تعیین منحنی های همدمای جذبی خرما رقم استعمران و برازش مدل‌های مختلف برای آن

نویسندگان

چکیده

منحنی های هم دمای مواد غذایی درفرآیندهایی مانند آماده سازی، خشک کردن و انبارداری از اهمیت زیادی برخوردار هستند. به دلیل خصوصیات پیچیده مواد غذایی، برآورد تئوریک منحنی‌های هم دما غیر ممکن بوده و اندازه‌گیری تجربی مورد نیاز می‌باشد. در این تحقیق منحنی‌های هم دمای جذب خرما واریته استعمران (سایر) در دماهای 20، 30، 40 و60 درجه سلسیوس در 8 فعالیت آبی در دامنه 85/0 – 11/0 به روش ایستا (وزن سنجی ) مطابق با دستورالعمل COST 90 تعیین شد. شکل منحنی‌ها با شکل عمومی منحنی‌های همدما در مواد غذایی غنی از قند مطابقت دارد. در تمامی دماها با افزایش فعالیت آبی، رطوبت تعادلی نیز افزایش می‌یابد. افزایش دما در یک فعالیت آبی معین، مقدار رطوبت تعادلی را کاهش می‌دهد. برای ارائه مدل ریاضی مناسب به منظور رفتار تعادلی خرما مدل‌های گب، بت، ایگلسیاس شریف و هالسی مورد بررسی قرار گرفت. جهت برازش از رگرسیون غیر خطی استفاده شد. از میان مدل‌ها، مدل‌های گب و ایگلسیاس شریف درکلیه دماها بهترین برازش را با داده‌های جذبی خرما نشان داد. انرژی پیوندی جذب برای خرمای استعمران تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Moisture Sorption Isotherms of Date and a Determination of the Most Appropriate Model

نویسندگان [English]

  • S.Shadi Mirzamani
  • Alireza Basiri
  • Arezoo Esfahani
چکیده [English]

In this research, moisture sorptions of Sayer date were determined at 20, 30, 40 and 60°C, using the standard static gravimetric method developed by the European Cooperation project Cost 90. Several mathematical models, namely GAB, BET, Iglesias & Chirif and Halsey were employed to fit the experimental data through non-linear regression. Results indicate that equilibrium moisture content increases with water activity. The overall shape of the curves describing the moisture content as function of water activity was typical of sugar-rich material. It was found that the Iglesias & Chirif and GAB models (for all the temperatures) satisfactorily fitted the sorption data. In addition, Isosteric heat of sorption was determined from sorption data, using the Clausius-Clapeyron equation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Date
  • Isosteric.
  • Isotherms
  • moisture
  • sorption