مقایسه دو دستگاه گاوآهن مرکب باگاوآهن برگرداندارمرسوم از نظر مقدار توان مصرفی و مقاومت کششی ویژه

نویسندگان

چکیده

امروزه هزینه های قابل توجهی برای تامین قدرت موردنیاز درمکانیزاسیون کشاورزی و انجام عملیات تهیه زمین صرف می شود وبه نظرمی رسدازمیزان قدرت وادوات موجودبه نحوموثرتری می توان استفاده نمودکه نیازمندتحقیق وبررسی است.تحقیق حاضربه منظورمقایسه دودستگاه گاوآهن مرکب شامل گاوآهن برگرداندار + قلمی و گاوآهن بشقابی + قلمی با گاو آهن برگرداندار (گاوآهن متداول اغلب مناطق کشور) بعنوان تیمارشاهد بااندازه گیری مقاومت کششی، سرعت پیشروی، توان مصرفی،سطح مقطع عرضی شیارشخم ومقاومت کششی ویژه درخاک بابافت لومی ورطوبت 18-16% مطابق باطرح آماری بلوک های کامل تصادفی(RCBD) انجام گرفت. نتایج نشان دادکه بین تیمارها ازنظرصفت مقاومت کششی اختلاف معنی دار وجوددارد، بطوری که مقاومت کششی تیمار گاوآهن برگرداندار+قلمی وتیمار گاوآهن بشقابی+قلمی نسبت به تیمارشاهد به ترتیب 88/16% بیشتر و93/8% کمتر بودند ولی مقاومت کششی ویژه این دوتیمار نسبت به تیمارشاهد به ترتیب84/29% و44/10%کاهش پیداکرده است . همچنین متوسط توان مصرفی درتیمارگاوآهن بشقابی+قلمی بیشترین (22/26 کیلو وات) ودرتیمارگاوآهن برگرداندارمعمولی کمترین مقدار(16/22 کیلو وات) اندازه گیری گردید. لذا استفاده ازگاوآهن های مرکب باتوان تراکتورهای مرسوم برای انجام عملیات خاک ورزی، قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Power Requirement and Specific Draft of Two Type of Combination Plows vs. a Conventional Plow

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammadi Gol
  • Arjang Javadi
  • mohammad ali Ghazavi
چکیده [English]

Conventional tillage operations by either moldboard or disk plow need to be either changed or improved. Two types of combination plows were recently developed to modify the conventional equipment as well as to increase the efficiency . The aim of this research was to investigate the effect of the two combination plows as compared to conventional plow on power requirement and on specific draft. The experiments were conducted in a loamy textured soil with moisture content of 16-18% in Karaj region. Treatments consisted of moldboard + chisel plow combination, and disk + chisel plow combination vs conventional moldboard plow. Data was statistically analyzed using RCBD in three replications. Draft resistance, furrow cross section area, specific draft and drawbar power were either measured or calculated and then analyzed. The results indicated that draft resistance increased by 16.8% with moldboard + chisel and decreased 8.9% with disk plow + chisel as compared to conventional moldboard plow. However specific draft decreased by 29.8% and 10.4% for the combined plows respectively as compared with the conventional plow, this being due to soil disturbed area. Drawbar power for disk plow + chisel was noted to be maximum (26.2 kW) .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined plow
  • Combined tillage tool
  • Disk+Chisel plow
  • Drawbar power
  • Moldboard + Chisel plow
  • Specific draft