دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 195078، اسفند 1388، صفحه 111-191 (3 مجله مهندسی بیوسیستم ایران) 
بررسی پارامترهای موثر در آبشویی سوخت بیودیزل

مهدی فیض اله نژاد؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ حسین باقرپور؛ علی زنوزی


تعیین مقادیر مقاومتی مؤثر در جداسازی میوة گردو از دمچه

حسین مبلی؛ علی رجبی پور؛ شاهین رفیعی؛ مجید خانعلی؛ حسن اخلاقی فر


بررسی شکست مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکی

حسن صدرنیا؛ علی رجبی پور؛ علی جعفری؛ ارژنگ جوادی؛ یونس مستوفی؛ توحید باقرپور؛ مصطفی خجسته نژند