ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی مکانیزم کاهنده نوفه سکوی توزین با استفاده از مبدل نیروی جرم آزاد در سامانه سنجش عملکرد نیشکر

نویسندگان

چکیده

موضوع تحقیق حاضر توسعه روشی برای سامانه‌‌های سنجش عملکرد نیشکر مبتنی بر وزن به منظور کاهش نوفه حاصل از اثر ارتعاشات و تکان‌های ماشین حین حرکت در مزرعه است. این روش بر همانند سازی ارتعاشی سامانه معادل جرم و فنر سکوی توزین با یک مبدل نیروی اضافه مجهز به وزنه آزاد استوار است. یکسان سازی بسامد طبیعی و فاز ارتعاش این دو سامانه با محاسبه وزنه آزاد و در نهایت تصحیح سیگنال‌های سکو با تفاضل مضربی از سیگنال‌های حاصل از مبدل‌ نیروی جرم آزاد از مجموع سیگنال‌های سکوی توزین به طور پیوسته انجام گرفت. طی دو سری آزمون در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی اثر شش سطح بسامدی شامل ارتعاشات 3، 4، 5، 6، 5/6 و 8 هرتز روی میز ارتعاشی و سه سطح سرعت پره‌های شبیه ساز بالابر شامل 2/2، 4/2 و 7/2 متر بر ثانیه و پنج سطح اضافه وزن محصول عبوری از روی سکو شامل صفر ، 5/1، 3، 5/4 و 6 کیلوگرم بر انحراف معیار سیگنال‌های خروجی از سکوی توزین بر روی چهار تیمار شامل یک شاهد بدون تصحیح و هشت سطح تصحیح شده با ضرایب 2، 1/2، 2/2، 3/2، 4/2، 5/2، 6/2، 7/2 مطالعه شد. نتایج نشان داد که در محدوده وسیعی از بسامد‌های ارتعاشی، سرعت‌های مختلف بالابر و حتی در محدوده‌ای از اضافه بار‌های متفاوت روی سکو و همچنین برای تکان‌های گذرا انحراف معیار سیگنال‌های خروجی از سکو بعد از تصحیح در سطح احتمال 1% اختلاف معنی‌داری با قبل از تصحیح داشت و بعد از تصحیح از 4/0 فراتر نرفت که نشان دهنده دقت بالای آن است. همچنین بهترین ضریب تصحیح برای حالت بدون بار 2/2 و برای حالت عبور محصول 4/2 به دست آمد. استفاده از این تکنیک به دلیل ساختار ساده و دقت بالا کاملا کاربردی است و مزیت مهم دیگر آن این است که در محدوده بسامد‌های کمتر از 10 هرتز که نمی‌توان از فیلتر‌های آنالوگ یا دیجیتال به دلیل امکان حذف سیگنال‌های مفید استفاده نمود، این تکنیک به خوبی جواب گو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Laboratory Evaluation of a Noise Reducing Technique as Based on a Free Mass Load Cell for Sugarcane Yield Monitoring Scale Platform

نویسندگان [English]

  • M. Smaeil Khorasani fardavani
  • Reza Alimardani
  • Mahmood Omid
چکیده [English]

This study involved the development and evaluation of a new filtering technique, as based on adaptive free mass load cell. The technique's application in reduction of vibration and impulse noise (commonly added to the sugar cane harvester yield monitoring signals) was tested. This technique is based upon assimilate spring- mass vibration system of weighing scale with a free mass load cell in its natural frequency and phase. This was achieved through a calculation of free mass. Finally, the scale signals were corrected online through subtracting the free mass load cell signals. Experiments were conducted in a 3 factor randomized complete block design. In a first test of 3 replications, the effects of 6 frequency levels (3, 4, 5, 6, 6.5 and 8 Hz) on vibration table and 3 speed levels (2.2, 2.4 and 2.7 m/s) on elevator simulator were tested on standard division of scale output signals before and after corrections at 9 levels (the first with no correction and 8 correction levels of 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, and 2.7 coefficients). In a second test of 4 replications, the effects of 5 different crop weights of 0, 1.5, 3, 4.5 and 6 Kg were tested. The results indicated that in a wide range of vibration frequencies, different elevator chain speeds and different excess weights on the scale as well as for different impulse strokes, the differences were significant at 1% after and prior to correction and while after correction being made, the standard deviation of scale signals did not exceed 0.4 Kg. either the best correction coefficient was obtained 2.1 for the case of before loading and 2.4 for the case of when crops passing. An important advantage of this technique is its good performance at low frequencies where analog or digital filters can not be employed due to their possibility of eliminating main signals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • filter
  • Free mass load cell
  • Noise reduction
  • Sugarcane
  • Yield monitoring