تأثیر سیال‌سازی بر زمان خشک کردن و پارامترهای کیفی روغن کلزا

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت کلزا به عنوان یکی از محصولات مهم دانه‌های روغنی در جهان، کشت وتوسعه این محصول در کشور و تولید روغن خوراکی از آن در سالهای اخیر شدیداً مورد توجه بخش کشاورزی و سایر بخش‌های ذیربط می‌باشد. در برخی نقاط شمالی کشور بالاخص استانهای گلستان و مازندران، بالا بودن رطوبت هوا در هنگام برداشت و انبار مانی نسبت به مناطق دیگر تولید کلزا، باعث بروز فساد و کپک زدگی در مدت انبارمانی این محصول می‌شود. لذا تقلیل رطوبت محصول به حدود مجاز برای نگهداری طولانی، از موارد بسیار مهم و مطلوب بخصوص در مناطق دارای رطوبت نسبی بالا می‌باشد و کاربرد روشهای جدید و کارا که با حفظ خواص کیفی به وسیله آنها بتوان زمان خشک کردن را کم نمود، همواره در تولید و فراوری این محصول در مناطق مرطوب مدنظر می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از یک دستگاه خشک‌کن‌آزمایشگاهی نوع بستر سیال، تأثیر پارامترهای دما و سیال‌سازی بستر کلزا در هوای گرم توسط خشک‌کن در محدوده 30 تا °C100، بر روی روند و زمان خشک شدن و نیز شاخص‌های کمی و کیفی روغن استحصالی نظیر درصد روغن، درصد اسیدهای چرب آزاد (اسیدیته)، اندیس پراکسید و رنگ روغن در تیمارهای خشک شده با دستگاه و شرایط طبیعی، بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش دما در محدوده 60 تا °C100 دارای تأثیر کمتری بر روی کاهش زمان خشک شدن نسبت به تغییرات دما در محدوده 30 تا °C 60 دارد. سیال سازی محصول نیز علاوه بر کاهش معنی‌دار زمان خشک شدن، بر برخی خصوصیات کیفی روغن نظیر رنگ و اسیدیته تأثیر بهینه دارد. همچنین نتیجه‌گیری شد که سیال سازی تأثیرمعنی‌داری بر مقدار روغن استحصالی و عدد پراکسید آن ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Fluidization on Canola Drying Time and Oil Quality Parameters

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Gazor
  • Ramin Hosein khah
چکیده [English]

Canola is known as an important oilseeds crop throughout the world. Cultivation and subsequent oil extraction of this crop has gained substatantial development in recent years in Iran. Many parts of Iran (northern provinces) especially Golestan and Mazandarn are of high relative humidity during harvesting season as well as during storage periods. Spoilage and rancidity are problems more encountered in these regions. Decreasing grain moisture content to a safe level causes increased safe storage time as well as preserved quality. It would be highly beneficial for canola producer and processor in high relative humidity localities to use new methods of drying. In this research, fluidized vs fixed bed conditions were employed for canola drying at eight experimental temperatures of 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 °C using a Lab. scale fluidized bed dryer. Effects of temperature and bed condition were investigated on the drying time and drying rate parameters. A Completely Randomized Design (CRD) as the experimental procedure was employed with three replications. Results indicated that using fluidized bed technique increased the drying rate while decreasing the time needed for drying, this effect being more pronounced in temperatures of less than 50 °C. For an instance, fluidizing of canola grains during the drying process caused energy savings while decreasing the drying time by approximately 32% at a temperature of 30°C as compared with fixed bed drying. This effect was less for high temperatures and was calculated approximately 27.8 % at 70-100°C. By increasing temperature, percentage of oil extraction of dried grains significantly increased while peroxide values of extracted oil remaining unchanged. Fluidizing favorably affected such quality factors as free fatty acids and color

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Drying
  • fluidized bed dryer
  • oil seeds
  • Quality