طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه فشرده ساز مضاعف برای کاهش حجم بسته های علوفه

نویسندگان

چکیده

به منظور کاهش فضای لازم برای انبار کردن و هزینه حمل و نقل بسته‌های علوفه و کاه، تدابیری از جمله فشرده سازی مضاعف بسته‌های علوفه پس از خشک شدن کامل آن توصیه می‌شود. در تحقیق حاضر یک دستگاه جهت فشرده سازی مضاعف بسته‌های یونجه و کاه طراحی، ساخته و ارزیابی گردید. از نرم افزارهای Solid works و Nastranبه ترتیب برای مدل کردن و تحلیل تنش اجزاء واحدهای مختلف این دستگاه استفاده شد. طراحی و ساخت اجزاء مختلف سیستم از جمله محفظه فشار، پیستون فشرده کننده و محفظه خروجی دستگاه با توجه به خواص فیزیکی و رئولوژیکی بسته‌ها انجام شد. تأثیر سه سطح فشرده سازی (30، 40 و 50 در صدکرنش اولیه) بر مقدار بازگشت طولی بسته‌های دوباره فشرده شده یونجه و کاه با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی بررسی شد. تأثیر نوع محصول و سطح فشردگی بر مقدار بازگشت طولی بسته‌ها در داخل کانال آسایش و پس از خروج بسته از دستگاه در سطح احتمال 1% معنی دار بود. بسته‌های کاه و یونجه دوباره فشرده شده تا حد 50% کاهش طول، بیشترین بازگشت طولی را داشتند. بنابراین برای دستیابی به یک کاهش طول مورد نظر لازم است که کرنش اضافه در حین عمل فشرده سازی مجدد اعمال شود تا این ازدیاد طول جبران گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Construction and Evaluation of a Recompression Machine for Reducing Hay Bale Volume

نویسندگان [English]

  • Aminollah Massomi
  • Abbas Hemmat
  • Ali Shahrian
چکیده [English]

To reduce the storing space and handling costs for hay/straw bales, recompressing the original bales after adequate hay drying is recommended. In this project, a recompression machine was designed, constructed and evaluated. Solidwork and Nastran software were employed to model, and to analyze the stresses in the components of the machine, respectively. The components of the machine consisted of baling chamber, ram and discharge chamber, designed as based on some physical and rheological properties of the hay/straw bales. The effect of compression levels (30, 40 and 50% strain) on the recovery length of the recompressed alfalfa/straw bales (in relaxation chamber) were investigated using a factorial experiment of a randomized complete block design. The effect of recompression level and crop type on length recovery of bales (in the relaxation chamber) was significant (P<0.01). The results showed that the recompressed alfalfa/straw bales of 50% reduction in initial length had the highest length recovery in the relaxation chamber. Therefore, to achieve a desired length reduction for hay/straw bales, it is recommended that an additional strain be applied during the recompression process in order to compensate for the expected length recovery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa bale
  • Double
  • machine
  • Recompression
  • Straw bale