طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه نیمه خودکار اندازه گیری موضعی مقدار محصول یونجه خشک ویژه دستگاه بسته بند علوفه

نویسندگان

چکیده

اندازه‌گیری موضعی مقدار محصول (پایش عملکرد محصول) یکی از ضروری‌ترین گام‌ها در اجرای کشاورزی دقیق می‌باشد که مورد استفاده آن در تهیه نقشه عملکرد گیاه زراعی است. در مورد تهیه نقشه عملکرد گیاهان علوفه‌ای نسبت به گیاهان دانه‌ای، تاکنون مطالعات کمتری انجام شده است، بنابراین در تحقیق حاضر ابزاری برای پایش عملکرد گیاه زراعی یونجه خشک روی ماشین بسته بند مکعبی کوچک توسعه یافته است. برای تهیه نقشه عملکرد گیاه زراعی دو سری داده مورد نیاز است، داده موقعیتی و داده مقدار محصول. در این تحقیق موقعیت ماشین بسته بند با استفاده از دستگاه مختصات محلی ثبت شد. چون محصول ورودی به ماشین بسته بند مکعبی به صورت تدریجی به بسته در حال تشکیل افزوده می‌شود، برای به دست آوردن مقدار محصول، از روش اندازه‌گیری حجم جزئی محصول یونجه خشک اضافه شده به بسته در حال تشکیل استفاده شد. پس از به دست آمدن داده‌های حجمی، تبدیل حجم محصول به جرم با استفاده از دو چگالی صورت گرفت که عبارتند از چگالی بسته در حال تشکیل و چگالی متوسط بسته‌های کل مزرعه. بر مبنای نتایج به دست آمده، رابطه بین خروجی چرخش سنج‌های استفاده شده در سامانه و تعداد دوران محور چرخش سنج خطی بود (R2>0.998). استفاده از چگالی هر بسته برای تبدیل داده‌های حجمی به جرمی در مقایسه با چگالی متوسط کل بسته‌ها خطای بخش اندازه‌گیری مقدار محصول را از 12/22% به 74/1% رساند. خطای سامانه محاسبه مختصات در اندازه‌گیری طول از سامانه GPS کمتر بود (01/4% در مقابل 27/14%).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Fabrication and Evaluation of Semi-automatic Alfalfa Hay Yield Monitoring System for a Small Square Baler

نویسندگان [English]

  • Iman Ahamadi
  • M.A Ghazavi
  • S. Minaee
  • M. A. Borgheie
چکیده [English]

Yield monitoring is one of the essential steps in the implementation of precision farming. Yield maps derived from yield monitoring system, clearly show crop yield variations. Research reports on preparing hay and forage yield maps are fewer in number and extent than those on grain crop. In this research, a method was developed for estimating alfalfa hay yield from a map developed for a small square baler. To obtain the crop yield map, two series of input data are needed namely: location and crop yield. In this research, location of the baler in the field was determined through using a local coordinate system. Since hay into the square baler is gradually accumulated to form the bale, spatial measurement of the hay is done by calculating the fractional volume accumulation. This fractional volume is converted into mass, by using two bulk density scales: bulk density of the forming bale and average bulk density of total field bales. Results of this study revealed that the output of system's shaft encoders were linearly related to the number of shaft revolutions (R2>0.998). By using each bale bulk density to convert volume data into mass, the error of system's yield measuring section was reduced from 22/12% to 1/74%. The error of the coordinate determination system used for length measurement was lower than that of the regular GPS (4.01% versus 14.27%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Shaft encoder
  • Square baler- Precision farming
  • Yield Monitoring System