بررسی برخی عوامل مؤثر بر استحصال کیفی و کمی‌روغن در حرارت و زمان‌های مختلف به هم‌زدن خمیر حاصل از دانه‌ی رقم روغنی زیتون

نویسندگان

چکیده

برای بررسی تأثیر عوامل زمان و حرارت در کیفیت و کمیت روغن ‌زیتون و به دست آوردن روغن بکر، آزمونی با زمان هم‌زدن خمیر زیتون در سه سطح 10، 20 و 30 دقیقه و دمای واحد هم‌زن در سه سطح 30، 45 و 60 درجه سلسیوس با سه تکرار انجام شد. در این راستا داده‌های آزمون توسط آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه میانگین‌ها براساس آزمون چند دامنه دانکن نشان داد که با افزایش دما و زمان هم‌زدن، میزان اسیدیته و پراکسید روغن افزایش می‌یابد، یعنی با افزایش دمای واحد هم‌زن و زمان هم‌زدن کیفیت روغن زیتون کاهش می‌یابد. همچنین نتایج آزمون نشان داد که با افزایش دما و زمان هم‌زدن میزان رطوبت تفاله افزوده می‌شود که این افزایش سبب کاهش کمیت روغن استحصالی می‌گردد. ولی از سوی دیگر افزایش دما و زمان هم‌زدن سبب کاهش میزان چربی تفاله شده که این موضوع افزایش کمیت روغن را به دنبال داشت، لذا از میان سطوح انتخاب شده در این آزمون زمان هم‌زدن و دمای واحد همزن برای به دست آوردن بالاترین کمیت و کیفیت روغن‌گیری زیتون، به ترتیب 20 دقیقه و 30 درجه سلسیوس پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Mixing Times and Different Temperatures of the Mixing Unit on Some Quality and Quantity Features of Extracted Olive Oil, Roghany Varieties

نویسندگان [English]

  • Hosein Mobli
  • A. Akram
  • Manoochehr Hamedi
  • Shahin Rafiei
چکیده [English]

To assess the effect of time and temperature (in the pumice mixing phase of olive oil extraction) on the quantity and quality features of the extracted oil, a series of experiments comprised of three levels of mixing time (10, 20, and 30 min), and three levels of mixing temperature (30, 45, and 60°c) were carried out. The recorded data were analyzed in the framework of a Randomized Complete Block Design (RCBD). A comparison of means as based upon Duncan's Multiple Range Test revealed an increase in oil acidity and peroxide level (decrease in oil quality) with increase in mixing time and temperature. An increase in pumice moisture content, accompanied by a resulting decrease in oil content, was also observed with the increase in mixing time and temperature, ending up with a final decrease in the quantity of oil extracted. The most appropriate time and temperature of pumice mixing during the extraction operation of olive oil for obtaining a reasonable quantity of the most quality oil were finally recorded and suggested as 20min and 30°, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixing temperature
  • Mixing Time
  • Oil quality
  • Oil quantity
  • olive