مدل‌سازی خشک شدن ورقه نازک پرتقال رقم تامسون

نویسندگان

چکیده

مرکبات جایگاه بسیار مهمی را در میان تولیدات کشاورزی در دنیا به خود اختصاص داده است. یکی از گونه‌های مرکبات که از نظر اقتصادی و صنعتی حائز اهمیت زیادی است پرتقال می‌باشد. این محصول به صورت میوه تازه، آب میوه غلیظ شده و یا ورقه‌های نازک خشک شده مورد مصرف قرار می‌گیرد. در این تحقیق، با استفاده از خشک‌کن آزمایشگاهی خشک کردن بستر نازک پرتقال رقم تامسون مدلسازی شد. آزمایش‌ها در پنج سطح دمای خشک‌کن (30، 40، 50، 60 و 70 درجه سانتی‌گراد) و سرعت هوای m/s 5/0 و ضخامت ورقه 4 میلی‌متر در سه تکرار اجرا شدند. رطوبت اولیه پرتقال در طی آزمایش 4/5 تا g/g 7/5 بر‌پایه خشک بود. رطوبت توده با توزین نمونه‌ها طی فرآیند خشک شدن محاسبه شد. سیزده مدل ریاضی استاندارد بر داده‌های آزمایشی برازش داده شد و کیفیت برازش آن‌ها برحسب سه پارامتر ضریب تبیین ( ) مربع کای ( ) و ریشه متوسط مربع خطای داده‌ها ( ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل جدیدی که در این مقاله اولین بار استفاده شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت. ضریب‌ تبیین، مربع کای و ریشه متوسط مربع خطای داده‌های مدل جدید نسبت به سایر مدل‌ها بهتر و به ترتیب برابر 98/99%، 00154092/0 و 03460955/0 بود. بنابراین مدل جدید برای پیش‌بینی تغییرات رطوبتی در فرایند خشک شدن در بستر نازک ورقه‌های پرتقال بسیار مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thin Layer Drying Process Modeling of Orange Slice (Thompson Cultivar)

نویسندگان [English]

  • Shahin Rafiee
  • Mohammad Sharifi
  • Alireza Keyhani
  • Mahmood Omid
  • Ali Jafari

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling of drying
  • multivariate
  • Orange slice
  • Regression
  • Thin layer