بررسی شکست مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکی

نویسندگان

چکیده

هندوانه همانند بسیاری از میوه‌های دیگر در مخازن توده‌ای جا به جا و نگهداری می‌شود. عمق مناسب مخزن توده‌ای باید به گونه‌ای انتخاب گردد که سبب آسیب و شکستگی میوه‌های لایه پایین نگردد. تحقیق حاضر به منظور تعیین و مقایسه خواص مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکی جهت دسترسی به پارامترهای مورد استفاده در حمل و نقل و انبارداری صورت گرفته است. بدین منظور از آزمایش فاکتوریل 2×3×2 (2جهت بارگذاری×3اندازه × 2 رقم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار استفاده گردید. در هر آزمایش متغیرهای نیروی شکست، تغییر شکل شکست و ضخامت پوست اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که جهت بارگذاری بر نیروی شکست موثر است. مقدار نیروی شکست میوه هندوانه در جهت طولی، بطور معنی داری کمتر از مقدار آن در جهت عرضی بود، در حالی که اثر اندازه بر نیرو و تغییر شکل شکست در سطح یک درصد معنی‌دار نشد. همچنین نتایج نشان دادند که تاثیر رقم بر نیرو و تغییر شکل شکست درسطح یک درصد معنی دار است. میانگین نیروی شکست برای رقم چارلستون‌گری 1/1 کیلو نیوتن و برای رقم کریمسون سوئیت 8/1 کیلو نیوتن به دست‌ آمد. بررسی اثر ضخامت پوست بر خواص مکانیکی در ارقام و اندازه‌های مختلف نشان داد افزایش 5 میلی‌متر در ضخامت پوست می‌تواند نیروی شکست را تا 70 درصد افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanical Failure of Two Varieties of Watermelon Under Quasi Static Load

نویسندگان [English]

 • Hasan Sadrnia
 • Ali Rajabipoor
 • Ali Jafari
 • Arjang Javadi
 • Younes Mostofi
 • Toohid Bagherpoor
 • Mostafa Khojasteh najand
چکیده [English]

Watermelon is handled and stored in bulk package as some other fruits and vegetables are. Package height must be so appropriately selected that bottom fruit layers will receive no damage or failure. This research was performed to determine and compare the mechanical properties of two varieties in three sizes of watermelon under static load conditions to obtain parameters used in transportation as well as in storage. A statistical factorial experiment in the form of a completely randomized design (2×3×2) of five replications was employed to determine the mechanical properties of watermelon in whole watermelon. Such factors as failure force, failure deformation and fruit rind thickness were among those determined. It is found that the failure force was affected by the direction in which it was exerted. Failure force in the longitudinal direction was less than that in the transverse direction while variation in size of the fruit did not significantly affect either failure force or failure deformation. Results also indicated that failure force and failure deformation were significantly affected by variety. Mean failure forces for Charleston Gray and Crimson Sweet varieties were 1.1 and 1.8 kN, respectively. Investigation of rind thickness in different varieties and sizes of watermelon demonstrated that five millimeter increase in rind thickness can increase failure force up to 70%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Failure deformation
 • Failure force
 • Fruit transportation
 • Mechanical damage
 • Watermelon rind thickness