مدل سازی سینتیک خشک شدن کلزا در خشک کن بستر سیال

نویسنده

چکیده

در این تحقیق سینتیک فرایند خشک شدن کلزا با روش سیال سازی دانه‌ها در محدوده دمایی 30 تا ?C 100 مورد بررسی و مدل‌سازی قرار گرفت. برای معرفی بهترین مدل تخمین روند تغییرات رطوبت از مدل‌های مرسوم در مدل‌‌سازی خشک کردن محصولات دانه‌‌ای استفاده شد. به منظور تعیین ضریب نفوذ رطوبت و انرژی فعال سازی در دانه‌های کلزا از حل معادله فیک برای اجسام کروی شکل و رابطه آرینیوس استفاده شد. با استفاده از مدل‌های رگرسیونی تاثیر دما بر زمان خشک شدن کلزا در محدوده دمایی تحقیق نیز مدل سازی شد. نتایج تحقیق نشان داد که بعد از زمان آستانه سیال‌سازی فشار استاتیکی دارای افت محسوسی شده و فشار زیر توده محصول در شروع سیال سازی از 596 به 583 پاسکال تنزل پیدا می‌کند. در حالت سیال سازی، افزایش دما از 30 به ?C 100 زمان خشک شدن کلزا را 74% کاهش می دهد. در بررسی سینتیک خشک شدن کلزا در خشک کن‌های بستر سیال به ترتیب مدل‌های دیفیوژن تقریبی و نمایی دوجمله‌ای نسبت به مدل‌های دیگر برازش بهتری داشتند. این دو مدل دارای بالاترین ضریب تعیین ( )، و کمترین مربع کای ( ) و ریشه متوسط مربع خطای داده‌ها (RMSE) بودند. اما با توجه به اختلاف‌های ناچیز در شاخص‌های ارزیابی و ضرایب کمتر، کاربرد مدل نیوتن در تخمین روند تغییرات نسبت رطوبت کلزا در حالت بستر سیال قابل توصیه می‌باشد. با افزایش دما در فرایند خشک شدن دانه‌های کلزا، ضریب نفوذ موثر رطوبت در دانه یک روند افزایشی دارد. در فرآیند خشک کردن کلزا با روش بستر سیال محدوده دمایی30 تا ?C 100 ضریب نفوذ رطوبت کلزا از 11-10×759/3 تا m2/s 11-10×457/8 تغییر می‌کند. در این تحقیق با استفاده از رابطه آرینیوس، انرژی فعال‌‌سازی نفوذپذیری رطوبت در کلزا kJ/mol 03/11 به دست آمد. به منظور تخمین زمان خشک شدن کلزا در محدوده دمایی تحقیق، معادله نمایی به دست آمده برازش مناسبی با داده‌های به دست آمده داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Drying Kinetics of Canola in Fluidized Bed Dryer

نویسنده [English]

  • Hamidreza Gazor
چکیده [English]

Modeling of drying kinetics of canola was studied at 30 to 100 ?C in a Lab scale fluidized bed dryer. Drying rate of the crop was assessed, using many conventional moisture ratio models employed in food science. Effective Diffusivity coefficient (Deff) and activation Energy (Ea) of kernel moisture were determined using Fick's Law of Diffusion and Arrhenius Equation. Besides, the effects of temperature changes on drying time were modeled through, regression method. Results indicated that static pressure dropped from 596 to 583 Pa when kernels starting to fluidize. In fluidizing state, canola drying time becomes reduced by 74% through an increase of temperature from 30 to 100 ?C. In comparison with the other models, Approximate Diffusion model and two term Exponential model are in good agreement with the experimental data respectively with high and low as well as RMSE. Also Newton model was of little with the other models. It bears a single coefficient, and is easy and convenient to be used for an estimation of drying rate of canola in fluidized bed dryer. Temperature changes from 30 to 100 ?C cause Deff to increase from 3.759×10-11 to 8.457×10-11. In this research, Ea of canola moisture was determined as 11.03 kJ/mol. Selected exponential Regression model is in good agreement with the experimental data and suitable for an estimation of drying time in temperature range of 30 to 100 ?C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activation energy
  • Canola
  • Drying
  • Effective diffusion coefficient
  • Fluidized bed
  • modeling