دوره و شماره: دوره 41، شماره 2 - شماره پیاپی 415654، اسفند 1389، صفحه 97-201 (5 مجله مهندسی بیوسیستم ایران) 
ارزیابی و مقایسه عملکرد مزرعه ای دو سامانه کنترل کشش خودکار برای تراکتور مسی فرگوسن مدل 399

صفحه 97-200

نوروز مراد اصغرلو؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ علی محمد برقعی؛ فرخ درویش


استفاده از تکنیک غیرمخرب طیف سنجی FT-NIR در تعیین میزان رسیدگی خرمای شاهانی

صفحه 113-232

سید احمد میره‌ای؛ سید سعید محتسبی؛ رضا مسعودی؛ شاهین رفیعی؛ آتوسا سادات عربانیان


بررسی فرآیند خشک‌کردن میوه آلبالو در خشک‌کن مایکروویو – خلاء

صفحه 161-328

علی متولی؛ سعید مینائی؛ سلیمان عباسی؛ عبدالرحمن قادری


بررسی و تعیین بهترین روش و شرایط آنزیم بری تولید چای سبز

صفحه 195-395

شیوا روفی گری حقیقت؛ صمد صبوری؛ مریم السادات متولی جلالی؛ صغری محبیان