تعیین ضرایب معادله مقاومت کشش ویژه گاوآهن های برگرداندار، بشقابی و قلمی

نویسندگان

چکیده

مقاومت کششی برای سه نوع ادوات خاک ورزی اولیه با استفاده از یک لودسل کششی با ظرفیت20 کیلو نیوتن در خاک لومی رسی منطقه کرج اندازه گیری شد. ادوات شامل گاوآهن‌های برگردان دار، بشقابی و قلمی هر کدام با یک عامل خاک ورز بود. برای اندازه گیری سرعت پیشروی تراکتور، از یک حسگر سرعت از نوع نوری استفاده شد. در این تحقیق اثرات سرعت پیشروی و عمق شخم بر مقاومت کششی این گاوآهن ها ارزیابی شد و به منظور تدوین معادله استاندارد مقاومت ویژه ادوات مذکور بر اساس استاندارد 5/497 ASAE,D از معادله رگرسیونی خطی چندگانه برای هر یک از ادوات استفاده شد. از نتایج تجزیه و تحلیل‌های آماری افزایش معنی‌دار کشش همه ادوات با افزایش عمق شخم تأیید گردید. مقادیر مقاومت کشش ویژه برای ادوات خاک ورزی آزمون شده هم به طور معنی‌داری تحت تأثیر سرعت پیشروی قرار گرفت. ضرایب معادله مقاومت کشش ویژه با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیونی تعیین شد. این ضرایب (B,A وC) برای گاوآهن برگرداندار به ترتیب 26/256، 28/2 و 11/12، گاوآهن بشقابی 28/152، 79/3 و 66/9 و گاوآهن قلمی 9/26، 18/12 و 13/0 به دست آمد. معنی داری مناسب ضرایب تبیین معادله هر یک از ادوات نشان دهنده تقریب خوبی از تخمین مدل جهت محاسبه مقاومت کششی مورد نیاز ادوات بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coefficient Determination of Specific Draft Equation for Moldboard, Disk and Chisel Plows

نویسندگان [English]

  • Leila Nadrloo
  • Reza Alimardani
  • Asadollah Akram
  • Payam Javadi Kia
چکیده [English]

Drafts of major primary tillage implements were measured in a clay loam soil using a tension loadcell. Implements consisted of a moldboard, a disk and a chisel plow each equipped with one tillage unit. A photoelectric speed sensor was used for actual forward speed measurements. During the study, the effects of forward speed and tillage depth on draft requirements were investigated. A general regression equation was developed to predict the specific draft of these implements as based on the Standard ASAE, D497.5. Results of statistical analysis indicated a significant increase in draft for all the three implements with an increase in depth of operation. The values of specific draft for the three tested tillage implements were significantly affected by forward speed. Coefficients of specific draft equations were determined through regression analysis. Specific draft equation coefficients (A,B and C) were obtained as: 256.26, 2.28 and12.11 from moldboard plow; 152.28, 3.79 and 9.66 for disk plow; and 26.9, 12.18 and 0.13 for chisel plow respectively. High values of R-square (R2) for specific draft equations in the case of each implement showed that the models are able to present a good prediction of the implements' required draft.

کلیدواژه‌ها [English]

  • draft
  • loadcell
  • Specific draft
  • tillage
  • Traction