ارائه طرح و ارزیابی مزرعه ای وسیله کمک جدا کننده در کمباین برای برداشت کلزا

نویسندگان

چکیده

طبیعت پیچیده غلاف‌های گیاه کلزا موجب می‌گردد که هنگام برداشت محصول با کمباین‌های رایج فعلی، ضربات مکانیکی اعمال شده باعث باز شدن غلاف‌های نیمه خشک و ریزش آنها گردد. به همین دلیل مقدار زیادی دانه، قبل از ورود به کمباین بر روی زمین می ریزند. اضافه بر این، به هم پیچیدگی غلاف‌های گیاه در زمان رسیدن کلزا ریزش زیادی در ناحیه جدا کننده را موجب می گردد. درتحقیق حاضر نوعی ضمیمه جهت سوار کردن بر جداکننده برای بازکردن غلاف‌ها از یکدیگر به منظور تقلیل مقدار ریزش، طراحی، ساخته و بر روی هد کمباین جان دیر 955 نصب گردید. سپس طی آزمایش‌ها مزرعه ای عملکرد دستگاه ساخته شده با عملکرد شاهد ( کمباین با هد معمولی ) مقایسه گردید. دستگاه مذکور شامل دو استوانه دوار می‌باشد که بر روی هر استوانه حداکثر تا 20 عدد انگشتی به فاصله 5 سانتی متر قرار می گیرد. محور نگه دارنده انگشتی نسبت به مرکز استوانه خارج از مرکز می‌باشد به طوری که با چرخش استوانه، انگشتی نسبت به سوراخ استوانه، داخل و خارج می گردد. این استوانه ها به صورت عکس یکدیگر حول محور اصلی خود چرخیده و به کمک انگشتی، غلاف‌های در هم فرورفته را از یکدیگر جدا می کنند. برای ارزیابی مزرعه‌ای دستگاه، آزمایش فاکتوریل در سه سطح سرعت دورانی استوانه (5/26، 0/53 و 5/79 دور در دقیقه ) و سه سطح تعداد انگشتی (10، 14 و 18 عدد) و با سه تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام گرفت. سرعت پیشروی کمباین نیز یک کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که تغییر سرعت استوانه به طور معنی داری بر میزان ریزش موثر می باشد و حداقل ریزش در سرعت چرخشی استوانه به میزان 53 دور بر دقیقه (27/0 متر بر ثانیه به صورت سرعت مماسی) حاصل گردید. تعداد انگشتی نیز بر میزان ریزش موثر بود و با افزایش تعداد انگشتی مقدار ریزش کاهش پیدا می‌نمود. میزان ریزش در تیمار شاهد که برابر kg/ha 61 بود به کمک نصب این سیستم به میزان kg/ha1/51 کاهش یافت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Fabrication and Field Evaluation of a Combine Divider Attachment for Harvesting Colza

نویسندگان [English]

  • M. Mahdi Shahabzadeh
  • Saadat Kamgar
  • M. Hosein Raoofat
چکیده [English]

Colza (Canola) is a crop with high rate of grain loss during harvesting. At harvest, semi-dried grains of canola’s pods are either opened or dropped due to mechanical impacts. Therefore, lots of grains drop before entering combine head. Another obstacle to successful harvest of canola is that ripe grain's pods are twisted together. This results in heavy grain loss at dividers of combine pickup head. The reason is that dividers tend to separate pods by imparting pressure on twisted pods causing heavy grain loss. In the present research, a mechanical attachment was designed, manufactured and mounted on the right hand side divider of a 955-John Deer combine common in local farms. The unit is aimed to separate pods which in turn reduce grain loss. The attachment is made up of two cylinders, each cylinder carrying 20 fingers. A mechanism is fitted to each cylinder to move the fingers in a reciprocating manner. The dual cylinders rotate about their main axes in opposite directions. Movement of adjacent fingers on each cylinder force twisted pods to separate. Field experiments were conducted to evaluate the performance of the unit in comparison with the control. A grain combine with no attachment on the divider was considered as control. The variables consisted of the rotational velocity of the cylinders in three levels (26.5, 53.0 and 79.5 rpm), and the number of fingers on each cylinder (10, 14 and 18). The treatments were arranged as a factorial experiment replicated three times. The forward speed of combine harvester was maintained at 1 km h-1. The weight of grain loss in each treatment was determined and used in subsequent analyses. Statistical analysis of data shows that variation of cylinder speed has significant effect on grain loss at p=0.01. Other results indicate that at rotational speed of 53.0 rpm, the grain loss is the lowest. Number of fingers also exerts a high significant effect on grain loss at p=0.01. Increasing the number of fingers on cylinders resulted in reducing grain loss. The grain loss of the combine harvester equipped with the separating unit was 51.1 kg ha-1 as compared to 61kg ha-1 for the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colza
  • Combine
  • Combine divider
  • Grain loss
  • harvesting