دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 165957، شهریور 1388، صفحه 1-110 (2 مجله مهندسی بیوسیستم ایران) 
بررسی خواص فیزیکی و مورفولوژیکی چهار ژنوتیپ گردو

عزیز ابراهیمی؛ محمد شریفی؛ شاهین رفیعی؛ محمدرضا فتاحی مقدم


تعیین ضریب انتشار حرارت کود گاوی با استفاده از حل یک بعدی معادله فوریه

محمدامین نیری؛ محمدحسین کیانمهر؛ اکبر عرب محمدحسینی؛ سیدرضا حسن بیگی بیگدلی


تاثیر مدت زمان رسانیدن بر پروفیل اسیدهای چرب، ریز ساختار و خواص حسّی پنیر UF فتا

مصطفی کرمی؛ محمدرضا احسانی؛ محمدعلی ابراهیم زاده موسوی؛ کرامت اله رضایی؛ محمد صفری