ارایه طرح، ساخت و ارزیابی نشاکار گلدانی

نویسندگان

چکیده

به منظور انجام عمل نشاکاری دستگاهی به نام نشاکار گلدان کاغذی طراحی و ساخته شد و با اجرای نشاکاری نهال‌‌های چغندرقند در مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت. فاصله بین نشاها به وسیله یک چرخ شمارنده مجهز به حسگر مادون قرمز که میزان مسافت پیموده شده را اندازه گیری می‌‌کند قابل انتخاب و تنظیم است. یک موتور پله‌‌ای با دستوری که از میکروکنترولر می‌گیرد باعث چرخش موزع به میزان موردنظر می‌گردد تا گلدان حاوی نشاء به موقع آزاد شده و از طریق لوله سقوط در شیار ایجاد شده توسط شیار بازکن قرار گیرد. سپس یک جفت دیسک پوشاننده و یک جفت چرخ فشاردهنده نشاء را درخاک تثبیت می‌نماید. برای ارزیابی دستگاه دو فاکتور سرعت پیشروی در سه سطح 25/0، 375/0 و 50/0 متر بر ثانیه و نشاء چغندرقند در دو سطح چهاربرگی و شش برگی با سه تکرار در یک مزرعه تحقیقاتی به اجرا گذاشته شد. پارامترهایی مانند متوسط فاصله بین نشاءها روی ردیف، انحراف جانبی نشاء از روی ردیف، شاخص نکاشت، درصد کاشت قابل قبول و غیرقابل قبول، سرعت تغذیه‌‌ی نشاء توسط اپراتور، درصد نشاءهای آسیب دیده و تعداد نشاءهای پابرجا مانده بعد از 45 روز اندازه‌گیری شد. نتایجی که از تجزیه واریانس داده‌ها به دست آمده نشان داد که تاثیر سرعت پیشروی بر متوسط فاصله بین نشاءها روی ردیف، سرعت تغذیه‌ی نشاء توسط اپراتور، انحراف جانبی نشاء از روی ردیف و شاخص نکاشت در سطح یک درصد معنی‌دار است. اثر تکرار و نوع نشاء بر هیچ کدام از پارامترهای اندازه‌گیری شده معنی‌دار نگردید. سرعت کاری نشاکار با نشاکاری دستی توسط کارگر مقایسه و نتایج نشان داد که نشاکاری ماشِنی در حدود 6 برابر سریع تر از نشاکاری دستی است. سرعت بهینه نشاکاری توسط ماشین در سطوح مورد بررسی برابر با 5/0 متر بر ثانیه بود که در این سرعت، درصد کاشت قابل قبول 6/85 درصد، متوسط فاصله بین نشاها روی ردیف درحد قابل قبول، شاخص نکاشت حدود 5 درصد و سرعت تغذیه‌‌ی نشاء توسط اپراتور 98 نشاء در دقیقه بود. صد درصد نشاءها تا 45 روز بعد از نشاکاری که آبیاری آن ها ادامه یافت پابرجا مانده و رشد مطلوبی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Development and Evaluation of a Paper-Pot Transplanter

نویسندگان [English]

  • S. Mahdi Hoseini
  • Mohamad Loghavi
چکیده [English]

A paper-pot transplanter was designed, developed and evaluated in the field by transplanting sugar beet seedlings grown in paper pots. A ground-driven counter wheel equipped with an infra-red sensor measures the traveled distance and sends the corresponding signals to a micro-controller. A step motor controlled by the micro-controller turns the driving shaft of the paper-pot metering mechanism to transfer the pots from feeding station to seedling drop tube, where they are released and guided down to the soil furrow made by a shoe type furrow opener. Then the seedlings are then fixed in the soil by a pair of covering discs followed by a pair of press wheels. For field evaluation of the transplanter performance, a factorial experiment was conducted with three levels of transplanter forward speed (0.25, 0.375 and 0.5 m/s) and two levels of seedling growing stage (4 and 6 leaves). The field tests were replicated three times. The evaluated parameters included: mean seedling spacing on the row, lateral deviation of the transplanted seedlings from the row axis, miss index, percent of acceptable vs. unacceptable transplanted seedlings, seedling pot feed rate as affected by the action of the operator, percent of damaged seedlings and percent of survived plants 45 days following transplanting. The seedling growing stage was shown to have no significant effect on the transplanter performance. Forward speed exerted significant effects on plant spacing, miss index, and seedling feed rate as affected by the operator, while having no significant effect on the other evaluated parameters. Working speed of the transplanter was about six times faster than that of hand transplanting. The optimum transplanting speed among the tested levels was 0.5 m/s. At this speed, the percent acceptable transplanted seedlings was 85.6%, seedling feed rate was 98 plants/minute and miss index 5%. Close to one hundred percent of the transplanted seedlings that were irrigated weekly up to 45 days following transplanting survived and maintained their good vigor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • index.
  • Miss
  • Paper pot
  • Sugar beet
  • Transplanter