بررسی فرآیند خشک‌کردن میوه آلبالو در خشک‌کن مایکروویو – خلاء

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش، رفتار خشک شدن و تاثیر شرایط مختلف خشک کردن (4 سطح توان مایکروویو 360، 600، 840 و 1200 وات و 4 سطح فشار خلاء 200، 400، 600 و 800 میلی بار) توسط خشک کن مایکروویو- خلاء بر تمایل به از دست دادن رطوبت، ضریب انتشار رطوبت موثر و مقادیر انرژی فعال سازی در میوه آلبالو مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته‎های این بررسی ضریب انتشار رطوبت موثر میوه آلبالو بین 9-10×21/3 تا 9-10×005/20 متر مربع بر ثانیه به دست آمد. انرژی فعال سازی با استفاده از یک رابطه نمایی بر مبنای رابطه آرینوس محاسبه شد که بیشترین و کمترین میزان انرژی فعال‌سازی به ترتیب 91/23 و 23/21 وات بر گرم به دست آمد. انرژی فعال سازی به دست آمده در خشک کن مایکروویو- خلاء برای میوه آلبالو در سطوح مختلف توان و خلاء در سه روش متفاوت بسیار به یکدیگر نزدیک بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Variations of Drying Rate, Effective Diffusion Coefficient, and Activation Energy for Microwave-vacuum Drying of Cherry

نویسندگان [English]

  • A. Motevalli 1
  • S. Minaei 2
  • S. Abbasi 2
  • A. R. Ghaderi 1
چکیده [English]

Drying behavior, and the effect of different drying conditions (4 levels of microwave power, namely: 360, 600, 840, and 1200 watts along with 4 vacuum pressure levels of 200, 400, 600, and 800 mba) upon the traits of: "tendency to lose moisture", "effective moisture diffusion coefficient" as well as "activation energy rates" in the process of cherry drying were assessed. A microwave vacuum dryer set was employed to carry out the experiments. Results indicated a range of 3.21×10-9 to 20.005×10-9 m2/sec for the effective coefficient of moisture diffusion in cherry. Activation energy was calculated by use of an exponential relationship based upon Arhineus', for which the maximum and minimum values were found out as 23.91 and 21.23 watt/gr respectively. The activation energy figures for cherry, found by use of the microwave vacuum set at different levels of power and vacuum were very close to each other in 3 different methods of measurement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cherry
  • drying rate
  • Effective diffusion
  • Energy activation
  • Vacuum-microwave