efficient use of land and resources.

 

Results and Discussion

The results indicated an increase in energy consumption in the cultivation of sugarcane, wheat, canola, and sunflower. Specifically, the energy consumption in sugarcane farms ranged from 131.05 to 161.71 GJ ha-1 during the study period. The energy consumption for by-products also showed an upward trend. Furthermore, the study found that the highest environmental pollution from resource usage in sugarcane production occurred in the respective years, with values ranging from 12.08 to 12.91 USD2013. Similar increases were observed in wheat, canola, and sunflower production. Among the by-products, sunflower ranked highest, followed by wheat and canola. Electricity inputs, diesel fuel, and chemical fertilizers were identified as significant contributors to energy consumption and pollution.

 

Conclusion

The research findings emphasize the significance of optimizing input usage and reducing consumption to address environmental pollution. One effective solution to tackle the rising energy consumption in agricultural production is the adoption of renewable energy sources, such as solar-generated electricity through photovoltaic systems. Implementing these systems can result in decreased energy consumption and a subsequent reduction in the environmental impact. Furthermore, the integration of new technologies can help minimize reliance on non-renewable energy sources like diesel fuel. These initiatives not only contribute to lower energy consumption and reduced environmental pollutants but also have the potential to improve overall air quality. Ultimately, the utilization of renewable energy sources and the incorporation of clean and sustainable technologies play a pivotal role in mitigating environmental impacts associated with agricultural product production, ultimately benefiting the environment.

Amin, M., Shah, H. H., Fareed, A. G., Khan, W. U., Chung, E., Zia, A. & Lee, C. (2022). Hydrogen production through renewable and non-renewable energy processes and their impact on climate change. International journal of hydrogen energ. 47(77). 33112-33134.
Bakhshi, M. R. (2018). Econometric analysis of energy use in cereal production of Iran (Case study: wheat, barley, corn, rice). Agricultural Economics Research. 10(37). 133-148.
Baniyan, N., Omid, M., & Ahmadi, H. (2011). Estimation of energy indicators and optimization of its consumption in greenhouse strawberry production: a case study of Savojbolagh city in Alborz province. Iranian Journal of Biosystems Engineering. 42(2). 151-157. [In Persian].
Davoodi, M. S. & Houshyar, E. (2009). Energy consumption of canola and sunflower production in Iran. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science. 6 (4). 381-384.
Ghadirian-Far, M., Keyhani, A. & Omid, M. (2013). Full cycle of energy in the production of ethanol from sugarcane molasses in Iran. Iranian Journal of Biosystem Engineering. 44 (2). 135-142. [In Persian].
Ghasemi-Mobtaker, H. (2019). Investigating the trend of energy consumption in two flooded and pressurized irrigation systems: a case study of a hundred-hectare farm in Hamedan. Iranian Journal of Biosystems Engineering. 50(4). 801-809. [In Persian].
Ghasemi-Mobtaker, H., Kaab, A. & Rafiee, S. (2020). Application of life cycle analysis to assess environmental sustainability of wheat cultivation in the west of Iran. Energy. 193. 116768.
Ghasempour, A. (2018). Evaluation of environmental effects in producing three main crops (corn, wheat and soybean) using life cycle assessment. Agricultural Engineering International: CIGR Journal. 20(2). 126-137.
Haroni, S., Shiekhdavoodi, M.G. & Kiani, M. (2015). Modeling of energy consumption and greenhouse gas emissions in the sugarcane production process in ratoon farms using artificial neural networks. A case study in Debel Khazai Agro-industry in Iran. Iranian Journal of Agricultural Machinery. 4(1). 11-19. [In Persian].
Iriarte, A., Rieradevall, J. & Gabarrell, X. (2010). Life cycle assessment of sunflower and rapeseed as energy crops under Chilean conditions. Journal of Cleaner Production. 18. 336–345.
ISO, 2006. 14040 International standard. Environmental Management–Life Cycle Assessment–Principles and Framework, International Organisation for Standardization, Geneva, Switzerland.
Kaab, A., Sharifi, M., & Mobli, H. (2019b). Analysis and optimization of energy consumption and greenhouse gas emissions in sugarcane production using data envelopment analysis. Iranian Journal of Biosystems Engineering. 50(1). 19-30. [in Persian].
Kaab, A., Sharifi, M., Mobli, H., Nabavi-Pelesaraei, A. & Chau, K. W. (2019a). Combined life cycle assessment and artificial intelligence for prediction of output energy and environmental impacts of sugarcane production. Science of the Total Environment. 664. 1005-1019.
Khorramdel, S., Rezvani Moghaddam, R. & Amin Ghafori, A. (2014). Evaluation of environmental impacts for wheat agroecosystems of Iran by using life cycle assessment methodology. Cereal Research. 4(1). 27-44. [in Persian].
Kitani, O. (1999). CIGR, Handbook of agricultural engineering volume 5, Energy & Biomass Engineering. ASAE publication.
Ministry of Jihad-e-Agriculture of Iran, Annual Agricultural Statistics. www.maj.ir. (2020). [in Persian].
Molaeei, K. & Afzalinia, S. (2012). Determination of energy indices in producing wheat and canola in Dashte Namdan Agro-industry (Eghlid region, Fars). Agricultural Science and sustainable production. 26-36. [in Persian].
Mousavi-Avval, S. H., Rafiee, S., Jafari, A. & Mohammadi, A. (2011). Improving energy use efficiency of canola production using data envelopment analysis (DEA) approach. Energy. 36(5). 2765-2772.
Mousavi-Avval, S. H., Rafiei, S., Sharifi, M. & Hosseinpour, S. (2015). Energy and environmental life cycle assessment of canola production in Mazandaran province of Iran by applying two different approaches. Iranian Journal of Biosystems Engineering. 46 (3). 265-274. [in Persian].
Mousavi-Avval, SH., Rafiee, S., Sharifi, M., Hosseinpour, S. & Shah, A. (2017). Combined application of Life Cycle Assessment and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for modeling energy and environmental emissions of oilseed production. Renew. Sustain. Energy Rev. 78. 807–820.
Mu, M., Ge, X., Cao, C., Zeng, Y., Xu, T., Huang, J., & Rong, W. (2023). The energy consumption and efficiency of crop production in China. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 43. 111-125.
Nakashima, T., Ishikawa, S. (2016). Energy inputs and greenhouse gas emissions associated with small-scale farmer sugarcane cropping systems and subsequent bioethanol production in Japan. NJAS - Wageningen J. Life Sci. 76. 43–53.
Omidmehr, Z. (2019). Comparison of Energy Productivity and Global Warming Potential in Rain-fed Sunflower (Helianthus annuus L.) Production Systems. Journal Of Agroecology. 11(2). 739-755.
Prasara-A, J., Gheewala, S. H., Silalertruksa, T., Pongpat, P., & Sawaengsak, W. (2019). Environmental and social life cycle assessment to enhance sustainability of sugarcane-based products in Thailand. Clean Technologies and Environmental Policy. 21. 1447-1458.
Rajabi, M. H., Zeinali, E. & Soltani, E. (2012). Evaluation of energy use in wheat production in Gorgan. Journal of Plant Production Research. 19(3). 143-171. [in Persian].
Sefeedpari, P., Shokoohi, Z. & Behzadifar, Y. (2014). Energy use and carbon dioxide emission analysis in sugarcane farms: a survey on Haft-Tappeh Sugarcane Agro-Industrial Company in Iran. Journal of cleaner production. 83. 212-219.
Toroudi, M. P., Nouruzi, H. A., Malidareh, A. G., Dadashi, M. R. & Dastan, S. (2018). Evaluation of energy balance and CO2 emissions of wheat (Triticum aestivum L.) production. Agroecology. 9 (4). 1168-1193. [in Persian].
Unakıtan, G., & Aydın, B., (2018). A comparison of energy use efficiency and economic analysis of wheat and sunflower production in Turkey: A case study in Thrace Region. Energy. 149. 279–285 .
Unakitan, G., Hurma, H. & Yilmaz, F. (2010). An analysis of energy use efficiency of canola production in Turkey. Energy. 35(9), . 3623-3627.
Wang, X., Chen, Y., Sui, P., Gao, W., Qin, F., Zhang, J. & Wu, X. (2014). Emergy analysis of grain production systems on large-scale farms in the North China Plain based on LCA. Agricultural Systems. 128. 66-78.