بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر پایداری توسعه صنعت دامپروری: مطالعه موردی استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در حوزه‌های روستایی و کشاورزی، صنعت دامپروری است. در این تحقیق روش برنامه‌ریزی علمی و مناسب برای بهبود و توسعه تولیدات دامی به‌منظور افزایش بهره‌وری تولیدات دامی و صنایع وابسته با استفاده بهینه از پتانسیل‌ها، توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود ارائه شد. جامعه آماری، مشتمل بر سه گروه کارشناسان معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی، کارشناسان بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و نمایندگان تشکل‌های فعال بخش خصوصی استان لرستان بود. ابزار گردآوری پرسش‌نامه بسته و مشتمل بر 70 سؤال بود که در 7 شاخص تهیه شده است. نتایج مطالعه رتبه‌بندی عوامل و شاخص‌ها با استفاده از تکنیک تاپسیس نشان داد شاخص‌های فرآیند تامین نهاده و فروش و ارتقاء ظرفیت فعالیت اولویت نخست و شاخص‌های اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه پایدار، سازوکارها، چشم‌اندازها و راهبردها و ملاحظات و الزامات اجتماعی و نهادی به‌ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. با بررسی همه شاخص‌های توسعه پایدار استان، شهرستان بروجرد با نسبت نزدیکی به گزینه ایده‌آل (A*) 79/0 رتبه اول را در بین شهرستان‌های استان کسب نموده و شهرستان‌های رومشگان، پلدختر، ازنا، سلسله، دلفان، چگنی، خرم‌آباد، الیگودرز و دورود به‌ترتیب با نسبت نزدیکی به گزینه ایده‌آل 76/0، 55/0، 54/0، 53/0، 51/0، 5/0، 46/0، 33/0 و 32/0 در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical investigation of factors affecting the sustainability of livestock industry development: a case study of Lorestan province

نویسندگان [English]

  • Hadis Nematpour Malek Abad
  • Hassan Zaki Dizaji
Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

One of the indicators of sustainable development in rural and agricultural fields is the animal husbandry industry. This research presents the method for scientific and appropriate planning for improving and developing livestock production to increase the productivity of livestock production and related industries in order to use the existing potentials, abilities, and capacities optimally. The statistical population consisted of three groups of experts from the Deputy of Livestock Affairs of the Agricultural Jihad Organization, experts from the Animal Science Research Department of the Agricultural Research Center, and representatives of active private sector organizations in Lorestan province. The collection tool was a closed questionnaire consisting of 70 questions prepared in 7 indexes. The results of the ranking of factors and indicators using the TOPSIS technique showed that the hands of the process of supplying inputs and sales and upgrading the activity capacity are the priority and hands of upstream documents, sustainable development plans, mechanisms, perspectives and strategies, and considerations and social requirements and institutions were placed in the following preferences, respectively. By investigating all the sustainable development indicators of the province, Borujerd city, with a ratio of closeness to the ideal option (A*) of 0.79, has won the first rank among the cities of the area. Rumeshgan, Poldokhtar, Azna, Selseleh, Delfan, Chegani, Khorramabad, Aligodarz cities and Durood with the ratio of closeness to the ideal option of 0.76, 0.55, 0.54, 0.53, 0.51, 0.5, 0.46, 0.33 and 0.32 were placed in the following ranks, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lorestan province
  • Potential
  • Sustainable development
  • Animal husbandry
  • Effective factors

Analytical investigation of factors affecting the sustainability of livestock industry development: a case study of Lorestan province

Extended Abstract

 

Introduction

One of the indicators of sustainable development in rural and agricultural fields is the animal husbandry industry. On the one hand, the activity in this sector is affected by environmental and climatic conditions, and on the other hand, it is closely related to other sectors and sub-sectors such as agriculture, natural resources, industry, commerce, transportation, etc. For this reason, achieving major goals such as food security, sustainable employment and increasing production in this sector requires understanding the current situation, facilities and activities, explaining the weaknesses and strengths, threats and opportunities, and then formulating long-term goals and strategies for sustainable development in this sub-sector. This comprehensive study has been designed and implemented in order to explain the factors and investigate their effect on the sustainable development of the animal husbandry industry in Lorestan province.

Materials and Methods

This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. In this part of the research, questionnaires were designed to determine the influential factors on the sustainable development of the province's animal husbandry industry according to the statistical community of the project. The validity and reliability of the questionnaire were evaluated by a panel of experts and by using the opinions of experts specializing in livestock affairs and reliability through a guided study, through calculating the Cronbach's alpha coefficient. Since the alpha coefficient for different indicators is more than 0.8, therefore, the research tool has the necessary reliability. The statistical community of research in Lorestan province includes three groups. a) Experts of the Vice-Chancellor of Livestock Affairs of Lorestan Province Agricultural Jihad Organization, other institutions and subordinate units of the Provincial Agricultural Jihad Organization related to livestock, poultry, and aquatics, b) Animal Science Research Department of Agricultural Research Center, c) Representatives of active private sector organizations. The sample included 55 certified experts. Based on this, the primary dimensions of research indicators and variables are presented as follows:

 

Indicators for determining the vision, goals, and macro strategies in upstream documents

Indicators related to the process and supply cycles of inputs and sales of livestock products

Indicators related to the perspective, goals, and strategies of sustainable development of the animal husbandry industry

Indicators for improving the capacity of the existing economic activities of the animal husbandry industry

Priority Indicators of Sustainable development programs in the animal husbandry industry

Indicators of effective Mechanisms in the sustainable Development of the animal husbandry industry

Indicators of social and institutional considerations and requirements for the implementation of sustainable development plans and projects

Evaluation and analysis of questionnaire data was done using descriptive and inferential statistics and TOPSIS method.

Results and Discussion

The results of the ranking of factors and indicators using the TOPSIS technique showed that the hands of the process of supplying inputs and sales and upgrading the activity capacity are the priority and hands of upstream documents, sustainable development plans, mechanisms, perspectives and strategies and considerations, and social requirements and institutions were placed in the following preferences, respectively. By investigating all the sustainable development indicators of the province, Borujerd city, with a ratio of closeness to the ideal option (A*) of 0.79, has won the first rank among the cities of the area, and Rumeshgan, Poldokhtar, Azna, Selseleh, Delfan, Chegani, Khorramabad, Aligodarz cities and Durood with the ratio of closeness to the ideal option of 0.76, 0.55, 0.54, 0.53, 0.51, 0.5, 0.46, 0.33 and 0.32 were placed in the following ranks, respectively. Developing a sustainable development plan for the Lorestan livestock industry is a key step toward achieving the goals of livestock sub-sector development. This program with a comprehensive view and a special view of animal husbandry in the province with the headline of general land management policies, while emphasizing the growth of competitive production based on knowledge and productivity in the framework of a resilient economy and constructive interaction with the world, has been developed as a sustainable development program.

 

Conclusion

The results of the study indicated appropriate and scientific planning to improve and develop livestock production in order to increase the productivity of livestock, poultry, other poultry and bees based on existing upstream documents, macroeconomic policies of the country, and a comprehensive view of the requirements of sustainable development programs in the livestock industry Provinces.

Anonymous. (2021). Livestock Product Improvement Deputy. Lorestan Province Agricultural Jihad Organization. [In Persian].
Anonymous. (2017). Economic, social and cultural report of Lorestan province for 2016. country plan and budget organization. 557 pages. [In Persian].
Andakaizadeh, K., Khorasani Ferdavani, M. I., Sheikh Davoudi, M. J. (2022). Selection of suitable plowing speed and plowing depth based on energy consumption indicators of primary tillage tools with TOPSIS method. Agricultural Mechanization. 7(2). 31-38. [In Persian].
Behangar, H., Majidi, B., Moqar, A. (2021). Design of hardware and software system for intelligent automation of industrial animal husbandry with the help of Internet of Things. Agricultural Mechanization and Systems Research. 22(78). 107-126. [In Persian].
Faghiri, H., Yusop, Z., Othman, M. Hj ., Krauss, S. E. (2019). Structural Analysis of Factors Affecting Dairy Cattle Industry Development in Malaysia. Review of Politics and Public Policy in Emerging Economies. 1(1). 23-42. http://doi.org/10.26710/rope.v1i1.1132
FAO. (March 2019). Dairy market review. FAO. Retrieved from http://www.fao.org/3/ca3879en/ca3879en.pdf.
Heydari Sareban, V. (2018). Measuring and prioritizing the effective factors of sustainable agriculture from the point of view of the promoters of the agricultural jihad of Ardabil province. Man and Environment. 17(1). 65-77. [In Persian].
Hormozi, M. A., Zaki Dizji, H., Bahrami, H., Sharif Yazdi, M., Manjezi, N. (2022). Multi-objective optimization of sustainable mechanization allocation in foliar spraying and rice harvesting systems. Biosystem Engineering of Iran. 53(4). 357-378. [In Persian].  doi: 10.22059/ijbse.2023.346979.665495.
Mirzaei, sh., Nouripour, M. (2013). Analysis of barriers to industrialization of animal husbandry: a case study of Qalaganj city, Kerman province. Rural Research. 5(4). 705-736. [In Persian].
Mohemi, Z., Mohammadzadeh, S. H. (2016). Factors affecting sustainable development in the agricultural sector of North Khorasan province. Environmental rights. 2(1). 64-70. [In Persian].
Niloofar, P., Lazarova-Molnar, S., Thumba, D.A., Shahin, K.I. (2023). A conceptual framework for holistic assessment of decision support systems for sustainable livestock farming, Ecological Indicators, 155, 111029. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.
Sai, M., Shakri, P., Salehi, A., Rahmani, S. (2021). Factors affecting the sustainable development of the livestock industry in the rural areas of the north of Kerman province. Space Economy and Rural Development. 37(10). 97-112. [In Persian].
Salehi, A., Karbasi, P. (2022). Explaining the sustainability of livestock industry in Isfahan province. Spatial Planning. 12(1). 99-120. [In Persian].
Valai, M., Abdullahi, A. R., Manafi Azar, R., Safari, N. (2014). Analysis of factors affecting sustainable rural development with an emphasis on entrepreneurship (case study: Murhamat Abad North District - Miandoab County). Regional Planning. 5(19). 149-161. [In Persian].