ارزیابی مزرعه‌ای دقیق کار سمبه‌ای با موزع صفحه‌ای مجهز به واحد کودکار جهت کشت ذرت

نویسندگان

چکیده

امروزه خاک‌ورزی حفاظتی به عنوان راه حلی مناسب جهت جلوگیری از فرسایش خاک از طریق حفظ بقایای محصول قبلی در سطح خاک مطرح می‌باشد. یک ایده جدید به منظور کشت دقیق بذر در سیستم خاک‌ورزی حفاظتی استفاده از کارنده‌های سمبه‌ای است که به راحتی در زمین‌های با بقایای انبوه کار می‌کنند. در این تحقیق از آزمایش فاکتوریل 3?2 در قالب بلوکهای کامل تصادفی شامل دو نوع کارنده (دقیق کار مرسوم با موزع صفحه‌ای و دقیق کار سمبه‌ای مجهز به واحد کودکار جهت کاشت همزمان کود و بذر در سیستم بی‌خاک‌ورزی) و سه سطح سرعت پیشروی (3، 5 و 7 کیلومتر بر ساعت) به منظور تعیین اثرات نوع کارنده و سرعت پیشروی بر شاخص نکاشت، شاخص چندتایی، شاخص کیفیت تغذیه، میانگین عمق کاشت، سرعت سبزشدن، درصد جوانه زنی، ضریب تغییر فواصل، شاخص یکنواختی توزیع افقی بذر و شاخص دقت کاشت ذرت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده نشان داد که برای هر دو کارنده افزایش سرعت پیشروی باعث افزایش شاخص نکاشت، شاخص دقت، ضریب تغییر فواصل و کاهش شاخص چندتایی و شاخص یکنواختی توزیع افقی بذر شد. همچنین اثر سرعت پیشروی بر درصد سبز شدن، سرعت سبزشدن و عمق کاشت معنی دار نبود(05/0>P). هر دو کارنده در سرعت 5 کیلومتر بر ساعت بیشترین مقدار شاخص کیفیت تغذیه را داشتند. نتایج به دست آمده نشان داد که دقیق کار سمبه‌ای در سرعت 5 کیلومتر بر ساعت دارای بهترین عملکرد بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field Evaluation of a Precision Punch Planter Equipped with Seed Plate Metering Device and Fertilizer Unit for Corn Planting

نویسندگان [English]

  • Ahmad Omidi
  • S. Hosein Karparvarfard
چکیده [English]

Different conservation tillage practices are nowadays suggested as the best solution for prevention of soil from erosion. This could be done by leaving the previous crop residue on the soil surface. A new idea to plant in the conservation tillage system is the use of punch planters by which one can plant through a heavy depth of previous crop surface residue. The study was conducted using a 2?3 factorial experiment with a Randomized Complete Block Design (RCBD) of four replications. The two variable factors of the experiment were two types of planters (conventional precision planter equipped with seed plate metering device and precision punch planter with a fertilizer attachment for placement of fertilizer simultaneously with seed in a no-till planting system), along with three levels of speed forward (3, 5 and 7 km/h). Field study was conducted to compare the effects of planter type and forward speed on miss index, multiple index, feed index, planting depth means, emergence rate index, final emergence population, coefficient of variation as well as precision index. Results indicated that an increase in forward speed caused increase of miss index, precision index, coefficient variation of plant spaces, as well as decrease in multiple index. However, the effect of forward speed on emergence percentage, emergence rate and planting depth was not significant (P<0.05) and both planters had their greatest feed index value at 5 km/h forward speed. Results also indicated that the precision punch planter had its best performance at a forward speed of 5 km/h.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn planting
  • metering device
  • precision
  • punch planter
  • Seed plate