تعیین مقادیر مقاومتی مؤثر در جداسازی میوة گردو از دمچه

نویسندگان

چکیده

برای طراحی ماشین‌های برداشت میوه، عموماً خواص فیزیکی و مکانیکی اجزای درخت و میوة آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. برخی از این خواص شامل نیروهای مؤثر در برداشت میوه و مقاومت به جدا شدن آن هنگام تکاندن تنه درختان می‌باشند. در پ‍ژوهش حاضر پارامترهای مقاومت کششی، پیچشی و خمشی میوة گردو اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شدند. سنجش‌ها در سه منطقه دماوند، کن و ساوجبلاغ بر روی چهار رقم کاغذی، خوشه‌ای، سوزنی و بادامی با 15 تکرار در دو سال متوالی توسط آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور رقم و منطقه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که بالاترین میانگین مقاومت کششی، پیچشی و خمشی به ترتیب مربوط به ارقام بادامی (12/31 نیوتن)، سوزنی (54/9 نیوتن سانتی‌متر) و کاغذی (13/50 نیوتن سانتی‌متر) و کمترین میانگین به رقم خوشه‌ای به ترتیب با مقادیر 73/21 نیوتن، 41/7 نیوتن سانتی‌متر و 42/21 نیوتن سانتی‌‌متر تعلق داشت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که منطقه و اثر متقابل رقم- منطقه در سطح احتمال 5% تنها بر مقاومت خمشی تأثیر معنی‌داری داشت در حالی‌که اثر ارقام مختلف گردو در سطح احتمال یک‌درصد بر روی تمامی نیروهای کششی، پیچشی و خمشی میوه گردو معنی‌دار شد. با توجه به آزمون‌های انجام شده، رقم خوشه‌ای کمترین مقادیر مقاومت‌ مؤثر در برداشت را در سه منطقه مذکور از خود نشان داد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که برداشت مکانیزة این رقم نسبت به سه رقم دیگر با سهولت بهتری انجام خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Determination of the Effective Strengths to be Overcome in Detachment of Walnut Fruit from its Stem

نویسندگان [English]

  • Hosein Mobli
  • Ali Rajabipoor
  • Shahin Rafiee
  • Majid Khanali
  • Hasan Akhlaghifar
چکیده [English]

Prior to the design and construction of any fruit harvesting machine it is essential to know the physical and mechanical properties of the trees and of its fruits. An example could be cited as the force needed to overcome. The strength with which the fruit is attached to the stem, in trunk shaker harvesting. In this research the acting forces on the fruit during harvest, including tensile strength, bending moment and torsion strength were assessed and analyzed. Experimental measurements were made on some major varieties of Iran’s walnuts (Kaghazi, Khooshei, Soozani and Badami) at Damavand, Kan and Savojbolagh in the countryside vicinity of Tehran. Data were analyzed using a factorial experiment in the form of a completely randomized block design of 15 replications. Analyses showed that the highest mean values of tensile, torsional and bending strengths belonged to Badami (31.12 N), Soozani (9.54 N.cm) and Kaghazi (50.13 N.cm), respectively, while the lowest mean values of strengths belonged to Khooshei with 21.73 N, 7.41 N.cm and 21.42 N.cm. The results finally indicate that the effects of region and interaction between regions as well as variety on bending strength are significant at 5% level. The effect of variety in different varieties of walnut on tensile strength, bending moment, and torsional strength of walnut fruit was significant at 1% level. Considering the results of the conducted experiment, Kooshei variety needs a minimum of forces for harvesting so it could be concluded that mechanical harvesting of this variety as compared to other varieties is preferred, and thus more strongly recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Detachment force
  • Mechanical harvesting
  • mechanical resistance
  • Strength of attachment.
  • Walnut