بررسی تغییرات ضریب انتشار و چروکیدگی خرما (رقم برحی در مرحله خلال) در طی خشک کردن با استفاده از خشک کن قفسه‌ای

نویسندگان

چکیده

خرما یکی از محصولات مهم کشاورزی در ایران می‌باشد. با توجه به ضایعات بالای خرما لازم است جهت افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت آن از روش‌های مناسب نگهداری مانند خشک کردن استفاده شود. کیفیت محصول خشک شده به وسیله معیارهایی مانند چروکیدگی ارزیابی می‌گردد. در این تحقیق، رقم برحی خرما در مرحله خلال به صورت بدون پوسته و با پوسته در دماهای 60، 70 و 80 درجه سلسیوس در خشک کن قفسه‌ای با سرعت هوای 5/1 متر بر ثانیه خشک شد. بررسی تغییرات درصد چروکیدگی خرما، طی خشک ‌شدن در دماهای مختلف هوا نشان داد که اثر دمای هوای خشک‌کن و داشتن یا نداشتن پوسته بر چروکیدگی محصول معنی‌دار نیست. با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی، مقدار ضریب انتشار مؤثر رطوبت درونی خرمای بدون پوسته و با پوسته برای دماهای مختلف در محدوده 9-10×21/2 تا 8-10×19/1 مترمربع بر ثانیه برآورد شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر دمای هوا و داشتن یا نداشتن پوسته بر ضرایب انتشار مؤثر رطوبت در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است. تغییرات ضریب انتشار رطوبت به عنوان تابعی از دمای هوای خشک‌کردن با رابطه آرنیوس توصیف‌گردید و مقدار انرژی اکتیواسیون محاسبه‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Diffusivity Coefficient Changes and Shrinkage of Dates (Barhi in Khalal Stage) During Drying through a Cabinet Dryer

نویسندگان [English]

  • s. cheraghi
  • N. Hamdami

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cabinet dryer
  • Date palm
  • Drying
  • Effective diffusion coefficient
  • Shrinkage