تاثیر رطوبت خاک در خاک ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر عملکرد هرس بشقابی به عنوان خاک ورز ثانویه

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر رطوبت خاک در خاک‌ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر پارامترهای عملکردی هرس بشقابی افست در یک خاک لوم رسی سیلتی بود. در اجرای این تحقیق، ابتدا تاثِِیـر سطوح مختلف رطوبت خاک (14-12، 16-14 و 18-16 درصد برمبنای وزن خشک) بر اندازه کلوخ‌های خاک ایجاد شده در عملیات شخم با گاوآهن برگردان‌دار را بررسی نموده و سپس با استفاده از آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور سرعت حرکت در سه محدوده 5-3، 7-5 و 9-7 کیلومتر در ساعت و فاکتور اندازه کلوخ‌های خاک ایجاد شده در اثر شخم بر حسب قطر متوسط وزنی کلوخ‌ها در سه سطح 31، 41 و 47 میلی‌متر، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، عملکرد هرس بشقابی به عنوان خاک‌ورز ثانویه در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد هرس بشقابی، کمیت‌های مقاومت کششی در واحد عرض کار، توان مالبندی لازم، میزان لغزش چرخ های محرک تراکتور و میزان نرم سازی خاک توسط هرس بشقابی، در هر یک از تیمار های آزمایشی اندازه گیری و مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که افزایش سرعت پیشروی بطور معنی‌داری باعث افزایش مقاومت کششی و توان مالبندی لازم هرس بشقابی گردید. میزان لغزش چرخ‌های محرک تراکتور، بطور معنی داری تحت تاثیر سرعت و اندازه کلوخ‌های خاک و اثرات متقابل آنها بود. سطوح مختلف رطوبت خاک، در درجه اول عامل موثری در اندازه و سختی کلوخ‌های ایجاد شده بوسیله شخم اولیه، و در درجه دوم با توجه به نوع کلوخ‌های ایجاد شده، بر میزان نرم سازی خاک توسط هرس بشقابی بود. بطور کلی رطوبت خاک در محدوده 18-16 درصد بر پایه وزن خشک (91% رطوبت حد پایین خمیری خاک مزرعه آزمایشی) در زمان خاک ورزی اولیه با گاوآهن برگردان‌دار و سرعت پیشروی 7-5 کیلومتر در ساعت در عملیات دیسک زنی، شرایط بهتری را برای عملکرد مناسب هرس بشقابی فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Soil Moisture Content (in Primary Tillage) and Travel Speed during Disking Operation on Performance of Disk Harrow as a Secondary Tillage Tool

نویسندگان [English]

  • Ali Reshadsedghi
  • Mohammad Loghavi
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect of soil moisture content in primary tillage and travel speed during disking operation on the performance of an offset disk harrow in a silty clay loam soil. At first, the effect of three soil moisture content ranges of (12-14), (14-16) and (16-18) percent (dry basis) on soil clod size (left from moldboard plowing) was investigated. Then, the performance of disk harrow as a secondary tillage tool was evaluated at three speed ranges of (3-5), (5-7) and (7-9) km/h and three clod size mean weight diameters (31, 41 and 47 mm) resulted from moldboard plowing. The experiment was of a Randomized Complete Block Design, (a factorial experiment) of three replications. The performance parameters evaluated were: draft per unit width, drawbar power requirement, tractor drive wheel slip and degree of soil pulverization. Results indicated that, draft and drawbar power requirements of disk harrow increased significantly with increase in the travel speed. Tractor drive wheel slip was highly influenced by travel speed, clod sizes and as well by their interactions. Soil moisture content was an important factor primarily affecting the size and hardness of soil clods made by plowing operation, and secondly, it played an important role in soil pulverization through disk harrowing. Overall, the optimum soil moisture content for conducting primary tillage using a moldboard plow was determined as about 16 to 18%(dry weight basis), which corresponds to 91% of lower plastic limit of the experimental field. Meanwhile, the optimum speed range for disk harrowing was determined to be 5 to 7 km/h.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disk harrow
  • draft
  • Soil moisture content
  • Soil pulverization
  • tillage
  • Travel speed