دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 279677، شهریور 1389، صفحه 1-95 (4 مجله مهندسی بیوسیستم ایران) 
تحلیل و بررسی ارتعاشات تراکتور دوچرخ در وضعیت ایستگاهی

احمد تقی‌زاده علی سرایی؛ تیمور توکلی هشجین؛ برات قبادیان


بهینه سازی پارامترهای تاثیر گذار در تولید سوخت بیودیزل با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون

حسین باقرپور؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ عباس محمدی؛ مهدی فیض اله نژاد؛ علی زنوزی