خشک‌کردن ورقه‌های نازک پرتقال در خشک‌کن لایه‌نازک و انتخاب یک مدل ریاضی مناسب

نویسندگان

چکیده

پرتقال یکی از مهمترین گونه‌های مرکبات می‌باشد. در این تحقیق خشک‌کردن سینتیک ورقه نازک پرتقال رقم تامسون در یک خشک‌کن آزمایشگاهی بر اساس مدل‌های ریاضی موجود مورد بررسی قرار گرفت. ورقه‌های نازک پرتقال در پنج سطح دمایی 40 تا 80 درجه سلسیوس با گام 10 و سه سطح سرعت 5/0، 1 و 2 متر‌بر‌ثانیه خشک شدند. در کنار اثرات دما و سرعت، اثرات ضخامت لایه‌های نازک پرتقال، مدت زمان خشک‌شدن نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. منحنی‌های خشک شدن بر اساس داده‌های به دست آمده از آزمایش برازش شد. اثرات دمای هوای خشک‌کن و سرعت خشک‌شدن به روش رگرسیون چندگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. تمام مدل‌های ریاضی خشک شدن بر اساس سه شاخص آماری مربع کای ( )، ریشه متوسط مربع خطای داده‌ها ( ) و بازده مدل ( ) با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که با افزایش دما و سرعت هوای خشک‌کن، زمان خشک‌شدن کاهش می‌یابد. مدل میدیلی و همکاران منحنی سینتیک خشک‌شدن ورقه‌های نازک پرتقال را بهتر نشان می‌دهد. هم‌چنین اثرات دما و سرعت هوای خشک‌کن بر ثابت‌ها و ضرایب مدل‌ها نیز بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drying of Orange and Selection of a Suitable Thin Layer Drying Model

نویسندگان [English]

  • M. Sharifi
  • Shahin Rafiei
  • Alireza Keyhani
  • M. Omid
چکیده [English]

Orange (Citrus cinensis) is one of the most important among citrus fruits. The thin layer drying kinetics of orange (Thompson variety) slice was here experimentally investigated in a convective dryer and through mathematical modeling and by use of thin layer drying models. Drying characteristics of oranges were determined using heated ambient air at temperatures from 40 to 80 °C and velocities from 0.5 to 2.0 m/s. Beside the effects of drying air temperature and velocity, the effects of slice thickness on the drying characteristics, drying time were also determined. Drying curves obtained from the experimental data were then fitted to the thin layer drying models. The effects of drying air temperature and velocity on the model constants and coefficients were evaluated through a multiple regression technique. The models were compared according to three statistical parameters, i.e. root mean square error, chi-square and modeling efficiency. The results have shown that, increasing the drying air temperature and velocity causes shorter drying times. Midilli et al. model was found to be the most appropriate model for describing the drying curves of oranges. The effects of drying air temperature and velocity on the drying constant and coefficient were also investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Modeling drying
  • multiple regression
  • Orange slice
  • Thin layer drying