اثر ارتعاشات حمل و نقل بر روی مدول الاستیسیته هندوانه رقم کریمسون سوئیت

نویسندگان

چکیده

ارتعاشات ناشی از حمل و نقل اثر زیادی بر روی میزان صدمات محصولات کشاورزی خصوصاً میوه‌ها و محصولات جالیزی دارد. مدول الاستیسیته یکی از مهمترین خواص مکانیکی میوه‌ها است که تغییرات آن می‌تواند مشخص کننده میزان صدمه وارده به محصول در طی حمل و نقل باشد. در این مطالعه اثرات فرکانس ارتعاش، شتاب ارتعاش، مدت زمان ارتعاش و موقعیت قرارگیری محصول داخل مخزن، بر روی میزان صدمات وارده بر هندوانه مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا میزان فراوانی فرکانس و شتاب ارتعاش در طی حمل و نقل با کامیون در جاده اندازه‌گیری شد. سپس با استفاده از یک دستگاه شبیه ساز ارتعاشات در آزمایشگاه، ارتعاشات حمل و نقل شبیه‌سازی و اثر پارامترهای مختلف بر روی میزان صدمات بررسی شد. میزان صدمه برمبنای اختلاف بین مدول الاستیسیته هندوانه قبل و بعد از ارتعاش، برحسب درصد درنظر گرفته شد. با توجه به نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری و آنالیز ارتعاشات حمل و نقل، فرکانسهای بین Hz10-5 و Hz15-10 دارای بیشترین فراوانی بودند و میانگین فرکانس‌های این دامنه‌ها به ترتیب برابر با Hz5/7 و Hz13 بود. همچنین شتاب‌های بین g5/0-25/0 و g75/0-5/0، بیشترین فراوانی را داشتند و میانگین شتاب‌های این دامنه‌ها به ترتیب g3/0 و g7/0 بود که همین میانگینهای فرکانس و شتاب برای شبیه‌سازی ارتعاش در نظر گرفته شدند. مدت زمان ارتعاش برابر 30 و 60 دقیقه در نظر گرفته شد و میزان صدمات در لایه‌های بالایی، میانی و پایینی هندوانه در داخل مخزن اندازه‌گیری شد. نتایج آنالیز داده‌ها نشان داد که اثرات فرکانس ارتعاش، شتاب ارتعاش، زمان ارتعاش و موقعیت قرارگیری محصول داخل مخزن، که به عنوان منابع تغییرات در نظر گرفته شدند، در سطح یک درصد بر روی میزان صدمات معنی‌دار است. ارتعاشات با فرکانس Hz5/7، شتاب g7/0 و مدت زمان 60 دقیقه بیشترین صدمات را وارد کرده‌اند. میزان صدمات وارده بر هندوانه‌های واقع در لایه‌های بالایی مخزن بیشتر از لایه‌های زیرین و وسطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Transport Vibrations on Modulus of Elasticity Watermelon, Variety Crimson Sweet

نویسندگان [English]

 • Fezollah Shahbazi
 • Ali Rajabipour
 • S. Saeid Mohtasebi
 • Shahin Rafiei
چکیده [English]

Vibration generated by vehicles during road transport has an important impact on agricultural products' damage process, particularly in the case of fruits and vegetables. Modulus of elasticity is one of the most conspicuous mechanical properties of fruits, the variation in which can be described as one of the most affecting damage criteria during transportation. This research was conducted to evaluate the effects of vibration parameters (frequency, acceleration and duration) as well as fruit position in the bin, on damage inflicted upon watermelon. Vibration frequency and acceleration were initially measured of different points of truck-bed to obtain the range of vibration frequency and acceleration distribution during transport. A laboratory vibrator was then employed to determine the factors influencing the damage incurred by watermelons during transportation. The damage was described as a difference of modulus of elasticity of watermelon (flesh and hull) before and after the test. According to the results obtained from tests carried out on the truck-bed, vibration frequency mean values were 7.50 Hz and 13.0 Hz for 5-10 Hz and 10-15 Hz frequency intervals, respectively. Furthermore, vibration acceleration mean values were 0.30 g and 0.70 g for 0.25-0.50 g and 0.50-0.75 g intervals, respectively. Vibration frequency and acceleration mean values were used in vibration simulation. Vibration durations were 30 and 60 min and the damage was measured for watermelons positioned at top, middle and bottom in the bin. Laboratory studies indicated that, vibration frequency, vibration acceleration, vibration duration, as well as fruit position, which were taken into consideration as controlled variable parameters, significantly affected the extent of the damage. Damage incurred to watermelon flesh was higher than that to watermelon hull. Vibration with a frequency of 7.5 Hz, acceleration of 0.70 g, and duration of 60 min caused the highest damage. Fruits positioned at the top position in the bin incurred more damage than those in the middle and bottom positions

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acceleration
 • damage
 • frequency
 • Modulus of elasticity
 • transportation
 • Vertical vibration
 • Watermelon