دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، اسفند 1387، صفحه 1-139 (مجله مهندسی بیوسیستم ایران) 
مدل‌سازی خشک شدن ورقه نازک پرتقال رقم تامسون

شاهین رفیعی؛ محمد شریفی؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید؛ علی جعفری


طراحی و ساخت دستگاه اپتوالکترونیک جداساز میوه‌ ها براساس رنگ

سعید مینایی؛ بهاره جمشیدی؛ شهریار صرامی؛ محمدهادی خوش تقاضا


اثر نوع دستگاه سفیدکن، رقم و مدت زمان سفیدکنی بر درصد شکست،درجه سفیدشدگی و شاخص سفیدشدگی برنج

سید مهدی هاشمی نسب؛ سید احمد طباطبایی فر؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ سعید مینایی؛ محمدرضا علیزاده


اثر رقم بر میزان ترکیبات شیمیایی وآنتوسیانین‌های موجود در آب چهار رقم انار ایرانی

گلاره موسوی نژاد؛ زهرا امام جمعه؛ کرامت اله رضایی؛ بابک دلخوش؛ محمدحسین حداد خداپرست


مقایسه برخی خواص فیزیکی دو رقم خرمای حاج‌قنبری و شاهانی

مهدی کرامت جهرمی؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری؛ سیدسعید محتسبی؛ رضا میراشه


نسبت انرژی گندم دیم- مطالعه موردی: شهرستان اقلید (فارس)

کمیل ملائی؛ علیرضا کیهانی؛ محمود کریمی؛ کامران خیرعلی پور؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی